تمام حيوانهاى درنده حرام گوشت هستند هر چند از نظر درندگى ضعيف باشند مانند روباه.

خوردن تمام حشرات جز ملخ حرامند.

خوردن و آشاميدن چيز نجس حرام است. [1]

خوردن چيزى كه براى انسان زيان دارد حرام است.

خوردن تخم چهارپايان حلال گوشت حرام است. [2]

غذاهاى غير گوشتى كه از خارج وارد مى شود مانند پنير، كره، خامه، بيسكويت، شكلات، شيرينى و... پاك و حلال است.

در موارد ذيل خوردن و آشاميدن چيزهاى حرام اشكال ندارد:

1. حفظ جان متوقف بر خوردن حرام باشد.

2. درمان بيمارى كه تحمل آن بطور معمول ممكن نيست.

نكته: معالجه بيمارى در صورتى با حرام جايز است كه به تشخيص پزشكان ماهر و مورد اطمينان معالجه آن منحصر در آن باشد و به طور متعارف راهى ديگر نباشد.

3. انسان را به خوردن و آشاميدن حرام وادار كنند به گونه اى كه اگر نخورد جان يا مال يا آبرويش در خطر قرار مى گيرد.

نكته: در تمام مواردى كه خوردن و آشاميدن حرام جايز مى شود بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند و زياده از آن جايز نيست.