• ما بنده خداييم امت مصطفى ايم
  • اما و رهبر ما باشد على والا
  • كتاب ما قرآن است كه رهنماى جان است
  • قرآن شرافت ماست تاج سعادت ماست
  • آيين مااسلام است در عظمت تمام است
  • اين دين آسمانى دينى است جاودانى
  • كعبه كه معبد ماست قبله و مقصد ماست
  • نماز چون گذاريم رو سوى قبله آريم
  • نماز ركن دين است شيرين و دلنشين است

(بهجتى)