اطلاعات عمومی (1)

اطلاعات عمومی (1)

پرسش:

1. حضرت علی(علیه السلام)چه كسی را تشبیه به گاو می‌كند و علت آن چیست؟
2. «زبیر» با حضرت علی(علیه السلام)چه نسبتی دارد؟
3. حضرت علی(علیه السلام)چه كسی را پدر قوچهای چهارگانه معرفی می‌كند؟
4. امام حسن و امام حسین(علیه السلام)برای آزادی چه كسی به حضور حضرت علی(علیه السلام)رسیدند؟
5. چه كسی حضرت علی(علیه السلام)را به شوخی طبعی و اهل مزاح افتراء می‌زند؟
6. در كدام نماز میت بود كه پیامبر اكرم ( صلی الله علیه وآله ) بجای پنج تكبیر، هفتاد تكبیر گفت؟
7. شخصی كه از طرف حضرت علی(علیه السلام)در جنگ صفین برای حكمیت انتخاب شده بود چه نام داشت؟
8. شخصی كه از طرف معاویه در جنگ صفین برای حكمیت انتخاب شده بود چه نام داشت؟
9. به نظر حضرت علی(علیه السلام)علم بهتر است یا ثروت؟
10. به نظر حضرت علی(علیه السلام)عدالت برتر است یا سخاوت؟
11. كدامیك از ائمه هنگام نزول وحی بر پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) ، صدای ناله شیطان را شنید؟
12. چه قومی از پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) درخواست معجزه(حركت درخت از ریشه )كردند؟
13. پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) به چه كسی غذای جویده دهان خود را می‌داد؟
14. خداوند چه دینی را بالاتر از همه ادیان قرار داده است؟
15. چه كسی متصدی غسل پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه وآله ) شد و پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) در دامن چه كسی جان سپرد؟
16. در كدام قوم بود كه گناه یك نفر موجب عذاب و كیفر برای همه قوم شد؟
17. كدام یك از مخلوقات خداوند خواب و فراموشی ندارد؟
18. حضرت علی(علیه السلام)چه مخلوقاتی را ستون برای عرش معرفی می‌كند؟
19. حضرت علی(علیه السلام)كوتاهی حكومت چه كسی را به لیسیدن سگ از بینی تشبیه كرده‌اند؟
20. از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام)مسلمان واقعی چه كسی است؟
21. از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام)شریرترین مردم چه كسانی هستند؟
22. از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام)مبغوضترین افراد نزد خدا چه كسانی هستند؟
23. در كدام ماجرا بود كه ردای حضرت علی(علیه السلام)از دو طرف پاره می‌شود؟
24. حضرت علی(علیه السلام)بی ارزشی چه چیزی را به آب بینی گوسفند تشبیه می‌كند؟
25. حضرت علی(علیه السلام)چه چیزی را به آبی متعفن و لقمه‌ای گلوگیر تشبیه می‌كند؟
26. چه كسی دوبار اسیر شده است؟
27. «عرف‌ النار» لقب چه كسی و به چه معنا است؟
28. نام چه فصلهایی در نهج‌البلاغه ذكر شده است؟
29. شعار خوارج در جنگ صفین چه بود؟
30. حضرت علی(علیه السلام)در مورد كدام قوم فرمود«از شما حتی ده نفر باقی نخواهد ماند»؟
31. حضرت علی(علیه السلام)عاقبت كدام قوم را دزد و راهزن معرفی می‌كند؟
32. حضرت علی(علیه السلام)ترسناكترین فتنه برای مؤمنین را، فتنه چه كسی می‌داند؟
33. چه قومی مرتكبین گناه كبیره را كافر می دانند؟
34. حضرت علی(علیه السلام)تركهای مغول را به صفاتی معرفی می‌كند؟
35. حضرت علی(علیه السلام)فاصله بین چه چیزی را چهار انگشت می‌داند؟
36. از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام)كدام ظلم بخشودنی نیست؟
37. محبوبترین چیزی كه حضرت علی(علیه السلام)دوست داشت با آن ملاقات كند چه بود؟
38. «ابن نابغه» لقب چه كسی می‌باشد؟
39. مراد از«ناكثین»، «قاسطین» و «مارقین» چه كسانی هستند؟
40. «شیطان ردهه» لقب چه كسی می‌باشد؟
41. از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام)بهترین مخلوق در نزد خدا چه كسی است؟
42. حضرت علی(علیه السلام)مصرف اموال خود را بعد از وفاتش به چه كسی می‌سپارد؟
43. «اسداله» لقب چه كسی می‌باشد؟
44. «اسد الاحلاف» لقب چه كسی می‌باشد؟
45. روزی از ایام هفته است كه خواندن نماز مخصوصی در آن روز سفارش شده و حضرت علی(علیه السلام)در نامه 69 به آن اشاره دارد؟
46. عاجزترین مردم از نظر حضرت علی(علیه السلام)چه كسی است؟
47. از نظر حضرت علی(علیه السلام)ایمان بر چند پایه استوار است؟
48. مراد حضرت علی(علیه السلام)از جمله، «زبان عاقل در پشت قلب او، و قلب احمق در پشت زبان او قرار دارد» چیست؟
49. حضرت علی(علیه السلام)جمله،«خواب توام با یقین و ایمان بهتر است از نماز با شك» را خطاب به چه گروهی فرمودند؟
50. حضرت علی(علیه السلام)چه چیز را به میوه نارس تشبیه می‌كند؟
51. كدام یك از اصول دین در نهج‌البلاغه ذكر شده است؟
52. كدام یك از فروع دین در نهج‌البلاغه ذكر شده است؟
53. حضرت علی(علیه السلام)در خصوص جلوگیری از احتكار در نامه 53 چه دستوراتی را برای مالك اشتر صادر كرد؟
54. از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام)عید واقعی چه روزی است؟
55. حضرت علی(علیه السلام)در حكمت 146 چه چیزی را پاسدار ایمان معرفی می‌كند؟
56. حضرت علی(علیه السلام)در حكمت 428 جشن روزه‌دار در چه چیز می‌داند؟
57. بزرگترین گناه در حكمت 348 چه گناهی معرفی شده است؟
58. بزرگترین فاجعه تاریخ در نگاه حضرت علی(علیه السلام)چه بود؟
59. بزرگترین شاهد در نهج‌البلاغه در خطبه 212 چه كسی معرفی شده است؟
60. بهترین داور در نهج البلاغه چه كسی معرفی شده است؟
61. حضرت علی(علیه السلام)در نامه 45 ترسناكترین دادگاه را كدام دادگاه معرفی می‌كند؟
62. حضرت علی(علیه السلام)بزرگترین فقر را چه چیزی معرفی می‌كند؟
63. دو نقدینه رایج در عصر حضرت علی(علیه السلام)چه بود؟
پاسخ ها:
1. طلحه.[1]
2. زبیر«پسردائی» حضرت علی(علیه السلام)می‌باشد.[2]
3. مروان بن حكم.[3]
4. مروان بن حكم.[4]
5. عمر وعاص.[5]
6. نماز بر پیكر حمزه سیدالشهداء، كه پیامبر اكرم (( صلی الله علیه وآله ) )بجای پنج تكبیر، هفتاد تكبیر گفتند.[6]
7. ابوموسی اشعری.
8. عمروعاص.[7]
9. علم.
حضرت علی(علیه السلام)خطاب به كمیل می‌فرماید: «ای كمیل علم بهتر از مال است،(چون): 1.علم تو را پاسداری می‌كند ولی تو باید مال را حفظ كنی. 2. مال با انفاق كم می‌شود ولی علم با انفاق افزون می‌گردد.3. دست پروردگار مال به مجرد زوال مال از از بین می‌روند(ولی شاگردان علم پایدارند). 4. ای كمیل بن زیاد! شناخت علم آیینی است كه با آن جزا داده می‌شود، بوسیله آن انسان در دوران حیات، اطاعت فرمان خدا می‌كند و بعد از وفات نام نیك از او می‌ماند، و علم حاكم است و مال محكوم.»[8]
10. عدالت.
از حضرت علی(علیه السلام)پرسیدند كه آیا جود برتر است یا عدالت؟ امام(علیه السلام)به دو دلیل فرمودند كه عدالت برتر است:
1. عدالت هر چیز را در جای خود قرار می‌دهد ولی سخاوت آن را از مسیرش فراتر می‌برد.
2. عدالت، قانونی همگانی است ولی سخاوت جنبه خصوصی دارد بنابراین عدالت شریفتر و برتر است.[9]
11. كسی كه هنگام نزول وحی بر پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) صدای ناله شیطان را شنیده«حضرت علی(علیه السلام)» بود.[10]
12. قومی كه درخواست معجزه از پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) كردند، قوم «قریش» بود.[11]
13. پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه وآله ) به حضرت علی(علیه السلام)غذای جویده دهان خود را می‌داد.[12]
14. «دین اسلام» دینی است كه خداوند آن را بر همه ادیان برتری داده است.[13]
15. حضرت علی(علیه السلام)متصدی غسل پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه وآله ) بود.[14]
16. قومی كه گناه یك نفر موجب عذاب و كیفر برای همه قوم شد، «قوم ثمود» بود.[15]
17. فرشتگان و ملائكه.[16]
18. فرشتگان.[17]
19. مروان بن حكم.[18]
20. حضرت علی(علیه السلام)در مورد مسلمان واقعی می‌فرماید: مسلمان واقعی كسی است كه مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند مگر آن جا كه حق اقتضا كند. و آزار رساندن به هیچ مسلمانی جز در مواردی كه موجبی( به حكم خدا) داشته باشد روا نیست.[19]
21. شریرترین مردم در نزد حضرت علی(علیه السلام)«خوارج» بودند.[20]
22. «مبغوضترین افراد نزد خدا بنده‌ای است كه خدا او را به خودش واگذاشته، از راه راست منحرف گشته و بدون راهنما گام بر می‌دارد.»[21]
23. هنگام بیعت مردم با حضرت علی(علیه السلام).[22]
24. «دنیا» در نزد حضرت علی(علیه السلام)از آب بینی گوسفند بی ارزش‌تر است.[23]
25. زمامداری و حكومت بر مردم در نزد حضرت علی(علیه السلام)همانند آبی متعفن و لقمه‌ای گلوگیر است.[24]
26. «عرف النار» لقب اشعث بن قیس است.[25]
27. اشعث بن قیس.[26]
28. فصل بهار، تابستان، پائیز و زمستان.
29. شعار خوارج در جنگ صفین«لا حكم الا لله» بود. یعنی: فرمانی جز فرمان خدا نیست.[27]
30. قوم خوارج.[28]
31. قوم خوارج.[29]
32. فتنه بنی امیه.[30]
33. قوم خوارج. آنان عقیده داشتند كه هر كس گناه كبیره‌ای انجام دهد كافر و از اسلام خارج می‌گردد.
34. حضرت علی(علیه السلام)درباره تركهای مغول می‌فرماید: گویا قومی را می‌نگرم كه چهره‌هایشان همچون سپرهای چكش خورده است، دیباج و حریر می پوشند، اسبهای اصیل را یدك می‌كشند و آن چنان دستشان در كشتار باز است كه مجروحان از روی بدن كشتگان حركت می‌كنند، و فراریان از اسیر شدگان كمترند.»[31]
[1] . خطبه 31.
[2] . خطبه 31.
[3] . خطبه 73، شماره 3.
[4] . خطبه 73.
[5] . خطبه 84.
[6] . نامه 28، شماره 7.
[7] . نامه 39.
[8] . حكمت 147، شماره 3.
[9] . حكمت 437.
[10] . خطبه 192، شماره 121.
[11] . خطبه 192، شماره 123.
[12] . خطبه 192، شماره 117.
[13] . خطبه 198، شماره 12.
[14] . خطبه 197، شماره 3.
[15] . خطبه 201، شماره 2.
[16] . خطبه 1، شماره 19.
[17] . خطبه 1، شماره 21.
[18] . خطبه 73، شماره 2.
[19] . خطبه 167، شماره 3.
[20] . خطبه 127، شماره 5.
[21] . خطبه 103، شماره 6.
[22] . خطبه 3، شماره 13.
[23] . خطبه 3، شماره 18.
[24] . خطبه 5، شماره 2.
[25] . خطبه 19، شماره 1.
[26] .خطبه 19، كلام سید رضی.
[27] . خطبه 40، شماره 1.
[28] .خطبه 59.
[29] . خطبه 60.
[30] . خطبه 93، شماره 7.
[31] . خطبه 128، شماره 4.

4

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

سهيم بودن نسلهاي آينده در اعمال گذشتگان

سهيم بودن نسلهاي آينده در اعمال گذشتگان

تمام مؤمنان امروز، و آنها که در رحم مادرانند و هنوز متولّد نشده اند يا کسانى که قرنها بعد از اين از صلب پدران در رحم مادران منتقل و سپس متولّد و بزرگ مى شوند، در ميدان جنگ «جمل» حضور داشته اند! چرا که اين يک مبارزه شخصى بر سر قدرت نبود، بلکه پيکار صفوف طرفداران حق در برابر باطل بود و اين دو صف همچون رگه هاى آب شيرين و شور تا «نفخ صور» جريان دارد و مؤمنان راستين در هر زمان و مکان در مسير جريان حق و در برابر جريان باطل به مبارزه مى خيزند و همه در نتايج مبارزات يکديگر و افتخارات و برکات و پاداشهاى آن سهيم اند.
No image

اطلاعات عمومی (1)

حضرت علی(علیه السلام)در مورد مسلمان واقعی می‌فرماید: مسلمان واقعی كسی است كه مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند مگر آن جا كه حق اقتضا كند. و آزار رساندن به هیچ مسلمانی جز در مواردی كه موجبی( به حكم خدا) داشته باشد روا نیست.
بهترین ترجمه های نهج البلاغه کدامند؟

بهترین ترجمه های نهج البلاغه کدامند؟

گاهی در بعضی مجالس دینی و مذهبی پاره ای از کلمات این کتاب را خوانده و معنی می کردم. شنوندگان به شگفت آمده و می گفتند: اگر علما و رجال دینی ترجمه فرمایشات امام علی(ع) در کتاب نهج البلاغه را به طوری که در خور فهم فارسی زبانان باشد نوشته بودند، همه از آن بهره مند می شدند ولی افسوس که از ترجمه و شرح هایی که در دسترس است، چنا نکه باید استفاده نمی شد. بنابراین بر نگارنده واجب شد که دست از کار بردارم و این کتاب جلیل را به زبان فارسی سلیس و روان ترجمه کنم.
كتابي معتبرتر از نهج البلاغه

كتابي معتبرتر از نهج البلاغه

گروهى از هوى پرستان مى گويند: بسيارى از نهج البلاغه گفتارهايى برساخته است كه گروهى از سخنوران شيعه آنها را پديد آورده اند و شايد هم برخى از آنها را به سيد رضى نسبت داده اند. اينان كسانى اند كه تعصّب ديده هايشان را كور كرده و از سر كجروى و ناآگاهى به سخن و شيوه هاى سخنورى ، از راه روشن روى برتافته، و كجراهه در پيش گرفته اند
تفاسير نهج البلاغه

تفاسير نهج البلاغه

ترجمه اى كه مؤلف براى متن نهج البلاغه ارائه مى دهد ترجمه اى روان است، گرچه كه بلاغت و فصاحت متن پارسى شده به متن عربى نمى رسد، چونان كه مؤلف خود نيز در مقدمه كوتاهى بر جلد نخست بدين حقيقت تصريح مى كند كه «هيچ ترجمه اى هر اندازه هم دقيق باشد نمى تواند معنايى را از زبانى به زبان ديگر چنان منتقل نمايد كه هيچ گونه تغيير و تصرفى در آن معنا صورت نگيرد

پر بازدیدترین ها

No image

حکمت 411 نهج البلاغه : مشکلات انسان

حکمت 411 نهج البلاغه به موضوع "مشکلات انسان" می پردازد.
No image

حکمت 394 نهج البلاغه : ضرورت موقعیت شناسی

حکمت 394 نهج البلاغه به موضوع "ضرورت موقعیت شناسی" می پردازد.
No image

حکمت 74 نهج البلاغه : دنيا شناسى

حکمت 74 نهج البلاغه به موضوع "دنيا شناسى" می پردازد.
 ره آورد بعثت از منظر نهج البلاغهʂ)

ره آورد بعثت از منظر نهج البلاغه(2)

حضرت در خطبه اى ديگر اين نكته را متذكر مى شوند كه پيامبراكرم صلوات الله عليه در زماني ظهور نمودند كه هيچ پيامبر ديگرى حضور نداشته است." أرسله على حين فترة من الرسل، و طول هجعة من الأمم، و انتفاض من المبرم... ذلك القرآن فاستنطقوه."؛ خداوند پيامبر(ص) را هنگامى فرستاد كه پيامبران حضور نداشتند، و امت ها در خواب غفلت بودند، و رشته هاى دوستى و انسانيت از هم گسسته بود.
Powered by TayaCMS