• اى بچه مسلمان فروع دين را بدان
  • ده تا فروع دين است احكام دين همين است
  • نماز و خمس و زكات روزه و حج و جهاد
  • امر به معروفات است نهى از منكرات است
  • تولى با مومنان تبرى با مشركان
  • اينها از واجبات است وسيله ى نجات است
  • گر بنده خدايى بايد عمل نمايى