شعر دختر نمونه

 • دختر خوب نازم ببين كه سرفرازم
 • به قامتم نگاه كن اين من واين حجابم
 • از گناهان بدورم اين من و قلب پاكم
 • خدا منو دوست داره برام پيغبر داده
 • براى ما شيعه ها قرآن و حيدر داده
 • قرآن من مى خونم معناش هم مى دونم
 • به من گفته نماز كن با خدا راز نياز كن
 • رفتم وضو گرفتم يه عطر خوب گرفتم
 • تسبيحى توى دستم رو به خدا نشستم
 • عجب عبادتى بود خضوعُ طاعتى بود
 • نماز تمام كردم به حسين سلام كردم
 • او گل ياس داره زينب ناز داره
 • گويم من از دل جان مهدى زهرا سلام.

شعر حجاب

 • يه دختر نمونهچه خوب و مهربونه
 • نمازشو همیشهاول وقت میخونه
 • حجابشو هميشهحفظ مى كنه مى دونه
 • هر کسی با حجابهپیرو انقلابه

شعر نماز صبح

 • سپيده زد سپيده وقت سحر رسيده
 • خاموش شده ستاره صبح آمده دوباره
 • خروس پَر طلايى با پاهاى حنايى
 • قوقولى قوقولى مى خونه تو كوچه و تو خونه
 • اذان مى گه دوباره از مسجد و مناره
 • بابام پا مى شه از خواب مى ره لب حوض آب
 • با آب مى گيره وضومى شويد او دست و رو
 • تميز و پاكيزه باز مى ياد سر جانماز
 • من هم كنار بابا نماز مى خونم حالا