• اگر بخواهى از تو سر نزند گناهى
 • انجام نده تو هرگز هيچ كار اشتباهى
 • بايد كه خوب بدونى احكام دين خود را
 • تا اين كه رد نگردى در امتحان فردا
 • بايد بدونى آيا اين چيز، پاك پاك است
 • يا باشد از نجاسات تا نزنى به اون دست
 • هر چه كه بايد از اون دورى كنى هميشه
 • به اون مىگن نجاست بدتر از اون نمىشه
 • جزء نجاسات شده غايط و بول انسان
 • پس دور كن هميشه جسم و لباس را از آن
 • خونى كه در رگ ماست باشد مفيد و لازم
 • بايد از آن خوب خوب دورى كنى تو دايم
 • سگ باشد از نجاسات مثل چى؟ مثل خوكها
 • اما به شرطى باشند تو خشكى، نه تو دريا
 • كافر ضد دين هم باشد نجس سر تا پايش
 • فرقى نداره اصلا مرد و زن و بچه هاش
 • حيوونى كه مىميره نجس بدون هميشه
 • هر چه بشويى آن را پاك مىشه، نه نمىشه
 • شراب و فقاع اگر نجاستى بزرگند
 • براى روح انسان دشمنى مثل گرگند
 • دوتا ديگه نجاست بگرد و پيدا كن زود
 • حالا بگو در اسلام چه چيزهايى نجس بود