• در شكوه نماز جماعت بشكفد غنچه هاى سعادت
 • در نواى اذان مؤذن مىشود لطف حق بىنهايت
 • در صف مسلمين، اختر دينهست زيباترين زيور دين
 • بزمشان مىشود رشك رضواناز درخشانى گوهر دين
 • چون بود ذكرشان ذكر توحيددر مناجات و تكريم و تمجيد
 • بوسه بر دستشان مىدهد مهرهست برابرشان ماه ناهيد
 • چون درآيى تو در خيل خوبانمىشود شاملت لطف سبحان
 • از نماز تو با آب تقواشويد از دامنت گَرد عصيان
 • چون به مسجد قدم مىگذارىدستگيرت شود رحمت حق
 • در سجود تو گردد به محرابديدهات روشن از طلعت حق
 • فرض باشد همه مسلمين رااهل ايمان حق و يقين را
 • سر به خاك ره دوست سائيدپاس داريد دين مبين را

براى گلها

 • آهاى بهار گلها فروع دين چه زيبا فروع دين كه دهتاست دين با اونا پابرجاست
 • اول نماز است ما را به آن نياز است بعد از نماز شد روزه مدت آن سى روزه
 • بشمار يك دو سه كه بعد از روزه خمسه چهارمى زكات است كه جزء واجبات است
 • حج پنجمين آن است خورشيد روح جان است حالا شويد آماده كه موقع جهاد است
 • اى كودكان رئوف امر كنيد به معروف معروف كه با خوشروئى دعوت كنيد به خوبى
 • اين هفتمين آن است يك ركن از ايمان است حالا تواى نيلوفر نهى نما، ز منكر
 • يعنى كه زشتىها را مانع شويد ز هر جا اين هشتمين آن است واجب به هر نماز است
 • بشمار تو نهُ دَه را تولّى و تبَرى منظوراز تولى دوستى با دوست خدا
 • مقصود از تبرى دشمنى با بدها اين ده فروع دين است كردار مؤمنينه

مسجد

 • دويدم دويدم به مسجدى رسيدم
 • مسجد باصفائى قشنگ و دلگشايى
 • مؤذن جوانى بلبل نغمه خوانى
 • بالاى گلدسته بود نغمه حق مىسرود
 • مردم بااراده تميز پاك و ساده
 • جوان و كودك و پير چون دانههاى زنجير
 • نشسته در پيش هم متّحد و منظّم
 • عجب جماعتى بود خضوع و طاعتى بود
 • سيّد باوقارى عالم روزگارى
 • جلوى مردم ايستاد خرّم شاد آزاد
 • نماز ما به پا شد خدا انيس ما شد

اذان مغرب

 • وقتى اذان مغرب پيچيد در خيابان
 • زد در دلم شكوفه گلبوتههاى ايمان
 • رفتم وضو گرفتم از حوض توى مسجد
 • شد سينهام پر از گل از رنگ و بوى مسجد
 • باغى ز سبزه و گل در چشم خود نشاندم
 • من در صف جماعت رفتم نماز خواندم
 • وقتى به خانه رفتم ديدم كه مثل ياسم
 • بوى گلاب مىداد هم دست و هم لباسم

نماز اول وقت

 • سر زد سپيده از بام مهتاب
 • وقت نماز است برخيز از خواب
 • مثل شكوفه خوشبو و زيبا
 • گل خنده واكن بر روى لبها
 • وقت نماز است صبح است حالا
 • بعد از وضويت سجاده بگشا
 • چون شاخه گل برخيز از جا
 • نماز عالى

 • آرام نماز بخوانيم تند تند نماز نخوانيم
 • با حوصله بخوانيم بى حوصله نخوانيم
 • اول وقت بخوانيم آخر وقت نخوانيم