مجتهد بايد شيعه دوازده امامى باشد. [1]

امام جماعت بايد شيعه دوازده امامى باشد. [2]

اگر مسلمانى به يكى از دوازده امام دشنام دهد يا با آنان دشمنى داشته باشد نجس است. [3]

براى محتضر مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام و ساير عقايد حقه. [4]

كسى كه زكات را مى گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد. [5]

دوازده چيز نماز را باطل مى كند: [6]

1. در بين نماز يكى از شرطهاى آن از بين برود.

2. در بين نماز چيزى كه وضو يا غسل را باطل مى كند پيش آيد.

3. دستها را روى هم بگذارد.

4. آمين گفتن.

5. عمداً يا از روى فراموشى پشت به قبله كند يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد.

6. عمداً كلمه اى بگويد كه از آن كلمه قصد معنى كند.

7. خنده عمدى با صداى بلند.

8. براى كار دنيا عمداً با صدا گريه كند.

9. كارى كه صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن، به هوا پريدن

10. خوردن و آشاميدن.

11. شك در ركعت هاى نماز دو ركعتى و سه ركعتى يا در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى

12. كم و زياد كردن ركن نماز.

مستحب است دايه اى كه براى طفل مى گيرند دوازده امامى و داراى عقل و عفت باشد. [7]

به سيدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس داد. [8]

غسل، كفن، نماز و دفن مسلمان دوازده امامى بر هر مكلّفى واجب است. [9]