• خواهى شوى سلامت در دنياو آخرت
 • بخوان نماز را بوقت اى امت محمد
 • اين است ايده ما دين و عقيده ما
 • نماز جماعت

 • هنگام مغرب وقت نماز است
 • بانگ مؤذن چه دلنواز است
 • گل دسته باشد چون دستهى گل
 • مرد اذان گو مانند بلبل
 • آهنگ توحيد شور آفرين است
 • اين نغمه شاد گلبانگ دين است
 • الله اكبر زنگ نماز است
 • صف جماعت چه با شكوه است
 • زنگ نيايش با بى نياز است
 • پيوسته با هم چون رشته كوهاست
 • من سوى مسجد پامى گذارم
 • امام مسجد بس مهربان است
 • الله اكبر باشد شعارم
 • دوست صميمى با كودكان است
 • زنگ نماز

 • نمازخانه امروز باز است
 • برنامهى ما درس نماز است
 • خانم مربى سجاده دارد
 • يك مهر و تسبيح آماده دارد
 • ايستاده اينجا بالا سر من
 • با مهربانى چون مادر من
 • آموخته من را ذكر و عبادت
 • داده نشانم راه سعادت
 • شيرين ترين درس

 • درس نماز است با حق تعالى
 • راز و نياز است

  ستون دين

 • حماسهى الهى چكامهىنماز است
 • يگانه راه رستن اقامهى نماز است
 • ستون دين اسلام نماز متقين است
 • عروج مؤمنين در نماز با يقين است
 • قبول هر عبادت در گرو نماز است
 • براى امت ما نماز چاره ساز است
 • دلهرهى دشمن از نماز خواندن ماست
 • نماز خواندن ما ضامن ماندن ماست
 • مردم ميهن ما زنده و سرفرازند
 • پيرو جوان و كودك فدايى نمازند
 • نماز جمعه

 • نماز جمعه كانون دين است
 • مثل بهشتِ روزى زمين است
 • ميعاد گاه نام آوران است
 • جاى حضور پيرو جوان است
 • نماز جمعه كانون نور است
 • چشمه ايمان اوج شعوراست
 • نماز جمعه فرياد حق است
 • بنيان مرصوص بنياد حق است
 • امام جمعه پرهيزگار است
 • در راه رهبر او استوار است [1]
 • معراج مؤمنين

 • نماز ستون دينه معراج مؤمنينه
 • نماز صحبت با خداس صحبت با او شيرينه
 • به جماعت بخونيد كه جمعش دلنشينه
 • هركس نماز بخونه پيش خدا عزيزه
 • هر كس نماز نخونه دور از خدا مىمونه