تقليد در احكام، عمل كردن به دستورات مجتهد معين است كه زنده، عادل و اعلم باشد. [1]

1 . چه كسى نبايد تقليد كند و نبايد كسى از او تقليد كند. [2]

2 . با اينكه عمل بدون تقليد باطل است، مكلفى تقليد نمى كند و عملش صحيح است، آيا مى دانيد چرا؟ [3]

حدس بزنيد

فرد بالغ در............ مستقل است و تابع ديگرى نمى باشد. [4]

نجاسات و مطهرات

همه چيز در عالم پاك است، مگر يازده چيز و آن چه با اينها برخورد مؤثرى داشته باشد.

برخى از نجاسات ادرار، مدفوع، خون، شراب، كافر، مردار و... مى باشند. [5]

1 . كجاى بدن با برخورد با نجس، نجس نمى شود؟ [6]

2 . چه آبى است كه نجس را پاك نمى كند؟ [7]

3 . خونى كه از دنبه گوسفند بيرون مى آيد پاك است يا نجس؟ [8]

4 . كدام آب كُرى است كه با برخورد نجس، نجس مى شود، ولو اينكه رنگ و بوى نجاست به خود نگيرد؟ [9]

5 . كدام نجسى است كه به وسيله انقلاب پاك مى شود؟ [10]

6 . آن چيست كه قابل انتقال نيست ولى پاك كننده دو چيز نجس است؟ [11]

7 . كدام نجسى است كه به وسيله زبان پاك مى شود؟ [12]

8 . حيوانى كه به نجاست برخورد كرده چگونه پاك مى شود؟ [13]

9 . كدام نجاست بعد از برطرف كردن عين نجاست پاك شده و نياز به آب كشيدن ندارد؟ [14]

10 . كدام پاك كننده است كه همه نجاسات را پاك مى كند؟ [15]

11 . كدام پاك كننده اى است كه به آن دسترسى نداريم؟ [16]

12 . چه خونى است كه پاك است؟ [17]

13 . كدام پاك كننده است كه به آن دسترسى نداريم؟ [18]

14 . كدام يك از پاك كننده هاست كه حرف اول آن را برداريم نام يك وسيله جنگى مى شود؟ [19]

15 . كدام يك از مطهرات است كه نقطه ندارد؟ [20]

16 . كدام آبى است كه به نجس برخورد كند پاك مى شود و در لباس نياز به فشار دادن نيست؟ [21]

17 . بيوه خروس پاك است يا نجس؟ [22]

18 . كدام آب قليل، با برخورد نجس، نجس نمى شود؟ [23]

19 . از پاك كننده ها است كه اگر حرف اول آن را برداريم نشانه ادب و پايان نماز مى شود. [24]

20 . ما كافر كفريم و او بنده ماست، ما بنده او نيستيم و او بنده ماست. [25]

21 . در كجا آب قليل با برخورد خون، نجس نمى شود؟ [26]

22 . شعرى است از مولوى درباره يكى از پاك كننده ها، آيا مى دانيد نامش چيست؟ [27]

آن به خاك اندر شد و كل خاك شد *** اين نمك اندر شد و كل پاك شد

23 . كدام نجس است كه دو پا دارد؟ [28]

24 . كدام مايع حياتى است كه نجس است؟ [29]

وضو

وضو به تنهايى مستحب است، ولى براى انجام برخى از كارها همچون نماز واجب مى شود.

وضوى صحيح 13 شرط دارد كه مهم ترين آنها چند چيز است: آب وضو پاك باشد; مضاف نباشد; آب و ظرف آن غصبى نباشد; اعضاى وضو موقع شستن و مسح كردن پاك باشد; وقت براى وضو كافى باشد; براى انجام فرمان خداوند وضو بگيرد; به تنهايى انجام دهد و كسى به او كمك نكند.

1 . دست و پايى كه در وضو شستن آن واجب نيست كدامند؟ [30]

2 . كدام مبطل وضو است كه مربوط به تماس مى شود؟ [31]

3 . به نام كدام شهر ازشهرهاى ايران نمى توان بدون وضو دست زد؟ [32]

4 . كدام پاك است كه اگر به پاك ديگرى بخورد، باطل كننده وضو است؟ [33]

5 . آن چيست كه در وضو هست و در غسل نيست؟ و در غسل هست و در وضو نيست؟ [34]

6 . آيا با آب پرتقال مى توان وضو گرفت؟ [35]

7 . آن چه آبى كه است كه با بودن آن نمى شود وضو گرفت و بايد تيمم كرد؟ [36]

8 . آن چيست كه اگر تر و خيس باشد وضو درست نيست؟ [37]

9 . آن چيست كه از بالا به پائين شستن در آن واجب است؟ [38]

10 . آن چيست كه انجام آن بار اول واجب، بار دوم جايز و بار سوم حرام است؟ [39]

11 . كدام مقدمه واجب نماز است كه از دو طرف خوانده مى شود؟ [40]

12 . با كدام وضو نمى توان نماز خواند؟ [41]

غسل

غسل يكى از اقسام طهارت است كه به صورت طبيعى مستحب است ولى گاهى واجب مى شود: غسلهاى واجب مشترك بين زن و مرد چهار چيز است: جنابت، مس ميت، ميت و غسلى كه به واسطه نذر و قسم واجب مى شود.

1 . آن كدام غسل است كه بايد تمام بدن يك جا زير آب برود؟ [42]

2 . كدام طهارتى است كه اگر حرف اول آن را برداريم نام يكى از بيمارى هاى خطرناك مى شود؟ [43]

3 . كدام غسل واجب است كه نه مانع نماز مى شود و نه مانع گرفتن روزه؟ [44]

4 . كدام غسل واجب است كه شخص اگر انجام ندهد، فقط نمى تواند نماز بخواند، ولى مى تواند روزه بگيرد؟ [45]

5 . كدام غسل فقط به صورت ترتيبى صحيح است؟ [46]

6 . كدام طهارت است كه طهارت ديگر را باطل مى كند؟ [47]

7 . به كدام دست اگر دست بزنيم، بر ما غسل واجب مى شود؟ [48]

8 . كلمه سه حرفى است كه هم زنده دارد و هم ميت، هم جمعه دارد و هم اعياد اسلامى ديگر، هم بعضى از مكان ها دارد و هم بعضى از زمانها؟ [49]

تيمم

تيمم نوعى طهارت است كه در هفت جا به جاى وضو و غسل انجام مى شود. مهمترين آنها دسترسى نداشتن به آب، ضرر داشتن آب و نداشتن وقت كافى براى وضو و غسل مى باشد.

1 . طهارت اضطرارى كه گاه به هنگام كمبود وقت بايد از آن استفاده نمود چيست؟ [50]

2 . در چه صورت نمازگزار بايد دو تيمم نمايد؟ [51]