خطبه 13 نهج البلاغه : عوامل سقوط جامعه (روانشناسى اجتماعى مردم بصره)

خطبه 13 نهج البلاغه : عوامل سقوط جامعه (روانشناسى اجتماعى مردم بصره)

موضوع خطبه 13 نهج البلاغه

عوامل سقوط جامعه (روانشناسى اجتماعى مردم بصره)

متن خطبه 13 نهج البلاغه

كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ وَ أَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ رَغَا فَأَجَبْتُمْ وَ عُقِرَ فَهَرَبْتُمْ أَخْلَاقُكُمْ دِقَاقٌ وَ عَهْدُكُمْ شِقَاقٌ وَ دِينُكُمْ نِفَاقٌ وَ مَاؤُكُمْ زُعَاقٌ وَ الْمُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنٌ بِذَنْبِهِ وَ الشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَارَكٌ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَأَنِّي بِمَسْجِدِكُمْ كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةٍ قَدْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَ مِنْ تَحْتِهَا وَ غَرِقَ مَنْ فِي ضِمْنِهَا (وَ فِي رِوَايَةٍ) وَ ايْمُ اللَّهِ لتغرقن بَلْدَتُكُمْ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدِهَا كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةٍ أَوْ نَعَامَةٍ جَاثِمَةٍ (وَ فِي رِوَايَةٍ) كَجُؤْجُؤِ طَيْرٍ فِي لُجَّةِ بَحْرٍ

ترجمه مرحوم فیض

13- از سخنان آن حضرت عليه السّلام است كه در مذمّت شهر بصره و مردم آن فرموده

(پس از پايان جنگ جمل و فتح بصره حضرت امر فرمود منادى ميان مردم نداء كند كه روز جمعه به نماز حاضر شوند، چون روز جمعه شد همه گرد آمده با آن جناب در مسجد جامع نماز خواندند، پس از آن حضرت به ديوار قبله تكيه داده ايستاد و بعد از اداى حمد و ثناى الهىّ و درود بر حضرت رسول و استغفار براى مؤمنين و مؤمنات فرمود): (1) اى مردم شما سپاه زنى (عائشه) و پيرو حيوان زبان بسته اى (شتر عائشه) بوديد، به صداى شتر بر انگيخته مى شديد (بدور آن جمع مى گرديديد) و هنگاميكه پى كرده شد (كشته گرديد) همگى گريختيد (در جنگ جمل هودج عائشه را زره پوش و بر شترى نهاده در ميان لشگر قائم مقام علم نگاه داشته بدور آن گرد آمده بودند، عائشه آنها را بر جنگ ترغيب مى نمود و آنان پروانه وار به دورش گشته رجز خوانده كشته مى شدند، بزرگانشان فخر كنان مهار شتر را گرفته هر كدام بخاك مى افتاد ديگرى جاى او را مى گرفت، تا آنكه بر هودج و شتر زخم بسيار وارد آمد، حيوان زبان بسته از هول واقعه و سوزش زخمها فرياد ميكرد، ايشان بيش از پيش جمع شده دورش را مى گرفتند تا سه پاى شتر قطع شد و نمى افتاد، حضرت امير فرمود شيطان آنرا نگاه داشته شمشير بر آن بزنيد، چون شمشير زدند و بزمين افتاد مردم فرار كردند، پس كسانيكه مصالح دين و دنياى خود را در اختيار زنى نهاده از شترى پيروى كنند، مردمان پست باشند، لذا مى فرمايد:) (2) اخلاق و خوى شما سست و عهد و پيمان شما ناپايدار و كيش شما دوروئى و آب شهر شما شور و بى مزه است (براى نزديكى بدريا كه سبب بيماريهاى بسيار سوء مزاج و فساد معده و غيره گردد و بر اثر آن بلادت و كند فهمى و خستگى توليد شود)

(3) و هر كه در ميان شما اقامت كرده در گرو گناه خود بوده (زيرا يا از جهت همنشينى با شما مرتكب گناه شده و يا شما را از گناه باز نداشته و در هر دو صورت خود را به گناه خويش گرو داده است) و كسيكه از ميان شما بيرون رفته رحمت پروردگارش را درك كرده (زيرا از كيفر گناه ميان شما ماندن رهائى يافته) (4) گويا من مى بينم مسجد شما را مانند سينه كشتى (كه در آب فرو رفته) خداوند متعال از بالا و پائين اين شهر عذاب فرستاده (از بالا باران و از پائين طغيان آب دريا) كه هر كه در آن بوده غرق شده است. (5) و در روايت ديگر آمده (كه حضرت فرمود) بخدا سوگند شهر شما غرق خواهد شد و مسجد آنرا مانند سينه كشتى مى بينم (كه در آب فرو رفته) يا مانند شتر مرغى كه بر سينه خوابيده. (6) و در روايت ديگر وارد شده (كه فرمود مى بينم مسجد را كه در آب فرو رفته) مانند سينه مرغى در ميان دريا.

(و گفته اند كه پس از اين واقعه، بصره دو بار غرق شد، اوّل در زمان خلافت القادر باللّه دوّم در زمان القائم بأمر اللّه و همه آن شهر را آب گرفت مگر كنگره هاى مسجد جامع آنرا كه در بلندى واقع گشته بود، و نقل شده كه در آخر اين خطبه حضرت مردم بصره را دلدارى داده فرمود مقصود من آن بود كه از اين سخنان پند گيريد و ديگر بار بر امام زمان خود قيام نكنيد).

ترجمه مرحوم شهیدی

13 و از سخنان آن حضرت است در نكوهش مردم بصره

سپاه زن بوديد، و از چهارپا پيروى نموديد بانگ كرد و پاسخ گفتيد، پى شد و گريختيد. خوى شما پست است و پيمانتان دستخوش شكست. دورويى تان شعار است، و آبتان تلخ و ناگوار. آن كه ميان شما به سر برد، به كيفر گناهش گرفتار، و آن كه شما را ترك گويد، مشمول آمرزش پروردگار. گويى مسجد شما چون سينه كشتى است. به امر خدا زير و زبر آن در عذاب است، و هر كه در آن است غرقه در آب. [و در روايتى است كه:] به خدا سوگند، شهر شما غرقه آب شود. گويى مسجد آن را مى نگرم، چون سينه كشتى از آب برون مانده، يا شتر مرغى بر سينه به زمين خفته. [و در روايتى:] چون سينه مرغى در ميان موج دريايى. [و در روايتى ديگر:] خاك شهر شما گنده ترين خاك است- و زمين آن مغاك- . نزديكترين به آب و دورترين شهرها به آسمان، و نه دهم شرّ و فساد نهفته در آن. آن كه درون شهر است زندانى گناه، و آن كه برون است، عفو خدايش پناه. گويى شهر شما را مى بينم كه از هر سو به آب درون است، جز كنگره هاى مسجد كه برون است، همچون سينه پرنده كه بر كوهه آب دريا نشسته.

ترجمه مرحوم خویی

از جمله كلام فصاحت نظام آن امام عاليمقام است كه در مذمت بصره و أهل آن فرموده: بوديد شما لشكر زن كه عايشه است و تابعان بهيمة كه جمل او بود آواز كرد آن جمل، پس جواب داديد آن را و پى كرده شد پس گريختيد، خلقهاى شما رذيل و حقير است و عهد شما مخالفت است و شقاق، و دين شما دوروئى است و نفاق، و آب شما بى مزه است و شور، اقامت كننده در ميان شما رهين است بگناه خويش، و رحلت نماينده از شما دريافته شده است برحمة پروردگار خود، گويا من نظر ميكنم بمسجد شما كه فرا گرفته است آن را آب بمرتبه كه ديده نمى شود مگر كنگره هاى آن مسجد مانند سينه كشتى در دريا، بتحقيق كه فرو فرستاده خداوند سبحانه بر بصره كه شهر شما است عذاب را از بالاى آن، و غرق كرده شده كسى كه در ميان آن شهر بوده، و در روايت ديگر وارد شده كه فرمود قسم بذات خداوند هر آينه غرق كرده شود اين شهر شما تا اين كه گويا من نظر ميكنم بسوى مسجد آن شهر همچو سينه كشتى بر روى دريا يا شتر مرغ سينه خوابيده در دريا، و در روايت ديگر آمده كه همچو سينه مرغ در ميان دريا.

شرح ابن میثم

13- و من كلام له عليه السّلام في ذم أهل البصرة

القسم الأول

كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ وَ أَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ- رَغَا فَأَجَبْتُمْ وَ عُقِرَ فَهَرَبْتُمْ- أَخْلَاقُكُمْ دِقَاقٌ وَ عَهْدُكُمْ شِقَاقٌ- وَ دِينُكُمْ نِفَاقٌ وَ مَاؤُكُمْ زُعَاقٌ- وَ الْمُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنٌ بِذَنْبِهِ- وَ الشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَارَكٌ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ- كَأَنِّي بِمَسْجِدِكُمْ كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةٍ- قَدْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَ مِنْ تَحْتِهَا- وَ غَرِقَ مَنْ فِي ضِمْنِهَا وَ فِي رِوَايَةٍ وَ ايْمُ اللَّهِ لَتَغْرَقَنَّ بَلْدَتُكُمْ- حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدِهَا كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةٍ- أَوْ نَعَامَةٍ جَاثِمَةٍ وَ فِي رِوَايَةٍ كَجُؤْجُؤِ طَيْرٍ فِي لُجَّةِ بَحْرٍ- كأنّي أنظر إلى قريتكم هذه و قد طبّقها الماء حتّى ما يرى منها إلّا شرف المسجد كأنّه جؤجؤ طير في لجّة بحر فقام إليه الأحنف بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين متى ذاك فقال إذا صارت أجمتكم قصورا، و اعلم أنّ بعد هذا الفصل من الخطبة فصول لا تعلّق لها بهذا الموضع و ربّما تعلّقت بفصول أوردها السيّد بعد هذا الفصل و سنذكرها معها إنشاء اللّه.

اللغة

أصل البصرة الحجارة البيض الرخوة، و صارت علما للبلدة لوجدان تلك الحجارة بها. قيل إنّها بالمربد كثيرة، و ائتفكت البلدة بأهلها انقلبت بهم، و المؤتفكة من الأسماء القديمة للبصرة كما سنذكره في تمام هذه الخطبة، و الرغا صوت الإبل خاصّة، و العقر الجرح، و الدّق من كلّ شي ء حقيره و صغيره، و الشقاق الخلاف و الافتراق، و النفاق الخروج من الإيمان بالقلب و أصله أنّ اليربوع يرقق موضعا من الأرض من داخل جحره فإذا اوتى من قبل بابه و هو القاصعاء ضرب ذلك الموضع برأسه فاتفق أي خرج، و يسمّى ذلك النافقاء فاشتقّ لفظ النفاق منه و الرغاق المالح، و طبّقها الماء أي عمّا و أتى على جميعها و جؤجؤ السفينة صدرها و كذلك الطائر،

المعنى

و اعلم أنّه عليه السّلام ذكر في معرض ذمّهم امورا نبّه فيها على وجوه ارتكابهم الزلل، أوّلها كونهم أهل المؤتفكة ائتفكت أهلها ثلاثا و معلوم أنّه ائتفاك البلد بأهلها و خسفها بهم إنّما يكون لفسادهم و استحقاقهم بذلك عذاب اللّه، و قوله و على اللّه تمام الرابعة دعاء عليهم بايقاع الخسف بهم. الثاني كونهم جند المرأة و أراد عايشة فإنّهم جعلوها عقد نظامهم، و لمّا كانت قول النساء و آراؤهنّ امورا مذمومة بين العرب و سائر العقلاء لضعف آرائهنّ و نقصان عقولهنّ كما قال الرسول صلى اللّه عليه و آله: إنّهنّ ناقصات العقول ناقصات الدين ناقصات الحظّ أمّا نقصان عقولهنّ فلأنّ شهادة ثنتين منهنّ بشهادة رجل واحد لتذكّر إحداهما الاخرى، و أمّا نقصان دينهنّ فلأنّ إحديهنّ تقعد في بيتها شطرد هرها أي في أيّام حيضها لا تصوم و لا تصلّى، و أمّا نقصان حظّهنّ فلأنّ ميراثهنّ على النصف من ميراث الرجال، و كان مع ذلك مستشيرهنّ و بايعهنّ أضعف رأيا منهنّ كما هو شأن التابع بالنسبة إلى متبوعه لا جرم حسن توبيخه لهم بكونهم جندا و أعوانا. الثالث كونهم اتباع البهيمة و أراد بالبهيمة الجمل الّذي كان تحت عايشة فإنّ حالهم شاهدة باتّباعه مجيبين لرغائه و هاربين لعقره، و هو أشنع من الأوّل و أدخل في الذمّ، و كنّى برغائه عن دعوتها لهم إلى القتال إذ قدمت عليهم راكبة له. الرابع دقّة أخلاقهم و أشار بها إلى كونهم على رذائل الأخلاق دون حاقّ الوسط، و لمّا كانت اصول الفضائل الخلقيّة كما علمت ثلاثة: الحكمة و العفّة و الشجاعة و كانوا على طرف الجهل بوجوه الأراء المصلحيّة و هو طرف التفريط من الحكمة العمليّة و على طرف الجبن و هو طرف التفريط من الشجاعة، و على طرف الفجور و هو طرف الإفراط من ملكة العفّة و العدالة لا جرم صدق أنّهم على رذائل الأخلاق و دقاقها.

الخامس الشقاق في العهود و النكث لها و مصداق ذلك نكثهم لعهده و خلافهم لبيعته و ذلك من الغدر الّذي هو رذيلة بإزاء ملكة الوفاء. السادس النفاق في الدين، و لمّا كانوا خارجين على الإمام العادل محاربين له لا جرم كانوا خارجين عن الدين، و ربّما كان ذلك خطابا خاصّا لبعضهم إذا المنافق العرفي هو الخارج من الإسلام بقلبه المظهر له بلسانه فيكون ذلك خطابا لمن كان منهم بهذه الصفة. السابع ما يتعلّق بذمّ بلدهم و هو كون مائهم مالحا و سبب ملوحته قربه من البحر و امتزاجه به، و دخول ذلك في معرض ذمّهم ربّما يكون لسوء اختيارهم ذلك المكان و الإقامة به مع كون مائهم بهذه الحال المستلزمة لأمراض كثيرة في استعماله كسوء المزاج و البلادة و فساد الطحال و الحكّة و غير ذلك ممّا يذكره الأطبّاء، و لأنّ ذلك من أسباب التنفير عن المقام معهم و تكثير سوادهم. الثامن كونها أنتن البلاد تربة و ذلك لكثرة ركوب الماء لها و تعفّنها به. التاسع كونها أبعد البلاد عن السماء و سيجي ء بيانه. العاشر كونها بها تسعة أعشار الشرّ و يحتمل أن يريد به المبالغة في ذمّها دون الحصر و ذلك أنّه لمّا عدّد بها شرورا لا يكاد تجتمع في غيرها حكم بأنّ فيها تسعة أعشار الشرّ مبالغة كنّى به عن معظم الشرّ، و يحتمل أن يريد بالشرّ مجموع الرذائل الخلقيّة المقابلة لاصول الفضائل النفسانيّة الّتي هي العلم و الشجاعة و العفّة و السخاء و العدل و كلّ منها مقابل برذيلتين كما علمت فتلك عشر رذائل، و أشبه ما يخرج عنهم ما لا يناسب غرضه هاهنا ذمّهم به كالتبذير أو نحوه و هذا الاحتمال و إن كان لطيفا إلّا أنّ فيه بعدا.

الحادي عشر كون المقيم بين أظهرهم مرتهنا بذنبه و ذلك أنّ المقيم بينهم لا بدّ و أن ينخرط في سلكهم و يستعدّ لقبول مثل طباعهم و ينفعل عن رذائل أخلافهم و حينئذ يكون موثوقا بذنوبه. الثاني عشر كون الشاخص عنهم متداركا برحمة من ربّه و ذلك لإعانة اللّه له بالخروج ليسلم من الذنوب الّتي يكتسبها المقيم بينهم و تلك رحمة من اللّه و أيّة رحمة، و كلّ ذلك في معرض التنفير عنهم، و المفهوم من الرواية الثانية و هي قوله المحتبس فيها بذنبه و الخارج منها بعفو اللّه غير ما ذكرناه إذ يفهم من قوله المحتبس فيها بذنبه أنّ احتباسة بينهم يجري مجرى العقوبة له بدنب سبق، منه و الخارج منها قد عفا اللّه عنه بخروجه، و قد راعى في هاتين القرينتين السجع المتوازي و كذلك في القرائن الأربع قبلهما. ثمّ أشار بعد ذلك إلى أنّ بلدتهم سيخربها الماء، و شبّه يقينه بذلك مشاهدته بنور بصيرته القدسيّة لمسجدهم مغمورا بالماء و قد طبّق أرضهم بمشاهدته الحسيّة في الجلاء و الظهور. و قد حكى توقيف الرسول صلى اللّه عليه و آله على أحوالهم في فصل آخر من هذه الخطبة و ذلك أنّه عقيب ذمّه لأهل البصرة و جوابه للأحنف في الفصل الّذي ذكرناه قال مادحا لهم يا أهل البصرة إنّ اللّه لم يجعل لأحد من أمصار المسلمين خطّة شرف و لا كرم إلّا و قد جعل فيكم أفضل ذلك و زادكم من فضله بمنّه ما ليس لهم أنتم أقوم الناس قبلة قبلتكم عن المقام حيث يقوم الإمام بمكّة، و قاريكم أقرء الناس، و زاهدكم أزهد الناس، و عابدكم أعبد الناس، و تاجركم أتجر الناس و أصدقهم في تجارته، و مصدّقكم أكرم الناس صدقه، و غنيّكم أشدّ الناس بدلا و تواضعا، و شريفكم أحسن الناس خلقا، و أنتم أكرم الناس جوارا و أقلّهم تكلّفا لما لا يعنيه و أحرصهم على الصلاة في جماعة، ثمرتكم أكثر الثمار و أموالكم أكثر الأموال و صغاركم أكيس الأولاد و نساؤكم أقنع النساء و أحسنهنّ تبعّلا، سخّر لكم الماء يغدو عليكم و يروح صلاحا لمعاشكم و البحر سببا لكثرة أموالكم فلو صبرتم و استقمتم لكانت شجرة طوبى لكم مقيلا و ظلّا ظليلا غير أنّ حكم اللّه فيكم ماض و قضائه نافذ لا معقّب لحكمه و هو سريع الحساب يقول اللّه «وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً» و اقسم لكم يا أهل البصرة ما الّذي ابتدأتكم به من التوبيخ إلّا تذكيرا و موعظة لما بعد لكيلا تسرعوا إلى الوثوب في مثل الّذي و ثبتم و قد قال اللّه تعالى لنبيّه صلى اللّه عليه و آله «وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ» و لا الّذي ذكرت فيكم من المدح و النظرية بعد التذكير و الموعظة رهبة منّي لكم و لا رغبة في شي ء ممّا قبلكم فإنّي لا اريد المقام بين أظهركم إنشاء اللّه لامور تحضرني قد يلزمني القيام بها فيما بيني و بين اللّه لا عذر لي في تركها و لا علم لكم بشي ء منها حتّى بقع ممّا اريد أن أخوضها مقبلا و مدبرا فمن أراد أن يأخذ بنصيبه منها فليفعل فلعمري إنّه للجهاد الصافي صفّاه لنا كتاب اللّه، و لا الّذي أردت به من ذكر بلادكم موجدة منّي عليكم لما شافهتموني غير أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال لي يوما و ليس معه غيري: يا عليّ إنّ جبرئيل الروح الأمين حملني على منكبه الأيمن حتّى أراني الأرض و من عليها و أعطاني أقاليدها و علّمني ما فيها و ما قد كان على ظهيرها و ما يكون إلى يوم القيامة و لم يكبّر ذلك عليّ كما لم يكبّر على أبي آدم علّمه الأسماء و لم يعلّمه الملائكة المقرّبون و إنّي رأيت بقعة على شاطى ء البحر تسمّى البصرة فإذن هي أبعد الأرض من السماء و أقربها من الماء و أنّها لأسرع الأرض خرابا و أخبثها ترابا و أشدّها عذابا، و لقد خسف بها في القرون الخالية مرارا و ليأتين عليها زمان، و إنّ لكم يا أهل البصرة و ما حولكم من القرى من الماء ليوما عظيما بلاؤه، و إنّي لأعرف موضع منفجره من قريتكم هذه ثمّ امور قبل ذلك تدهمكم عظيمة أخفيت عنكم و علمناها فمن خرج عنها عند دنوّ غرقها فبرحمة من اللّه سبقت له و من بقى فيها غير مرابط بها فبذنبه «و ما اللّه بظلّام للعبيد»، و أمّا تشبيه ما يخرج من الماء من شرفات المسجد بصدر السفينة و في الرواية الاخرى بالنعامة الجاثمة و في الرواية الثالثة بالطائر في لجّة البحر فتشبيهات ظاهرة، و أمّا وقوع ذلك الغرق المخبر فالمنقول أنّها غرقت مرّة في أيّام القادر باللّه، و مرّة في أيّام القائم بأمر اللّه غرقت بأجمعها و غرق من في ضمنها و خربت مع دورها و لم يبق منها إلّا علوّ مسجدها الجامع حسب ما أخبر به عليه السّلام و كان غرقها من قبل بحر فارس و من ناحية الجبل المعروف بجبل الشام، فكان ذلك مصداق كلامه عليه السّلام، و في ذلك نظر و ذلك لأنّه أشار إلى أنّ ذلك الماء ينفجر من أرضهم بقوله: و إنّي لأعرف موضع منفجره من قريتكم هذه، و ظاهر ذلك يقتضي أنّه لا يكون من ناحية اخرى و اللّه أعلم.

القسم الثاني

أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِيدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ- خَفَّتْ عُقُولُكُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُكُمْ- فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَ أُكْلَةٌ لِآكِلٍ وَ فَرِيسَةٌ لِصَائِلٍ

اللغة

أقول: السفه رذيلة تقابل الحلم و تعود إلى الطيش و عدم الثبات، و الاكلة اسم للمأكول،

المعنى

و قد علمت أنّ قوله أرضكم قريبة من الماء بعيدة من السماء ممّا حكاه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في الفصل المتقدّم أمّا قرب أرضهم من الماء فإشارة إلى أنّها موضع ها بط مستقل من الأرض و قريب من البحر فهو بصدد أن يعلوها بملاقاه دجلة و ذلك مشاهد في دخول الماء حدائقهم و سقيه بساتينهم في كلّ يوم مرّة أو مرّتين، أمّا كونها بعيدة من السماء فبحسب استفالها عن غيرها من الأرض، و قيل إنّ من أبعد موضع في الأرض عن السماء الابلّة، و أنّ ذلك مما دلّت عليه الأرصاد و برهن عليه أصحاب علم الهيئة، و قال بعضهم: إنّ كون ذلك في معرض الذّم يصرفه عن مظاهره و إنّما الإشارة إلى أنّهم لمّا كانوا بالأوصاف المذمومة الّتي عددها فيهم كانوا بعداء عن نزول الرحمة عليهم من سماء الجود الإلهيّ مستعدّين لنزول العذاب، و يصدق في العرف أن يقال فلان بعيد من السماء إذا كان كما ذكرناه، قوله خفّت عقولكم إشارة إلى قلّة استعدادهم لدرك وجوه المصالح و ضعف عقولهم عن تدبير أحوالهم و تسرّعهم إلى مالا ينبغي لغفلتهم عمّا ينبغي و هو وصف لهم برذيلة الغباوة، قوله و سفهت حلومكم إشارة إلى وصفهم برذيلة السفه و الخفّة المقابلة للحلم، قوله فأنتم غرض لنابل و اكلة لآكل و فريسة لصائل هذه الأوصاف الثلاثة لازمة عن خفّة عقولهم و سفه حلومهم و لذلك عقّبها بها لأنّ طمع القاصد لهم بأنواع الأذى إنّما ينشأ من العلم بقلّة عقليّتهم لوجوه المصالح و سفههم فيقصدهم بحسن تدبيره، و الأوّل من هذه الأوصاف كناية عن كونهم مقصدا لمن يريد أذاهم، و الثاني كناية عن كونهم في معرض أن يطمع في أموالهم و نعمتهم و يأكلها من يقصد أكلها، و الثالث عن كونهم بصدد أن يفترسهم من يقصد قتلهم و إهلاكهم، و استعار لفظ الغرض و الاكلة و الفريسة لهم، و وجوه المشابهة فيها ظاهرة. و قد راعى في هذه القرائن السجع ففي الاوليين السجع المطرّف و في الاخريين بعدهما و الثلاث السجع المتوازي.

ترجمه شرح ابن میثم

13- از سخنان آن حضرت در نكوهش اهل بصره

كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ وَ أَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ- رَغَا فَأَجَبْتُمْ وَ عُقِرَ فَهَرَبْتُمْ- أَخْلَاقُكُمْ دِقَاقٌ وَ عَهْدُكُمْ شِقَاقٌ- وَ دِينُكُمْ نِفَاقٌ وَ مَاؤُكُمْ زُعَاقٌ- وَ الْمُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنٌ بِذَنْبِهِ- وَ الشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَارَكٌ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ- كَأَنِّي بِمَسْجِدِكُمْ كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةٍ- قَدْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَ مِنْ تَحْتِهَا- وَ غَرِقَ مَنْ فِي ضِمْنِهَا وَ فِي رِوَايَةٍ وَ ايْمُ اللَّهِ لَتَغْرَقَنَّ بَلْدَتُكُمْ- حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدِهَا كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةٍ- أَوْ نَعَامَةٍ جَاثِمَةٍ- وَ فِي رِوَايَةٍ كَجُؤْجُؤِ طَيْرٍ فِي لُجَّةِ بَحْرٍ

فصل اول

لغات

ائتكفت البلدة باهلها: مردم شهر بهم ريخته شد مؤتفكة: چنان كه در ضمن اين خطبه خواهيم گفت از اسمهاى قديمى بصره است رغا: صداى شتر عقر: پى كردن و زخم زدن به شتر دق: هر چيز ضعيف و كوچك شقاق: اختلاف و جدايى نفاق: خروج ايمان از دل، اصل آن از اين جا گرفته شده كه موش صحرايى جايى از زمين را از داخل لانه اش تراشيده و نازك مى كند هر گاه چيزى از در لانه اش وارد شود موش با سر خود زمين نازك را سوراخ كرده و فرار مى كند.

اين عمل حيله گرانه را نافقاء مى گويند و لفظ نفاق از آن گرفته شده است.

زعاق: آب شور

طبّقها الماء: آب آن را فرا گرفت و همه جا را پوشاند جؤجؤ السفينة: جلو كشتى و سينه آن و همچنين سينه پرنده

ترجمه

«شما سپاهيان آن زن بوديد و پيروان آن شتر كه با صداى آن به ميدان آمديد و با پى شدنش فرار كرديد، سستى رأى اخلاق شما، شكستن عهد مرام شما، و دورويى دين شماست. آب شهرتان شور است و هر كس در بين شما سكونت كند اسير گناه مى شود، هر كس از شهر شما خارج شود به رحمت خدا نائل مى شود.

خداوند به شهر شما از آسمان و زمين عذاب (آب) نازل مى فرمايد، و هر كه در آن باشد غرق شود، مسجد شما را مى بينم كه مانند كشتى در آب قرار گرفته است».

شرح

در روايتى عبارت امام (ع) به اين شكل است: سوگند به خدا شهر شما حتماً در آب فرو خواهد رفت آن طور كه مسجد شما را مانند كشتى و شتر مرغ بر آب مى بينم.

در روايت ديگر عبارت امام (ع) چنين است: (شهر شما را) مانند سينه پرنده در امواج دريا مى بينم.

شايد توضيح سخن حضرت بدين گونه باشد كه گويا مى بينم شهر شما را آب فرا گرفته و جز برجستگيهاى مسجد كه مانند پرنده اى بر امواج است چيزى ديده نمى شود. در اين وقت احنف بن قيس به پا خاست و پرسيد: اى امير المؤمنين اين اتّفاق كى خواهد افتاد فرمود: آن گاه كه نيزارهاى شما تبديل به ساختمانهاى مجلّل شود.

بدان كه پس از اين بخش از خطبه بخشهاى ديگرى نيز وجود دارد كه به اين مورد مربوط نيست و به فصولى تعلّق دارد كه سيّد رضى بعد از اين فصل آورده و به خواست خدا بزودى آنها را توضيح خواهيم داد.

بصره در لغت به معناى سنگ سفيد سست است و بدين دليل براى بصره اسم شده است كه از اين نوع سنگ در بصره وجود داشته است. به روايت ديگر بصره جايگاه نگهدارى شتران يا خشك كردن خرما بوده است.

امام (ع) در زمينه نكوهش مردم بصره به سبب اقسام لغزشهايى كه مرتكب شده اند امورى را به شرح زير تذكّر مى دهد: اوّل- مردم بصره مردم شهرى هستند كه سه روز دچار انقلاب و دگرگونى وضع خودشان بوده اند و روشن است كه بهم ريختگى آنها و در افتادن به آشفتگى به دليل فسادشان بود كه بدان لحاظ استحقاق عذاب را داشتند و كلام امام (ع): و على اللّه تمام الرابعة، نفرينى است بر عليه آنها كه به عذاب ديگرى مبتلا شوند و در زمين فرو روند.

دوّم- مردم بصره سپاهيان زن بودند و منظور حضرت، عايشه است، چه او را محور كارهايشان قرار داده بودند. و چون گفتار و انديشه زنان در ميان عرب و ديگر خردمندان به دليل ضعف انديشه و كمى عقلشان نكوهيده بوده، امام (ع) مردم بصره را به همين سبب نكوهش كرده است. همچنان كه رسول خدا (ص) در مورد زنان فرموده است: «زنان در عقل و دين و بهره ورى ناقص مى باشند.» نقصان عقلشان به اين دليل است كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است تا اگر يكى فراموش كرد ديگرى به ياد داشته باشد. نقصان در دين به اين سبب است كه آنها در قسمتى از عمرشان به خاطر حيض، نماز نمى خوانند و روزه نمى گيرند. و نقص بهره ورى اين است كه ميراث زنان نصف ميراث مردان است. به اين دليل، كسى كه با آنها مشورت و يا بيعت كند از زنان در رأى ضعيفتر است، زيرا هر پيرو از راهنماى خود، در عقل كمتر است.

بنا بر اين توبيخ مردم بصره به وسيله امام (ع) به خاطر اين كه لشكر و ياور زن بوده اند بجا و زيباست.

سوم- به خاطر پيروى از شتر، آنها را نكوهش فرموده و منظور از شتر، شتر عايشه بوده است، و چنين حالتى داشتند كه با ديدن شتر و صداى آن جمع شدند و به ميدان آمدند و با پى شدن آن فرار كردند. اين جمله امام (ع) در بيان نكوهش، از جمله اوّل شديدتر است. امام (ع) صداى شتر را كنايه از دعوت عايشه به جنگ آورده وقتى كه عايشه سوار بر شتر بود و مردم را به جنگ دعوت مى كرد.

چهارم- ناپايدارى و سستى اخلاقشان بود. امام (ع) با اين جمله اشاره به پستى و عدم اعتدال اخلاق آنها فرموده. چون اصول فضايل اخلاقى چنان كه مى دانى سه چيز است (حكمت، عفّت و شجاعت) و آنها به خاطر جهل، افكارشان در اطراف مصلحت دور مى زد و اين تفريط در حكمت عملى است و از طرفى ترسو بودند كه اين تفريط در شجاعت است، و نيز اعمالشان خلاف حق بود كه اين افراط است در ملكه عفّت و عدالت، بنا بر اين صدق مى كند كه اخلاق آنها پست و ناپايدار باشد.

پنجم- مخالفت كردن با پيمان و شكستن آن است. مصداق روشن اين عهد شكنى اين بود كه عهد آن حضرت را شكستند و بر خلاف بيعت او رفتار كردند و اين خود خدعه و نيرنگى است كه در مقابل وفادارى قرار گرفتند.

ششم- دورويى در دين. چون اهل بصره بر امام (ع) شوريدند و با آن حضرت جنگيدند ناگزير از دين خارج شدند. اين كلام امام (ع) گويا خطاب به بعضى از مردم بصره است، زيرا منافق عرفى كسى است كه در دل از اسلام خارج شود و با زبانش به اسلام تظاهر كند. بنا بر اين خطاب امام (ع) به كسانى است كه اين گونه بوده اند.

هفتم- نكوهشى است كه امام (ع) در باره شهرشان فرموده است و آن شور بودن آبشان بوده و علّت شورى آب آنها نزديكى شهرشان به دريا و مخلوط شدن آبشان با آب درياست. نكوهش امام (ع) براى اين است كه خودشان اين مكان را براى اقامت انتخاب كرده اند. اين چنين آبى موجب بروز سوء هاضمه، كند ذهنى، فساد طحال، امراض پوستى و امثال اينها كه پزشكان نام برده اند مى شود.

همه اينها موجب تنفّر زندگى با آنها و ناخشنودى از توسعه شهرشان شده است.

هشتم- بصره گنديده ترين خاك را دارد و اين به خاطر رسوب فراوان آب و گنديده شدن آن است.

نهم- بصره دورترين شهر از آسمان است كه توضيح آن بزودى خواهد آمد.

دهم- نُه دهم شرّ در بصره است. احتمال دارد مقصود امام (ع) مبالغه در نكوهش سرزمين بصره باشد و منظور آن حضرت منحصر كردن شرور به ده قسمت نبوده است. توضيح اين كه چون در بصره شرور فراوانى وجود داشته كه در ديگر شهرها وجود نداشته است، امام (ع) به عنوان خطبه 13 نهج البلاغه مبالغه اظهار فرمودند كه نه دهم شرّ در بصره است، منظور حضرت وجود شرّ فراوان و عظيم در بصره بوده است.

احتمال ديگر اين كه منظور حضرت مجموع اخلاق پستى باشد كه در مقابل اصول كمالات نفسانى است كمالات نفسانى عبارتند از: دانش دلاورى، پاكدامنى، بخشندگى، دادگرى و براى هر يك از اين پنج فضيلت حالت افراط و تفريط وجود دارد كه ده صفت مى شود.

شبيه ترين اعمال به اعمالى كه ذكر شد و از مردم بصره صادر شده ولى مورد نظر حضرت در امر نكوهش نبوده است اعمالى مانند تبذير و مانند آن است. احتمال دوّم هر چند احتمال لطيفى است ولى صحّت آن بعيد به نظر مى رسد.

يازدهم- كسى كه در ميان مردم بصره زندگى كند به گناه گرفتار مى شود، زيرا كسى كه در ميان آنها زندگى كند ناگزير است به روش آنها در آيد و آداب و رسوم آنها را بپذيرد، و در نتيجه از اخلاق آنها متأثّر و به گناه گرفتار مى شود.

دوازدهم- آن كه هر كس از ميان آنها خارج شود رحمت خدا را براى خود آماده ساخته، چون خداوند او را يارى مى كند تا از گناهان ساكنان بصره كه بدان دچار شده اند، مصون بماند و اين رحمت بزرگى از جانب خداوند متعال است.

همه اينها، ذكر دلايل تنفّر از آنهاست. روايت ديگرى در مورد مفهوم جمله: المحتبس فيها بذنبه و الخارج منها بعفو اللّه وارد شده كه غير از آن چيزى است كه ما ذكر كرديم و آن اين است: زندانى شدن در ميان مردم بصره عقوبتى است براى گناهانى كه قبلًا مرتكب شده و خروج از آن نشانه بخشودگى گناه شخص از جانب خداست.

در دو عبارت قرينه، رعايت سجع متوازى شده است و همچنين در چهار جمله قبل از آنها. پس از نكوهش مردم بصره و شهرشان به اين موضوع خطبه 13 نهج البلاغه اشاره مى فرمايد كه بزودى شهرشان را آب خراب خواهد كرد. امام (ع) يقين خود را كه از راه بصيرت قدسى در مورد خرابى بصره حاصل شده با تشبيه حسّى روشن و آشكار و با عبارت مى بينم كه مسجد بصره در آب فرو رفته و سرزمينتان تخريب شده بيان مى فرمايد.

امام (ع) خبر پيامبر (ص) را در مورد احوال اهل بصره در آخرين خطبه بيان فرموده است، بدين سان كه امام (ع) پس از نكوهش اهل بصره و جوابى كه به احنف بن قيس داد، چنان كه در فصل گذشته ياد شد، اهل بصره را ستود و فرمود: اى مردم بصره خداوند براى هيچ يك از شهرهاى مسلمين نشانه شرف و بزرگوارى قرار نداد جز اين كه بهترين آن را براى شما قرار داد و به فضل خويش شما را از چيزهايى برخوردار كرد كه ديگران از آن بى بهره بودند قبله شما راست ترين قبله نسبت به مقام ابراهيم است، وقتى امام جماعت رو به مكه به نماز مى ايستد. قارى قرآن شما بهترين قارى، و زاهد شما در زهد و عابد شما در پرستش و تاجر شما در تجارت و صداقت برترين آنهاست. تصديق كنندگان شما گرامى ترين مردم، ثروتمندان شما بخشنده ترين و متواضع ترين مردم اند. مردان با شرافت شما بهترين خلق را دارند و شما در همسايگى بزرگوارترين هستيد و در كارى كه به شما مربوط نيست كمتر خود را به زحمت مى اندازيد و در خواندن نماز جماعت از ديگران حريص تر هستيد ميوه شما بيشترين ميوه، اموالتان بيشترين اموال، بچه هاى شما زيركترين بچّه ها، زنهاى شما قانعترين و در شوهردارى بهترين زنانند. خداوند آب را براى شما مسخّر كرده است كه براى بهتر شدن زندگى شما صبح و شب جريان دارد. دريا سبب افزونى اموال شماست. اگر صبر و شكيبايى داشته باشيد درخت طوبى براى شما سر فرود مى آورد و شما را در سايه گسترده خود قرار مى دهد. ولى حقّ اين است كه حكم خدا در باره شما جريان يافته و قضاى خدا اجرا مى شود و نافذ است و خدا حسابها را سريع مى رسد، چنان كه خود فرموده است: «وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً» .

«اى مردم بصره سوگند ياد مى كنم آنچه در ابتدا بدان شما را توبيخ كردم جز براى تذكّر و موعظه براى اعمال آينده نبود تا زود دست به كار آشوب نشويد چنان كه قبلًا شديد. خداوند به پيامبرش مى فرمايد: «وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ» .

آنچه از مدح و ستايش كه پس از نكوهش و موعظه براى شما گفتم نه به اين دليل بود كه از شما ترسيده باشم و يا در آنچه داريد طمع كرده باشم چه، اگر خدا بخواهد قصد ندارم در ميان شما بمانم زيرا حوادثى پيش مى آيد كه مرا ملزم به قيام مى كند و بين خود و خدا بهانه اى براى ترك قيام ندارم و شما از آن اطّلاعى نداريد تا اتّفاق بيفتد و من ناچارم در آنها وارد شوم چه آشكار باشند، چه نهان.

پس هر كس مى خواهد در دفع آن حوادث نصيبى داشته باشد دست به كار شود.

به جان خودم سوگند وارد شدن در دفع آن حوادث، جهاد پاك و خالص است كه كتاب خدا آن را براى ما روشن ساخته است. آنچه در مورد شهر شما گفتم از جانب خودم نبود كه به خاطر رويارويى با شما گفته باشم، بلكه رسول خدا (ص) روزى كه جز من با او كسى نبود به من فرمود: «اى على جبرئيل روح الامين مرا بر شانه خود بلند كرد تا زمين و مردم روى آن را ديدم و راز و رمز آنها را به من عطا كرد و به آنچه در اندرون و روى آنها است مرا آگاهى داد و بر من سنگين نيامد، چنان كه بر پدرم آدم ياد گرفتن اسماء حسنى سنگين نيامد، همان اسمهايى كه فرشتگان مقرّب ياد نگرفتند. من در كنار دريا سرزمينى را ديدم كه بصره ناميده مى شد و دورترين مكان به آسمان و نزديكترين مكان به آب بود، زودتر از هر جايى خراب مى شود و كثيف ترين خاكها را دارد و به شديدترين عذابها دچار مى شود.

در زمانهاى گذشته بارها در آب فرو رفته و در آينده نيز چنين خواهد شد.» پس از آن امام (ع) فرمود: «براى شما مردم بصره و قراى اطراف آن به وسيله آب بلاى بزرگى خواهد رسيد و من جاى انفجار و جوشش آب را در آبادى شما مى دانم و به بلاهاى بزرگى كه بعد از اين شما را به زحمت خواهد انداخت آگاهم. پس هر كس وقت غرق شدن شهر در آب، از آن خارج شود به واسطه رحمتى است كه قبلًا از جانب خدا شامل حالش شده است و كسى كه در شهر بماند اگر چه اهل آن شهر نباشد به دليل گناهى است كه قبلًا مرتكب شده است و خدا به بندگانش ستم نمى كند.» تشبيه امام (ع) بلنديهاى مسجد بصره را كه از آب بيرون مى ماند به سينه كشتى و به قولى به شتر مرغ و به قولى ديگر به پرنده اى كه در امواج دريا سوار باشد ذكر كرده كه تشبيهات روشنى است و نياز به توضيح ندارد. حادثه غرق شدن بصره كه امام از آن خبر داده است، بنا به روايت نقل شده، بصره يك بار در زمان القادر باللّه غرق شد و يك بار ديگر در زمان، قائم بامر اللّه، شهر و هر كه در آن زندگى مى كرد بكلّى غرق و خانه ها خراب شد و جز بلنديهاى مسجد جامع، چنان كه امام (ع) خبر داده بود، باقى نماند و غرق شدن شهر از ناحيه خليج فارس و كوهى كه معروف به كوه شام است صورت گرفت، و اين پيشامد همان چيزى بود كه امام (ع) فرموده بود.

اين كه بصره از ناحيه خليج فارس غرق شده باشد مورد اشكال است زيرا امام (ع) فرموده است كه آب از خود بصره جوشش و جريان پيدا مى كند، آنجا كه فرمود: «من جايى جريان آب را در آبادى شما مى دانم». ظاهر گفته امام اقتضا مى كند كه خرابى شهر از جاى ديگر (ناحيه خليج فارس) صورت نگرفته باشد، (البتّه) خدا بهتر مى داند.

فصل دوم

أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِيدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ- خَفَّتْ عُقُولُكُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُكُمْ- فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَ أُكْلَةٌ لِآكِلٍ وَ فَرِيسَةٌ لِصَائِلٍ

لغات

سفه: رذيله اخلاقى كه در مقابل صبر قرار گرفته است و به تزلزل و بى ثباتى منجر مى شود اكله: نام هر چيز خوردنى

ترجمه

«سرزمين شما به آب نزديك و از آسمان دور است. عقل شما سبك و فكرتان ابلهانه است و عجول هستيد [حلم خود را در جاى خود به كار نمى بريد] هدف هر تيرى، غذاى هر خورنده اى و هدف هر تيراندازى واقع مى شويد.»

شرح

معناى فرموده امام (ع) كه فرمود: زمين شما به آب نزديك و از آسمان دور است از فرمايش رسول خدا قبلًا دانسته شد. نزديكى زمينشان به آب اشاره به اين است كه زمين بصره از سطح دجله پست تر است و به دريا نزديك، دجله نسبت به آن بلندتر است و اين وضعيّت دليل سرازير شدن آب به باغها و آب دادن نخلستانها روزى يك يا دو بار است. امّا دور بودن بصره از آسمان به دليل پست تر بودن آن از سرزمينهاى ديگر است. گفته اند دورترين نقطه زمين از آسمان زمينهاى كنار درياست و اين از چيزهايى است كه علم رصد بر آن دلالت دارد و علماى نجوم با استدلال آن را ثابت كرده اند.

بعضى از علما گفته اند كلام امام (ع) در اين جا براى نكوهش است و نظر به معناى ظاهر ندارد. چون اهل بصره داراى اوصاف نكوهيده اى بوده اند كه امام (ع) در باره آنها بر شمرد. به اين دليل از نزول رحمت آسمان وجود الهى به دورند و مستحقّ نزول عذاب الهى اند. در عرف نيز صحيح است به كسى كه داراى اوصاف پست باشد گفته شود كه از آسمان به دور است.

فرموده است: خفّت عقولكم اشاره به اين است كه استعداد مردم بصره براى درك انواع مصالح خود اندك و عقلشان در نظم امور ضعيف است. غفلتشان از كارهاى لازم، موجب مى شود كه در كارهاى غير لازم عجله كنند و اين باعث وصف آنها به كند فهمى شده است.

فرموده است: سفهت حلومكم

بيانگر توصيف مردم بصره به كم خردى، سبكى و كم صبرى است.

فرموده است: فانتم غرض لنا بل و اكلة لاكل و فريسة لصائل

صفات سه گانه فوق نتيجه سبك مغزى و كم ثباتى آنان است و به همين دليل به دنبال دو جمله قبل آورده است، زيرا هر كس قصد اذيّت آنها را داشته باشد، با آگاهى به كم خردى آنها در فهم مصالحشان، با نقشه صحيح بدان كار دست مى زند.

اين كه امام فرمود شما هدف هر تيرى هستيد كنايه از اين است كه هدف هر كسى كه بخواهد آنها را اذيّت كند واقع مى شوند.

و اين كه فرمود خوراك هر خورنده اى هستيد، كنايه از اين است كه هر كس بخواهد مى تواند در اموال و ثروت و نعمتهاى خداداديشان دست اندازى كند. و اين كه فرمود صيد هر صيّادى قرا مى گيريد، كنايه از اين است كه هر كس بخواهد مى تواند آنها را به دام اندازد و نابود سازد.

الفاظ: «غرض»، «اكله» و «فريسه» را براى مردم بصره استعاره آورده است و مناسبت تشبيه در آنها روشن است.

امام (ع) در اين گفتار رعايت سجع را فرمود به طورى كه در دو جمله اوّل و دو جمله بعدى سجع مطرّف و در سه جمله آخر سجع متوازى وجود دارد.

شرح مرحوم مغنیه

الخطبة- 13- أتباع البهيمة:

كنتم جند المرأة. و أتباع البهيمة. رغا فأجبتم. و عقر فهربتم. أخلاقكم دقاق و عهدكم شقاق، و دينكم نفاق، و ماؤكم زعاق. و المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه، و الشّاخص عنكم متدارك برحمة من ربّه. كأنّي بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث اللّه عليها العذاب من فوقها و من تحتها و غرق من في ضمنها. (و في رواية) و ايم اللّه لتغرقنّ بلدتكم حتّى كأنّي أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة. أو نعامة جاثمة. (و في رواية) كجؤجؤ طير في لجّة بحر. (و في رواية) أخرى بلادكم أنتن بلاد اللّه تربة. أقربها من الماء و أبعدها من السّماء. و بها تسعة أعشار الشّرّ. المحتبس فيها بذنبه و الخارج بعفو اللّه. كأنّي أنظر إلى قريتكم هذه قد طبّقها الماء حتّى ما يرى منها إلّا شرف المسجد كأنّه جؤجؤ طير في لجّة بحر.

اللغة:

البهيمة: كل ما لا نطق له، و المراد هنا جمل عائشة. و رغا الجمل: صوّت. و عقر: جرح. و دقاق الشي ء: صغيره و حقيره، و دقاق الأخلاق دناءتها. و الشقاق: الخلاف. و الزعاق: المالح. و شخص فلان من بلد الى بلد: ذهب. و تدارك القوم: تلاحقوا، و تداركه اللّه برحمته: لحقه بها.

و الجؤجؤ: الصدر.

الإعراب:

كأني بمسجدكم الباء زائدة، و مسجدكم مفعول لفعل محذوف أي كأني أرى مسجدكم، كجؤجؤ متعلق بمحذوف حال من مسجدكم، و مثله كأني بك أي كأني أراك.

المعنى:

تجمّع أهل البصرة لحرب الإمام مع عائشة و طلحة و الزبير، و بعد أن تغلّب عليهم وصفهم بضعف العقل و الدين و الأخلاق، فهم بلا عقل لأنهم أتباع البهيمة، و هم بلا دين لأنهم منافقون، و هم بلا أخلاق لأنهم نكثوا العهد.. و ليس هذا بغريب عليهم فالانسان ابن الأرض، منها ولد، و عليها يعيش، و أرضهم نتنة عفنة، و ماؤهم ملح أجاج.. ثم أشار الإمام الى ما سوف يحدث للبصرة من الغرق. و قال ابن أبي الحديد: «غرقت البصرة مرتين: مرة في أيام القادر باللّه، و مرة في أيام القائم بأمر اللّه، و لم يبق منها إلا المسجد الجامع بارزا بعضه كجؤجؤ الطير كما أخبر أمير المؤمنين. و أخبار هذين الغرقين معروفة عند أهل البصرة يتناقلها خلفهم عن سلفهم».

تجمع أهل البصرة لحرب الإمام، و لو أمكنتهم الفرصة منه لاختطفوه بأسلحتهم، و هو يعلم ذلك علم اليقين.. فبما ذا كافأ الإمام أهل البصرة عند ما ظفر بهم و نترك الجواب عن هذا السؤال لطه حسين. قال في كتاب «علي و بنوه» ما نصه بالحرف الواحد: «سار علي في أهل البصرة سيرة الرجل الكريم الذي يقدر فيعفو، و يملك فيسجح، و كان يقول: سرت في أهل البصرة سيرة رسول اللّه (ص) في أهل مكة.. و بعد أن دخل البصرة عمد الى بيت المال، فقسم ما وجد فيه على الغالبين و المغلوبين جميعا.. و غضب من حارب معه و قال: لم يفرق بين شيعته و بين عدوّه.. و كان مع أهل الجمل جماعة بني أمية، و لما تغلب غضّ الطرف عنهم، و كان يعلم ان عائشة ضمت اليها كثيرا من الجرحى، فلم يعرض لهم بسوء، و كان يعلم بمكانهم».

و ليس هذا بكثير على أهل المبادئ و الدين و الأئمة المعصومين. و من أقواله: اذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه.

شرح منهاج البراعة خویی

و من كلام له عليه السّلام في ذم أهل البصرة و هو الثالث عشر من المختار فى باب الخطب

تكلّم بذلك بعد الفراغ من قتال أهلها و قد رواه الطبرسي في الاحتجاج و عليّ ابن إبراهيم القمي و المحدّث البحراني بزيادة و نقصان يعرف تفصيل ذلك في أوّل التنبيهات إنشاء اللّه.

كنتم جند المرأة و أتباع البهيمة، رغا فأجبتم، و عقر فهربتم، أخلاقكم دقاق، و عهدكم شقاق، و دينكم نفاق، و ماؤكم زعاق، المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه، و الشّاخص عنكم متدارك برحمة من ربّه، كأنّي بمسجدكم كجؤجؤ سفينة، قد بعث اللّه عليها العذاب من فوقها و من تحتها، و غرق من في ضمنها. و في رواية و أيم اللّه لتغرقنّ بلدتكم حتّى كأنّي أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة أو نعامة جاثمة. و في رواية كجؤجؤ طير في لجّة بحر.

اللغة

(الرّغاء) وزان غراب صوت البعير و رغت النّاقة ترغو صوتت فهي راغية و (الدّقيق) خلاف الجليل و (شاقّه) مشاقة و شقاقا خالفه و حقيقته ان يأتي كلّ منهما ما يشقّ على صاحبه فيكون كلّ منهما في شقّ غير شقّ صاحبه و (نافق) الرّجل نفاقا إذا أظهر الاسلام لأهله و أضمر غير الاسلام و (الزّعاق) بضمّ الزّاء المعجمة المالح و (بين أظهر) النّاس و بين ظهريهم و بين ظهرانيهم بفتح النّون كلها بمعنى بينهم، و فائدةإدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم و الاستناد إليهم و كان المعنى أنّ ظهرا منه قدامه و ظهرا ورائه فكانّه مكنوف من جانبيه هذا أصله، ثمّ كثر حتّى استعمل في الاقامة بين القوم و إن كان غير مكنوف بينهم و (الجؤجؤ) كهدهد من الطير و السّفينة صدرهما و قيل عظام الصّدر و (جثم) الطائر و الارنب يجثم من باب ضرب جثوما و هو كالبروك من البعير.

الاعراب

الفاء في قوله: فاجبتم، و قوله: فهربتم، فصيحة، و قوله كأنّي بمسجدكم اه كان للتّقريب و الباء زائدة و الأصل كأنّي أبصر مسجدكم ثمّ حذف الفعل و زيدت الباء كما ذكره المطرزى في شرح قول الحريري: كأنّي بك تنحط، من أنّ الأصل كأنّى ابصرك تنحط حذف الفعل و زيدت الباء و قال ابن عصفور: الباء و الكاف في كأنّي بك تنحط، و كانّك بالدّنيا لم تكن، كافتان لكأنّ عن العمل، و الباء زائدة في المبتدأ و على ذلك فيكون قوله عليه السّلام بمسجدكم مبتداء و كجؤجؤ سفينة خبره و جملة قد بعث حال متمّمة لمعنى الكلام كالحال في قوله تعالى: «فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ» و قال نجم الأئمة الرّضيّ فى المثال الثاني: الأولى أن تبقى كأنّ على معنى التشبيه و لا تحكم بزيادة شي ء و تقول التّقدير كأنّك تبصر بالدّنيا أى تشاهدها من قوله تعالى: «فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ» و الجملة بعد المجرور بالباء حال أى كأنّك تبصر بالدّنيا و تشاهدها غير كاينة.

المعنى

اعلم أنّه عليه السّلام ذكر فى كلامه ذلك امورا سبعة نبّه فيها على ذمّهم و توبيخهم

الاول ما أشار عليه السّلام إليه بقوله: (كنتم جند المرأة)

و أراد بها عايشة حيث جعلوها عقد نظامهم و مدار قوامهم، و من المعلوم أنّ النّساء على نقصان عقولهنّ و حظوظهنّ و ايمانهنّ على ما ستعرفها تفصيلا في محلّها مذمومة عند العرب و ساير العقلاء، فالتّابع لها و الجاعل زمام أمره إليها لا بدّ و أن يكون أنقص عقلا منهنّ و حرّ يا بالذّم و التّوبيخ.

روى في البحار من كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات عن محمّد البرقي عن الحسين ابن سيف عن أخيه عن أبيه عن سالم بن مكرم عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في قوله تعالى: «مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ» قال: هي الحميراء قال مؤلّف الكتاب: إنّما كنّى عنها بالعنكبوت لأنّه حيوان ضعيف اتّخذت بيتا ضعيفا أو هن البيوت، و كذلك الحميراء حيوان ضعيف لقلة عقلها و حظها و دينها اتّخذت من رأيها الضّعيف و عقلها السّخيف في مخالفتها و عداوتها لمولاها بيتا مثل بيت العنكبوت في الوهن و الضعف و سيأتي بعض الأخبار فيها في التّنبيه الثّاني إنشاء اللّه.

الثاني ما نبّه عليه السّلام عليه بقوله: (و أتباع البهيمة)

و أراد بها الجمل.

قال في البحار: و أعطى يعلى بن منبه عايشة جملا اسمه عسكر اشتراه بمأتي دينار و قيل بثمانين دينارا فركبته و قيل: كان جملها لرجل من عرنية قال العرني بينما أنا أسير على جمل إذ عرض لي راكب قال اتبيع جملك قلت: نعم، قال: بكم قلت: بألف درهم قال: أ مجنون أنت قلت: و لم و اللّه ما طلبت عليه أحدا إلّا أدركته و لا طلبني و أنا عليه أحد إلّا فتّه، قال: لو تعلم لمن نريده إنّما نريده لأمّ المؤمنين عايشة، فقلت: خذه بغير ثمن قال: بل ارجع معنا إلى الرّحل فنعطيك ناقة و دراهم قال: فرجعت فأعطوني ناقة مهريّة و أربعمائة درهم أو ستمائة.

و في شرح المعتزلي لمّا عزمت عايشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لها بعيرا ايّدا يحمل هودجها فجاءهم يعلى بن اميّة ببعير المسمّى عسكرا و كان عظم الخلق شديدا، فلمّا رأته أعجبها و أنشأ الجمال يحدثها بقوّته و شدّته و يقول في أثناء كلامه عسكر، فلمّا سمعت هذه اللفظة استرجعت و قالت ردّوه لا حاجة لي فيه و ذكرت حيث سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذكر لها هذا الاسم و نهاها عن ركوبه و أمرت أن يطلب لها غيره فلم يوجد لها ما يشبهه فغير لها بجلال غير جلاله، و قيل لها قد أصبنا لك أعظم منه خلقا و أشدّ قوّة و اتيت به فرضيت.

ثمّ إنّه عليه السّلام أوضح متابعتهم للبهيمة بقوله: (رغا فأجبتم) فانّ كونهم مجيبين لرغائه شاهد صدق على المتابعة و قد كان الجمل راية أهل البصرة قتلوا دونه كما يقتل الرّجال تحت الرّايات، و كان كلّ من أراد الجد في الحرب و قاتل قتال مستميت يتقدّم الجمل و يأخذ بخطامه و روى أنّه اخذ الخطام سبعون رجلا من قريش قتلوا كلهم و كان أكثر النّاس حماية له و ذبّا عنه بنى ضبّة و الأزد.

و في شرح المعتزلي عن المدايني و الواقدي أنّه ما حفظ رجز قط أكثر من رجز قيل يوم الجمل، و أكثره لبني ضبّة و الأزد الذين كانوا حول الجمل يحامون عنه و لقد كانت الرءوس تندر عن الكواهل، و الأيدى تطيح من المعاصم، و أقتاب البطن تندلق من الأجواف، و هم حول الجمل كالجراد الثابتة لا تزلزل و لا تتحلحل حتّى لقد صرخ بأعلى صوته ويلكم: اعقروا الجمل فانّه شيطان، ثمّ قال عليه السّلام اعقروه و إلّا فنيت العرب لا يزال السّيف قائما و راكعا حتّى يهوى البعير إلى الأرض فعمدوا له حتّى عقروه فسقط و له رغاء شديد فلمّا برك كانت الهزيمة و إليه أشار عليه السّلام بقوله: (و عقر فهربتم).

قال أبو مخنف حدّثنا مسلم الأعور عن حبّة العرنيّ قال: فلمّا رأى عليّ عليه السّلام أنّ الموت عند الجمل و أنّه ما دام قائما فالحرب لا يطفأ وضع سيفه على عاتقه و عطف نحوه و أمر أصحابه بذلك و مشى نحوه و الخطام مع بني ضبّة فاقتتلوا قتالا شديدا و استحرّ القتل في بني ضبّة فقتل منهم مقتلة عظيمة و خلص عليّ عليه السّلام في جماعة من النخع و همدان إلى الجمل.

فقال لرجل من النخع اسمه بحير: دونك الجمل يا بحير فضرب عجز الجمل بسيفه فوقع لجنبه و ضرب بجرانه الأرض و عج عجا شديدا لم يسمع بأشدّ منه فما هو إلّا أن صرع الجمل حتّى فرّت الرّجال كما يطير الجراد في الرّيح الشّديدة الهبوب و احتملت عايشة بهودجها فحملت إلى دار عبد اللّه بن خلف و أمر عليّ عليه السّلام بالجمل أن يحرق ثمّ يذرى بالرّيح، و قال: لعنة اللّه من دابّة فما أشبهه بعجل بني إسرائيل ثمّ قرء: «وَ انْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً» و في الاحتجاج أنّ محمّد بن أبي بكر و عمّار بن ياسر توليا عقره بعد طول دمائه، و روي أنّه كلما قطعت قائمة من قوائمه ثبت على اخرى حتّى قتل.

الثالث ما ذكره بقوله عليه السّلام (أخلاقكم دقاق)

أى رذيلة حقيرة قال الشّارح المعتزلي: في الحديث انّ رجلا قال له: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إنّي أحبّ أن انكح فلانة إلّا أنّ في أخلاق أهلها دقة فقال له: إيّاك و خضراء الدّمن إيّاك و المرأة الحسناء في منبت السّوء و علّل البحراني دقّة أخلاقهم بأنّ أصول الفضائل الخلقيّة لما كانت ثلاثة: الحكمة و العفّة و الشّجاعة و كانوا على طرف الجهل لوجوه الآراء المصلحيّة و هو طرف التّفريط من الحكمة العلميّة و على طرف الجبن و هو التّفريط من الشّجاعة و على طرف الفجور و هو طرف الافراط من ملكة العفّة و العدالة لا جرم صدق أنّهم على رذايل الأخلاق و دقاقها.

أقول: و يشهد على جهلهم اتباعهم للمرأة و متابعتهم للبهيمة، و على جبنهم ما مر في الخطب السّابقة من قوله عليه السّلام: و قد أرعدوا و أبرقوا و مع هذين الأمرين الفشل، و على فجورهم خروجهم على الامام العادل و محاربتهم معه.

الرابع ما نبّه عليه السّلام عليه بقوله: (و عهدكم شقاق)

يعني معاهدتكم لا يمكن الاعتماد عليها و الوثوق بها، لأنّها صوريّة و ظاهريّة و في المعنى و الحقيقة مخالفة و عداوة يشهد بذلك نكثهم لبيعته بعد عقدهم إيّاه.

الخامس ما أشار عليه السّلام إليه بقوله: (و دينكم نفاق)

و ذلك أنّهم أظهروا الاسلام أى الايمان بألسنتهم و خالفوا بقلوبهم كما حكى عليه السّلام فيما سبق عن الزّبير أنّه: يزعم أنّه بايع بيده و لم يبايع بقلبه فقد أقرّ بالبيعة و ادّعى الوليجة.

السادس ملوحة مائهم المشار إليه بقوله: (و ماؤكم زعاق)

أى مالح بسبب قربه من البحر يوجب أمراضا كثيرة كسوء المزاج و البلادة و فساد الطحال و نحوها و هذا و إن لم يكن من افعالهم الاختيارية إلّا أنّه ممّا يذّم به البلد فيستحقّون بذلك المذمة لسوء اختيارهم ذلك المكان قال الشّاعر:

 • بلاد بها الحمّى و اسد عرينةو فيها المعلّى يعتدي و يجور

فانّى لمن قد حلّ فيها لراحم

و إنّي لمن لم يأتها لنذير

(و) السابع أنّ (المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه)

لأنّه إمّا أن يشاركهم في الذّنوب أو يراها فلا ينكرها، و قد ورد الاخبار عن أئمتنا الأطهار سلام اللّه عليهم على تحريم مجاورة أهل المعاصي و مخالطتهم اختيارا و المجالسة معهم و كون المجاور و المجالس مستحقا بذلك للعقوبة.

مثل ما رواه في الوسائل باسناده عن مهاجر الأسدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: مرّ عيسى بن مريم عليه السّلام على قرية قد مات أهلها و طيرها و دوابها فقال: أمّا أنّهم لم يموتوا إلّا لسخطة و لو ماتوا متفرّقين لتدافنوا، فقال الحواريون: يا روح اللّه و كلمته ادع اللّه أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنتجنّبها، قال: فدعا عيسى عليه السّلام فنودي من الجوّ أن نادهم فقام عيسى بالليل على شرف من الأرض فقال: يا أهل القرية، فأجابه مجيب منهم لبيك، فقال: و يحكم ما كانت أعمالكم قال: عبادةالطاغوت و حبّ الدّنيا مع خوف قليل و أمل بعيد و غفلة في لهو و لعب إلى أن قال: و كيف عبادتكم للطاغوت قال: الطاعة لأهل المعاصي قال: كيف كان عاقبة أمركم قال: بتنافي عافية و أصبحنا في الهاوية، فقال: و ما الهاوية قال: سجّين، قال: و ما سجّين قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة إلى أن قال، قال: ويحك كيف لم يكلّمني غيرك من بينهم قال: يا روح اللّه إنّهم ملجمون بلجم من نار: بأيدي ملائكة غلاظ شداد و إنّي كنت فيهم و لم أكن منهم فلمّا نزل العذاب أعمّنى معهم و أنا معلّق بشعرة على شفير جهنّم لا أدرى أكبكب فيها أم أنجو منها، فالتفت عيسى عليه السّلام إلى الحواريين فقال: يا أولياء اللّه أكل الخبز اليابس بالملح الجريش و النّوم على المزابل خير كثير مع عافية الدّنيا و الآخرة.

و عن أبي حمزة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهما السّلام قال: سمعته يقول: أما أنّه ليس من سنة أقلّ مطرا من سنة و لكن اللّه يضعه حيث يشاء إنّ اللّه جلّ جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السّنة إلى غيرهم و إلى الفيافي و البحار و الجبال، و إنّ اللّه ليعذّب الجعل في جحرتها بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلّتها لخطايا من بحضرتها، و قد جعل اللّه لها السّبيل إلى مسلك سوى محلة أهل المعاصي قال: ثمّ قال أبو جعفر عليه السّلام: فاعتبروا يا اولى الأبصار.

و عن أبي حمزة عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام في حديث طويل قال: ايّاكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين و مجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم و تباعدوا من ساحتهم.

و في الفقيه عن محمّد بن مسلم قال: مرّ بي أبو جعفر عليه السّلام و أنا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال عليه السّلام: ما مجلس رأيتك فيه أمس قال: قلت له: جعلت فداك إنّ هذا القاضي لي مكرم فربّما جلست إليه فقال: و ما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمّك معه، و روي في خبر آخر فتعمّ من في المجلس.

و في الكافي عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: مالي رأيتك عند عبد الرّحمن بن يعقوب فقال: إنّه خالي، فقال عليه السّلام: إنّه يقول في اللّه قولا عظيما يصف اللّه و لا يوصف فإمّا جلست معه و تركتنا، و إمّا جلست معنا و تركته فقلت:

هو يقول ما شاء أىّ شي ء عليّ منه إذا لم أقل ما يقول فقال أبو الحسن عليه السّلام: أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعا، أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى عليه السّلام و كان أبوه من أصحاب فرعون فلمّا لحقت خيل فرعون موسى تخلّف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسى فمضى أبوه و هو يراغمه حتى بلغ طرفا من البحر فغرقا جميعا فأتى موسى الخبر فقال: هو في رحمة اللّه و لكن النّقمة إذا نزلت ليس لها عمّن قارب المذنب دفاع.

و قوله عليه السّلام: (و الشّاخص عنكم متدارك برحمة من ربّه) و ذلك لأنّ المقيم بينهم و المخالط معهم إذا كان رهينا بذنبه يلزمه كون الشّاخص عنهم و المتباعد من ساحتهم متداركا برحمة اللّه لسلامته من عقوبة المجاورة و المجالسة.

ثمّ أشار عليه السّلام إلى ابتلائهم بالعقوبة الدّنيوية قبل عذاب الآخرة و قال: (كأنّي بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد) برز من الماء حين (بعث اللّه عليها) أى على البصرة (العذاب من فوقها و من تحتها و غرق من في ضمنها) قال الرّضي (و في رواية) اخرى (و أيم اللّه لتغرقنّ بلدتكم حتّى كأنّى أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة أو نعامة جاثمة) أى باركة متلبّدة بالأرض قال: (و في رواية) ثالثة (كجؤجؤ طير في لجّة بحر).

قال الشّارح المعتزلي: أمّا إخباره عليه السّلام أنّ البصرة تغرق عدا المسجد الجامع فقد رأيت من يذكر أنّ كتب الملاحم تدلّ على أنّ البصرة يهلك بالماء الأسود ينفجر من أرضها فتغرق و يبقى مسجدها، و الصّحيح أنّ المخبر به قد وقع فانّ البصرة غرقت مرّتين مرّة في أيّام القادر باللّه و مرّة في أيّام القائم بأمر اللّه غرقت بأجمعها و لم يبق منها إلّا مسجدها الجامع مبارزا بعضه كجؤجؤ الطائر حسب ما أخبر به أمير المؤمنين عليه السّلام: جاءها الماء من بحر الفارس من جهة الموضع المعروف الآن بجزيرة الفرس و من جهة الجبل المعروف الآن بجزيرة السنّام، و خربت دورها و غرق كلّ ما في ضمنها و هلك كثير من أهلها، و أخبار هذين الغرقين عند أهل البصرة يتناقله خلفهم عن سلفهم.

أقول: و لا بأس بما ذكره إلّا أنّ المستفاد من ذيل هذه الخطبة على ما رواهاالشّارح البحراني حسبما تعرفه في أوّل التنبيهات أنّ الماء الذي يغرق به البصرة ينفجر من الأرض كما قال عليه السّلام: و إنّي لأعرف موضع منفجره من قريتكم هذه و ظاهر ذلك أنّه لا يكون من ناحية اخرى، و اللّه العالم بحقايق الامور

و ينبغي التنبيه على امور

الاول اعلم أنّ هذه الخطبة رويت بطرق مختلفة

قد رواها جماعة من الأصحاب بزيادة و نقصان و لا بأس بالاشارة إليها تكثيرا للفائدة.

فمنها ما في الاحتجاج عن ابن عباس (رض) قال: لمّا فرغ أمير المؤمنين عليه السّلام من قتال أهل البصرة وضع قتبا على قتب فحمد اللّه و أثنى عليه فقال: يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة يا أهل الدّاء العضال يا أتباع البهيمة يا جند المرأة رغا فأجبتم و عقر فهربتم، ماؤكم زعاق، و دينكم نفاق، و أحلامكم دقاق، ثمّ نزل عليه السّلام يمشي بعد فراغه من خطبته فمشينا معه فمرّ بالحسن البصري و هو يتوضّأ فقال: يا حسن أسبغ الوضوء فقال: يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس أناسا يشهدون أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله و يصلّون الخمس و يسبغون الوضوء، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: قد كان ما رأيت فما منعك أن تعين علينا عدوّنا فقال: و اللّه لاصدقنك يا أمير المؤمنين لقد خرجت في أوّل يوم فاغتسلت و تحنّطت و صببت علىّ سلاحي و أنا لا أشكّ في أنّ التّخلّف عن أمّ المؤمنين عايشة كفر، فلمّا انتهيت إلى موضع من الخريبة نادى مناد يا حسن إلى أين ارجع فانّ القاتل و المقتول في النّار، فرجعت ذاعرا و جلست في بيتي.

فلمّا كان في اليوم الثّاني لم أشكّ أنّ التّخلّف عن أمّ المؤمنين هو الكفر فتحنّطت و صببت علىّ سلاحي و خرجت اريد القتال حتّى انتهيت إلى موضع من الخريبة فنادى مناد من خلفي يا حسن إلى أين مرّة بعد اخرى فانّ القاتل و المقتول في النّار.

قال عليّ عليه السّلام: صدقت أ فتدرى من ذلك المنادي قال: لا، قال عليه السّلام: أخوك إبليس و صدقك أنّ القاتل و المقتول منهم في النّار، فقال الحسن البصري: الآن عرفت يا أمير المؤمنين أنّ القوم هلكى.

و منها ما في تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي في تفسير قوله: «وَ الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى » قال: المؤتفكة البصرة، و الدّليل على ذلك قول أمير المؤمنين عليه السّلام: يا أهل البصرة و يا أهل المؤتفكة يا جند المرأة و أتباع البهيمة رغا فأجبتم و عقر فهربتم ماؤكم زعاق و اخلاقكم دقاق «و أحلامكم رقاق خ ل» و فيكم ختم النّفاق و لعنتم على لسان سبعين نبيّا إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أخبرني أنّ جبرئيل عليه السّلام أخبره أنّه طوى له الأرض فرأى البصرة أقرب الأرضين من الماء و أبعدها من السّماء، و فيها تسعة أعشار الشرّ و الدّاء العضال، المقيم فيها مذنب و الخارج عنها برحمة و قد ائتفكت بأهلها مرّتين و على اللّه تمام الثّالثة، و تمام الثّالثة في الرّجعة.

أقول: قال في مجمع البيان: المؤتفكة المنقلبة و هي التي صار أعلاها أسفلها و أسفلها أعلاها، و أهوى أى انزل بها في الهواء قال: و المؤتفكة قرى قوم لوط المخسوفة أهوى أى اسقط أهواها جبرئيل بعد أن رفعها و هذا تنزيلها و ما رواه القمّي رحمه اللّه تأويلها، و قال القميّ في تفسير قوله سبحانه: «وَ جاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ» المؤتفكات البصرة، و الخاطئة فلانة و في نسخة حميراء، و في البحار و أمّا التأويل الذي ذكره عليّ بن إبراهيم فقد رواه مؤلف تأويل الآيات الباهرة عن محمّد البرقي عن سيف بن عميرة عن أخيه عن منصور بن حازم عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: و جاء فرعون يعني الثّالث، و من قبله يعني الأوّلين، و المؤتفكات أهل البصرة، بالخاطئة الحميراء، فالمراد بمجي ء الأوّلين و الثّالث بعايشة أنّهم أسّسوا لها بما فعلوا من الجور على أهل البيت عليهم السّلام أساسا به تيسّر لها الخروج و لو لا ما فعلوا لم تكن تجتري على ما فعلت، و المراد بالمؤتفكات أهل المؤتفكات و الجمع باعتبار البقاع و القرى و المحلات.

و منها ما في شرح البحراني متفرّقة إلّا أنّ المحدّث العلّامة المجلسي (ره) جمع ما وجد منها في البحار و ألف شتاتها و نحن نرويها من البحار من الشرح.

قال (قدّه): روى الشّيخ كمال الدّين بن ميثم البحراني مرسلا أنّه لمّا فرغ أمير المؤمنين عليه السّلام من أمر الحرب لأهل الجمل أمر مناديا ينادي في أهل البصرة أن الصّلاة الجامعة لثلاثة أيّام من غد إنشاء اللّه و لا عذر لمن تخلّف إلّا من حجّة أو علة فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلا فلمّا كان اليوم الذي اجتمعوا فيه خرج عليه السّلام فصلى بالنّاس الغداة في المسجد الجامع فلمّا قضى صلاته قام فأسند ظهره إلى حائط القبلة عن يمين المصلّى فخطب النّاس و أثنى عليه بما هو أهله و صلّى على النّبي و آله و استغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات ثمّ قال: يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة ائتفكت بأهلها ثلاثا و على اللّه تمام الرّابعة، يا جند المراة و اعوان البهيمة رغا فأجبتم و عقر فانهزمتم اخلاقكم دقاق و دينكم نفاق و ماؤكم زعاق، و بلادكم انتن بلاد اللّه تربة و ابعدها من السّماء، بها تسعة اعشار الشر المحتبس فيها بذنبه و الخارج منها بعفو اللّه، كأنّى انظر إلى قريتكم هذه و قد طبقها الماء حتّى ما يرى منها الّا شرف المسجد كأنّه جؤجؤ طير في لجّة بحر فقام إليه الأحنف بن قيس فقال له: يا أمير المؤمنين متى يكون ذلك قال: يا أبا بحر إنك لن تدرك ذلك الزّمان و انّ بينك و بينه لقرونا و لكن ليبلغ الشّاهد منكم الغائب عنكم لكي يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة قد تحوّلت أخصاصها دورا و آجامها قصورا فالهرب الهرب فانّه لا بصرة لكم يومئذ.

ثمّ التفت عن يمينه فقال: كم بينكم و بين الأبلّة فقال له المنذر بن الجارود فداك أبي و امّي أربعة فراسخ قال له: صدقت فو الذي بعث محمّدا و آله و أكرمه بالنّبوّة و خصّه بالرّسالة و عجّل بروحه إلى الجنّة لقد سمعت منه كما تسمعون منى أن قال لي: يا عليّ هل علمت أنّ بين التي تسمى البصرة و تسمى الابلّة أربعة فراسخ و سيكون في التي تسمّى الابلة موضع أصحاب العشور يقتل في ذلك الموضع من امّتي سبعون ألفا شهيدهم يومئذ بمنزلة شهداء بدر.

فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين و من يقتلهم فداك أبي و أمّي قال: يقتلهم اخوان الجنّ و هم جيل كأنّهم الشّياطين سود ألوانهم منتنة أرياحهم شديد كلبهم قليل سلبهم طوبى لمن قتلهم و طوبى لمن قتلوه، ينفر لجهادهم في ذلك الزّمان قوم هم أذلة عند المتكبرين من أهل ذلك الزّمان، مجهولون في الأرض معروفون في السّماء تبكى السّماء عليهم و سكانها و الأرض و سكانها.

ثمّ هملت عيناه بالبكاء ثمّ قال: ويحك يا بصرة ويلك يا بصرة لا رهج له و لا حس فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين و ما الذي يصيبهم من قبل الغرق ممّا ذكرت و ما الويح و ما الويل فقال: هما بابان فالويح باب رحمة و الويل باب عذاب يابن الجارود نعم تارات عظيمة.

منها عصبة يقتل بعضها بعضا، و منها فتنة يكون بها خراب منازل و خراب ديار و انتهاك أموال و قتل رجال و سباء نساء يذبحن و نجايا ويل امرهن حديث عجيب منها أن يستحل بها الدّجال الأكبر الأعور الممسوح العين اليمنى و الاخرى كأنّها ممزوجة بالدّم لكأنّها في الحمرة علقة ناتى الحدقة كهيئة حبّة العنب الطافية على الماء فيتبعه من أهلها عدّة من قتل بالابلة من الشهداء اناجيلهم في صدورهم يقتل من يقتل و يهرب من يهرب ثمّ رجف ثمّ قذف ثمّ خسف ثمّ مسخ ثمّ الجوع الأغبر ثمّ الموت الأحمر و هو الغرق.

يا منذر إنّ للبصرة ثلاثة أسماء سوى البصرة في الزّبر الأوّل لا يعلمها الّاالعلماء منها الخريبة و منها تدمر و منها المؤتفكة، يا منذر و الذي فلق الحبّة و برء النسمة لو أشاء لأخبرتكم بخراب العرصات عرصة عرصة متى تخرب و متى تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة و انّ عندي من ذلك علما جمّا و ان تسألوني تجدوني به عالما لا اخطى منه علما و لا دار فناء و لقد استودعت علم القرون الاولى و ما هو كائن إلى يوم القيامة.

ثمّ قال: يا أهل البصرة إنّ اللّه لم يجعل لأحد من أمصار المسلمين خطة شرف و لا كرم إلّا و قد جعل فيكم أفضل ذلك و زادكم من فضله بمنّه ما ليس لهم أنتم أقوم النّاس قبلة قبلتكم على المقام حيث يقوم الامام بمكّة، و قارئكم أقرء النّاس، و زاهدكم أزهد النّاس، و عابدكم أعبد النّاس، و تاجركم انجر النّاس و أصدقهم في تجارته، و متصدّقكم أكرم النّاس صدقة، و غنيّكم أشدّ النّاس بذلا و تواضعا، و شريفكم أحسن النّاس خلقا، و أنتم أكرم النّاس جوارا و أقلّهم تكلفا لما لا يعنيه و أحرصهم على الصلاة في جماعة، ثمرتكم أكثر الثّمار، و أموالكم أكثر الأموال و صغاركم أكيس الاولاد، نساؤكم أقنع النساء و أحسنهن تبعلا سخر لكم الماء يغدو عليكم و يروح، صلاحا لمعاشكم و البحر سببا لكثرة أموالكم فلو صبرتم و استقمتم لكانت لكم شجرة طوبى مقيلا ظلّا ظليلا غير أنّ حكم اللّه فيكم ماض و قضاؤه نافذ لا معقّب لحكمه و هو سريع الحساب يقول اللّه: «وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً» و اقسم لكم يا أهل البصرة ما الذي ابتدأتكم به من التّوبيخ إلّا تذكيرا و موعظة لما بعد لكيلا تسرعوا إلى الوثوب في مثل الذي و ثبتم و قد قال اللّه لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ» و لا الذي ذكرت فيكم من المدح و التطرية بعد التّذكير و الموعظة رهبة منّي لكم و لا رغبة في شي ء ممّا قبلكم فانّي لا اريد المقام بين أظهركم إنشاء اللّه لامور تحضرني قد يلزمني المقام بها فيما بيني و بين اللّه لا عذر لي في تركها و لا علم لكم بشي ء منها حتّى يقع ممّا اريد أن أخوضها مقبلا و مدبرا.

فمن أراد أن يأخذ بنصيبه منها فليفعل، فلعمري إنّه للجهاد الصّافي صفاه لنا كتاب اللّه و لا الذي أردت به من ذكر بلادكم موجدة منّى عليكم لما شاققتموني غير أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لي يوما و ليس معه غيري: إنّ جبرئيل الرّوح الأمين حملني على منكبه الأيمن حتى أراني الأرض و من عليها و أعطاني أقاليدها و لم يكبر ذلك علىّ كما لم يكبر على أبى آدم علمه الاسماء و لم يعلمه الملائكة المقرّبون.

و إنّي رأيت بقعة على شاطي البحر تسمّى البصرة، فاذا هى أبعد الأرض من السّماء و أقربها من الماء و أنّها لأسرع الأرض خرابا و أخشنها (اخشبها خ) ترابا و أشدّها عذابا، و لقد خسف بها في القرون الخالية مرارا و ليأتين عليها زمان و إنّ لكم يا أهل البصرة و ما حولكم من القرى من الماء ليوما عظيما بلاؤه و إني لأعرف موضع منفجره من قريتكم هذه، ثمّ امور قبل ذلك تدهمكم اخفيت عليكم و علمناه فمن خرج عند دنوّ غرقها فبرحمة من اللّه سبقت له، و من بقي فيها غير مرابط بها فبذنبه و ما اللّه بظلّام للعبيد.

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني من أهل الجماعة و من أهل الفرقة و من أهل البدعة و من أهل السنّة فقال عليه السّلام: إذا سألتني فافهم عنّي و لا عليك أن لا تسأل أحدا بعدي، أمّا أهل الجماعة فأنا و من اتّبعني و إن قلّوا، فذلك الحقّ عن أمر اللّه و أمر رسوله، و أمّا أهل الفرقة فالمخالفون لي و لمن اتّبعني و إن كثروا، و أمّا أهل السّنة فالمستمسكون بما سنّه اللّه و رسوله و إن قلّوا و أمّا أهل البدعة فالمخالفون لأمر اللّه و لكتابه و لرسوله العالمون «العاملون ظ» برأيهم و هوائهم و إن كثروا قد مضى منهم الفوج الأوّل و بقيت أفواج و على اللّه قصمها و استيصالها عن جدد الأرض و باللّه التّوفيق

أقول: و لعلّ تمام الخطبة ما رواه في الاحتجاج عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبيه عبد اللّه بن الحسن، قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يخطب بالبصرة بعد دخولها بأيّام، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني من أهل الجماعة و من أهل الفرقة و ساق إلى قوله و استيصالها عن جدد الأرض و بعده فقام إليه عمّار و قال: يا أمير المؤمنين إنّ النّاس يذكرون الفي ء و يزعمون أنّ من قاتلنا فهو و ماله و ولده في ء لنا.

فقام إليه رجل من بكر بن وائل يدعى عباد بن قيس و كان ذا عارضة و لسان شديد فقال يا أمير المؤمنين و اللّه ما قسمت بالسّوية و لا عدلت في الرّعية فقال: عليه السّلام و لم ويحك قال: لأنّك قسمت ما في العسكر و تركت الأموال و النّساء و الذّرية فقال: أيّها النّاس من كان له جراحة فليداوها بالسّمن، فقال عباد: جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالتّرّهات.

فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: إن كنت كاذبا فلا أماتك اللّه حتّى يدركك غلام ثقيف، قيل: و من غلام ثيقف فقال رجل لا يدع للّه حرمة إلّا انتهكها فقيل أ فيموت أو يقتل فقال عليه السّلام يقصه قاصم الجبّارين بموت فاحش يحترق منه دبره لكثرة ما يجري من بطنه.

يا أخا بكر انت امرء ضعيف الرأى أو ما علمت أنّا لا نأخذ الصّغير بذنب الكبير، و أنّ الأموال كانت لهم قبل الفرقة و تزوّجوا على رشدة و ولد و اعلى فطرة و إنّما لكم ما حوى عسكرهم و ما كان في دورهم فهو ميراث فان عدا أحد منهم أخذنا بذنبه و إن كفّ عنّا لم نحمل عليه ذنب غيره.

يا أخا بكر لقد حكمت فيهم بحكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في أهل مكّة، فقسّم ما حوى العسكر و لم يتعرّض لما سوى ذلك. و إنّما اتبعت أثره حذ و النّعل بالنّعل.

يا أخا بكر أما علمت أنّ دار الحرب يحلّ ما فيها و أنّ دار الهجرة لا يحلّ ما فيها إلّا بحقّ فمهلا مهلا رحمكم اللّه فان لم تصدّقوني و أكثرتم عليّ و ذلك أنّه تكلم في هذا غير واحد فأيّكم يأخذ عايشة بسهمه فقالوا: يا أمير المؤمنين أصبت و أخطأنا و علمت و جهلنا فنحن نستغفر اللّه و نادى النّاس من كل جانب أصبت يا أمير المؤمنين أصاب اللّه بك الرّشاد و السّداد.

فقام عباد (عمار خ) فقال: أيّها النّاس إنّكم و اللّه ان اتّبعتموه و أطعتموه لن يضلّ بكم عن منهل نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حتّى قيس شعرة كيف و لا يكون ذلك و قد استودعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم علم المنايا و القضايا (و الوصايا خ ل) و فصل الخطاب على منهاج هارون عليه السّلام و قال له أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي، فضلا خصّه اللّه به و إكراما منه لنبيّه حيث أعطاه ما لم يعط أحدا من خلقه.

ثمّ قال أمير المؤمنين عليه السّلام: انظروا رحمكم اللّه ما تؤمرون به فامضوا له فان العالم أعلم بما يأتي به من الجاهل الخسيس الأخسّ فانّي حاملكم إنشاء اللّه إن أطعتموني على سبيل النّجاة و إن كان فيه مشقّة شديدة و مرارة عتيدة و الدّنيا حلوة و الحلاوة لمن اغترّ بها من الشّقوة و النّدامة عمّا قليل.

ثمّ إنّي اخبركم أنّ جيلا من بني إسرائيل أمرهم نبيّهم أن لا يشربوا من النّهر فلجوا في ترك أمره فشربوا منه إلّا قليلا منهم، فكونوا رحمكم اللّه من أولئك الذين أطاعوا نبيّهم و لم يعصوا ربّهم و أمّا عايشة فأدركها رأى النّساء و لها بعد ذلك حرمتها الاولى و الحساب على اللّه، يعفو عمّن يشاء و يعذّب من يشاء.

الثاني في الاشارة إلى جملة من الآيات و الأخبار الواردة في نهى عايشة عن الخروج إلى القتال

و ما فيها الاشارة إلى تعدّيها عن حدود اللّه و عمّا أوجباه في حقّها فنقول قال تعالى: «يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً» روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره باسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الفاحشة الخروج بالسّيف، و قال تعالى: «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى » روى في الصّافي من الاكمال عن ابن مسعود عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حديث انّ يوشع ابن نون وصيّ موسى عاش بعد موسى ثلاثين سنة و خرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة موسى فقالت: أنا أحقّ منك بال. مر فقاتلها فقتل مقاتليها و أحسن اسرها، و إنّ ابنة أبي بكر ستخرج على عليّ عليه السّلام في كذا و كذا ألف من امّتي فيقاتلها فيقتل مقاتليها و يأسرها فيحسن اسرها، و فيها أنزل اللّه تعالى: «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى » يعني صفراء بنت شعيب، و روى القمّي عن الصّادق عن أبيه عليهما السّلام في هذه الآية قال: أى سيكون جاهليّة اخرى، و في البحار من الكافية من تفسير الكلبي عن ابن عبّاس لمّا علم اللّه أنّه سيجرى حرب الجمل قال لأزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: و قرن في بيوتكن و لا تبرّجن تبرّج الجاهليّة الاولى و قال: «يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ» في حربها مع عليّ عليه السّلام و في الاحتجاج روى الشّعبي عن عبد الرّحمان بن مسعود العبدي قال: كنت بمكة مع عبد اللّه بن الزّبير و طلحة و الزبير فارسلا إلى عبد اللّه بن الزّبير و أنا معه فقالا له: إنّ عثمان قتل مظلوما و إنّا نخاف أمر أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يختلّ بهم، فان رأت عايشة أن تخرج معنا لعل اللّه أن يرتق بها فتقا و يشعب بها صدعا.

قال: فخرجنا نمشي حتّى انتهينا إليها فدخل عبد اللّه بن الزّبير معها في سترها و جلست على الباب فأبلغها ما ارسلا به إليها، فقالت: سبحان اللّه، و اللّه ما امرت بالخروج و ما تحضرني من أمّهات المؤمنين إلّا امّ سلمة فان خرجت خرجت معهافرجع إليها فبلّغهما ذلك فقالا ارجع فلتأتها فهي أثقل عليها منّا فرجع إليها فبلغها فأقبلت حتّى دخلت على امّ سلمة فقالت أمّ سلمة: مرحبا بعايشة و اللّه ما كنت لي بزوّارة فما بدا لك قال: قدم طلحة و الزّبير فخبّرا أنّ أمير المؤمنين عثمان قتل مظلوما، فصرخت أمّ سلمة صرخة أسمعت من في الدّار، فقالت: يا عايشة أنت بالامس تشهدين عليه بالكفر و هو اليوم أمير المؤمنين قتل مظلوما. فما تريدين قالت: تخرجين معنا فلعلّ اللّه أن يصلح بخروجنا أمر امّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، قالت: يا عايشة اخرجي و قد سمعت من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما سمعنا.

نشدتك باللّه يا عايشة الذي يعلم صدقك إن صدقت أ تذكرين يوما كان نوبتك من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فصنعت حريرة في بيتي فأتيت بها و هو يقول: و اللّه لا تذهب الليالي و الأيام حتّى تتنابح كلاب ماء بالعراق يقال له: الحوأب امرأة من نسائي في فئة باغية فسقط الاناء من يدي فرفع رأسه إلىّ و قال: ما لك يا أمّ سلمة فقلت: يا رسول اللّه ألا يسقط الاناء من يدي و أنت تقول ما تقول ما يؤمنني أن أكون أناهي فضحكت أنت فالتفت إليك فقال: ممّ تضحكين يا حميراء السّاقين إنّي أحسبك هيه.

و نشدتك باللّه يا عايشة أ تذكرين ليلة أسرى بنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من مكان كذا و كذا و هو بيني و بين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يحدّثنا فادخلت جملك فحال بينه و بين عليّ فرفع مقرعة كانت معه فضرب بها وجه جملك و قال: أما و اللّه ما يومه منك بواحد و لا بليته منك بواحدة إنّه لا يبغضه إلّا منافق كذّاب.

و انشدك باللّه أ تذكرين مرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذي قبض فيه فأتاه أبوك يعوده و معه عمر و قد كان عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يتعاهد ثوب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نعله و خفّه و يصلح ما دهى منها، فدخل قبل ذلك فأخذ نعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هي حضرمية و هو يخصفها خلف البيت فاستأذنا عليه فأذن لهما فقالا: يا رسول اللّه كيف أصبحت قال: أحمد اللّه، قالا: لا بدّ من الموت، قال: صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجل لا بدّ من الموت: قالا يا رسول اللّه فهل استخلفت أحدا قال: ما خليفتي فيكم إلّا خاصف النّعل فمرّا على عليّ عليه السّلام و هو يخصف نعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كلّ ذلك تعرفيه يا عايشة و تشهدين عليه ثمّ قالت امّ سلمة: يا عايشة أنا أخرج على عليّ عليه السّلام بعد الذي سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرجعت إلى منزلها و قالت: يابن الزّبير ابلغهما إنّي لست بخارجة من بعد الذي سمعته من أمّ سلمة فرجع فبلغهما قال: فما انتصف الليل حتّى سمعنا رغاء إبلها ترتحل فارتحلت معهما.

و فيه عن جعفر بن محمّد الصّادق عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهم السّلام قال: كنت أنا و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في المسجد بعد أن صلّى الفجر ثمّ نهض و نهضت معه و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا أراد أن يتجه إليّ أعلمني بذلك و كان إذا أبطأ في ذلك الموضع صرت إليه لأعرف خبره لأنّه لا يتصابر قلبي على فراقه ساعة واحدة، فقال لي: أنا متّجه إلى بيت عايشة فمضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مضيت إلى بيت فاطمة الزّهراء عليها السّلام فلم أزل مع الحسن و الحسين فأنا و هي مسروران بهما.

ثمّ إنّي نهضت و صرت إلى باب عايشة فطرقت الباب فقالت لي عايشة: من هذا فقلت لها: أنا عليّ فقالت: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راقد فانصرفت، ثمّ قلت: رسول اللّه راقد و عايشة في الدّار فرجعت و طرقت الباب فقالت لي عايشة: من هذا فقلت لها: أنا عليّ، فقالت: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على حاجة فانثنيت مستحييا من دقّي الباب و وجدت في صدري ما لا أستطيع عليه صبرا، فرجعت مسرعا فدققت الباب دقا عنيفا، فقالت لي عايشة من هذا فقلت لها: أنا عليّ فسمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول لها: افتحي البابا، ففتحت و دخلت فقال لي: اقعد يا أبا الحسن احدّثك بما أنا فيه أو تحدّثني بابطائك عني فقلت: يا رسول اللّه حدّثني فانّ حديثك أحسن.

فقال: يا أبا الحسن كنت في أمر كتمته من ألم الجوع فلمّا دخلت بيت عايشة و أطلت القعود ليس عندها شي ء تأتي به فمددت يدي و سألت اللّه القريب المجيب فهبط عليّ حبيبي جبرئيل و معه هذا الطير و وضع اصبعه على طاير بين يديه فقال: إنّ اللّه تعالى أوحى إليّ أن آخذ هذا الطير و هو أطيب طعام في الجنّة فأتيتك به يا محمّد،فحمدت اللّه عزّ و جلّ كثيرا و عرج جبرئيل فرفعت يدي إلى السّماء فقلت: اللهمّ يسّر عبدا يحبّك و يحبّني يأكل معي هذا الطير، فمكثت مليّا فلم أر أحدا يطرق الباب فرفعت يدي إلى السّماء فقلت: اللّهم يسّر عبدا يحبّك و يحبّني أن يأكل معي هذا الطير فمكثت مليّا فلم أر أحدا يطرق الباب فرفعت يدي إلى السماء فقلت: اللّهمّ يسّر عبدا يحبّك و يحبّني و تحبّه و أحبّه يأكل معي هذا الطير، فسمعت طرقك الباب و ارتفاع صوتك فقلت لعايشة: ادخلي عليّا، فدخلت.

فلم أزل حامدا للّه حتّى بلغت إليّ إذ كنت تحبّ اللّه و تحبّني و يحبّك اللّه و احبّك، فكل يا عليّ فلما أكلت أنا و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الطائر قال لي: يا عليّ حدّثني فقلت: يا رسول اللّه لم أزل منذ فارقتك أنا و فاطمة و الحسن و الحسين مسرورين جميعا ثمّ نهضت اريدك فجئت فطرقت الباب فقالت لي عايشة: من هذا فقلت: أنا عليّ، فقالت: إنّ رسول اللّه راقد، فانصرفت فلمّا أن صرت إلى بعض الطريق الذي سلكته رجعت فقلت: إنّ رسول اللّه راقد و عايشة في الدار لا يكون هذا، فجئت فطرقت الباب فقالت لي: من هذا فقلت لها أنا عليّ فقالت إنّ رسول اللّه على حاجة فانصرفت مستحييا، فلمّا انتهيت إلى الموضع الذي رجعت منه أوّل مرة وجدت في قلبي ما لم أستطع عليه صبرا، فقلت: النّبيّ عليه السّلام على حاجة و عايشة في الدار، فرجعت فدققت الباب الدقّ الذي سمعته يا رسول اللّه فسمعتك يا رسول اللّه و أنت تقول لها: ادخلى عليا فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أبيت إلّا أن يكون الأمر هكذا يا حميرا ما حملك على هذا قالت: يا رسول اللّه اشتهيت أن يكون أبي يأكل من الطير، فقال لها: ما هو أوّل ضغن بينك و بين عليّ عليه السّلام و قد وقفت على ما في قلبك إنشاء اللّه لتقاتلينه فقالت: يا رسول اللّه و تكون النّساء يقاتلن الرّجال فقال لها: يا عايشة إنّك لتقاتلين عليّا و يصحبك و يدعوك إلى هذا نفر من أهل بيتي و أصحابي فيحملونك عليه و ليكونن في قتالك أمر يتحدّث به الأوّلون و الآخرون و علامة ذلك أنّك تركبين الشّيطان ثمّ تبتلين قبل أن تبلغي إلى الموضع الذي يقصد بك إليه فتنبح عليك كلاب الحوأب فتسألين الرّجوع فتشهد عندك قسامة أربعين رجلا ما هي كلاب الحوأب فتصيرين إلى بلد أهله أنصارك، و هو أبعد بلاد على الأرض من السّماء و أقربها إلى الماء، و لترجعن و أنت صاغرة غير بالغة ما تريدين، و يكون هذا الذي يردّك مع من يثق به من أصحابه و أنّه لك خير منك له و لينذرنك ما يكون الفراق بيني و بينك في الآخرة و كلّ من فرق عليّ بيني و بينه بعد وفاتي ففراقه جايز.

فقالت يا رسول اللّه: ليتني متّ قبل أن يكون ما تعدني فقال: هيهات هيهات و الذي نفسي بيده ليكونن ما قلت حتّى كأنّي أراه، ثمّ قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لي: قم يا عليّ فقد وجبت صلاة الظهر حتّى أمر بلالا بالأذان فأذّن بلال و أقام و صلّى و صلّيت معه و لم نزل في المسجد.

و فيه عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: لمّا كان يوم الجمل و قد رشق هودج عايشة بالنّبل قال أمير المؤمنين عليه السّلام: و اللّه ما أراني إلّا مطلّقها فانشد اللّه رجلا سمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: يا عليّ أمر نسائي بيدك من بعدي لما قام فشهد قال: فقام ثلاثة عشر رجلا فيهم بدريّان فشهدوا أنّهم سمعوا رسول اللّه يقول يا عليّ أمر نسائي بيدك من بعدي، قال: فبكت عايشة عند ذلك حتّى سمعوا بكائها.

و في البحار من كتاب الكافية لابطال توبة الخاطئة عن الحسن بن حماد عن زياد بن المنذر عن الأصبغ بن نباتة قال: لمّا عقر الجمل وقف عليّ عليه السّلام على عايشة فقال و ما حملك على ما صنعت قالت ذيت و ذيت، فقال: أما و الذي فلق الحبّة و برء النّسمة لقد ملأت اذنيك من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو يلعن أصحاب الجمل و أصحاب النّهروان أمّا أحياؤهم فيقتلون في الفتنة و أمّا أمواتهم ففي النّار على ملّة اليهود،إلى غير ذلك ممّا رواها الأصحاب و تركنا روايتها مخافة الاطناب.

الثالث

قال العلامة الحلّي طاب ثراه في كتاب كشف الحقّ و نهج الصّدق: خرجت عايشة إلى قتال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه و معلوم أنّها عاصية بذلك.

أمّا أوّلا فلأنّ اللّه قد نهاها عن الخروج و أمرها بالاستقرار في منزلها فهتكت حجاب اللّه و رسوله و تبرّجت و سافرت في محفل عظيم و جمّ غفير يزيد على ستّة عشر ألفا.

و أمّا ثانيا فلأنّها ليست وليّ الدّم حتّى تطالب به و لا لها حكم الخلافة فبأيّ وجه خرجت للطلب.

و أمّا ثالثا فلأنّها طلبته من غير من عليه الحقّ لأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام لم يحضر قتله و لا أمر به و لا واطأ عليه و قد ذكر ذلك كثيرا.

و أمّا رابعا فلأنّها كانت تحرّض على قتل عثمان و تقول: اقتلوا نعثلا قتل اللّه نعثلا فلمّا بلغها قتله فرحت بذلك، فلمّا قام أمير المؤمنين عليه السّلام بالخلافة اسندت القتل إليه و طالبته بدمه لبغضها له و عداوتها معه، ثمّ مع ذلك تبعها خلق عظيم و ساعدها عليه جماعة كثيرة الوفا مضاعفة، و فاطمة سلام اللّه عليها لمّا جاءت تطالب بحقّ ارثها الذي جعله اللّه لها في كتابه العزيز و هي محقّة فيه لم يتبعها مخلوق و لم يساعدها بشر انتهى كلامه.

شرح لاهیجی

الخطبة 14

و من كلام له (- ع- ) فى ذمّ البصرة و اهلها يعنى از كلام امير المؤمنين (- ع- ) است در مذمّت بصره و اهل بصره كنتم جند المرأة و اتباع البهيمة يعنى بوديد شما سپاه زن كه عايشه باشد و پيرو بهيمه كه شترى باشد كه عايشه بر او سوار بود در روز جنگ و قائم مقام علم لشكر بود و كنايه است از نقصان عقل و دين آنها زيرا كه مرويست از پيغمبر خدا (- ص- ) كه گفتند النّساء ناقصات العقل و الدّين و اين طايفه در باطن نيز لشكر زن بودند چنانچه در ظاهر بودند پس خصلت ايشان نيز خصلت زنان باشد كه جند ظاهرى و باطنى زن گرديده اند و همچنين در باطن بايد صفت بهائم را داشته باشند كه تابع بهيمه شدند كه راكب جمل باشد چنانچه او بى عقل بود و از جهل و نادانى دنيا را بر دين اختيار كرد تابعين او نيز البتّه احمق و جهول باشند در اين اختيار رغا فاجبتم و عقر فهربتم يعنى صداى شتر كرد پس اجابت قول او كرديد و بر سر او جمع شديد و پى كرده شد در روز جنگ به پى شدن شتر او پس گريختيد يعنى در روز جنگ بمجرّد اين كه شتر او كه بجاى علم او بود پى شد او نتوانست بر پا ايستد در معنى پى شد و عسكر او گريختند اخلاقكم دفاق و عهدكم شقاق و دينكم نفاق و مأويكم زعاق يعنى دنائت و رذالت خلق و ملكه شما است و خلاف پيمان كردن عهد شما است و منافق بودن دين و مذهب شما است و شور و تلخ بودن آب سرشت شما است چنانچه در حديث طينت كه كفّار و منافقين طينت و سرشت آنها از آب اجاج تلخ است و مؤمنين از آب عذب شيرين المقيم بين اظهركم مرتهن بذنبه يعنى كسى كه منزل كند در ميان شما و با شما در يك شهر باشد گرو گذاشته شده است بگناه خود يعنى خود را رهن و وثيقه گناه خود قرار داده است كه اگر گناه نكند خود را بعوض گناه بدهد و خود را كه نخواهد داد پس التزام كرده است گناه را كه از هم نشينى با شما البتّه مرتكب گناه بشود كه من شبّه بقوم فهو منهم و الشّاخص عنكم متدارك برحمة من ربّه يعنى كسى كه مفارقت از شما نمايد و از ميان شما بيرون رود دريافته شده است برحمت بزرگى از جانب پروردگار خود يعنى ادراك او كرده است رحمة عظيمى كه از عقوبت گناه بودن در ميان شما خلاص گشته است كانّى بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث اللّه عليها العذاب من فوقها و من تحتها و غرق من فى ضمنها يعنى گويا مراست مسجد شما مثل سينه كشتى كه برانگيخته باشد بر ان كشتى از بالا و پائين خداى (- تعالى- ) عذاب را يعنى از بالا بادهاى بسيار تند بر او بوزد كه عنان اختيار از دست اهلش در رود از پائين بسنگ و كوه يا بموج شكسته شود البتّه غرق شود كسانى كه در ان كشتى باشند منقولست از تواريخ كه دو دفعه بصره غرق شد با اهلش يك دفعه در عهد القادر باللّه عبّاسى و دفعه ديگر در ايّام القائم باللّه عبّاسى و آن چه امير المؤمنين (- ع- ) خبر داده بود دو دفعه متحقّق شده است و فى رواية اخرى در روايت ديگر وارد است و ايم اللّه لتغرقنّ بلدتكم هذه حتّى كانّى انظر الى مسجدها كجؤجؤ سفينة او نعامة جاثمة يعنى سوگند بخدا كه هر اينه غرق خواهد شد شهر شما كه اين بصره باشد تا اين كه گويا نگاه ميكنم بسوى مسجد آن شهر كه مثل سينه كشتى در ابست يا شتر مرغ در اب خفته است و فى رواية اخرى و در روايت ديگر كجؤجؤ طير فى لجّة بحر يعنى مثل سينه مرغ در ميان دريا و نقل شده است كه بطورى غرق شد در آب كه باقى نماند از او مگر گوشه از مسجد جامع بصره كه مثل سينه كشتى يا مرغ در دريا بود

شرح ابن ابی الحدید

13 و من كلام له ع في ذم أهل البصرة

- كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ وَ أَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ- رَغَا فَأَجَبْتُمْ وَ عُقِرَ فَهَرَبْتُمْ- أَخْلَاقُكُمْ دِقَاقٌ وَ عَهْدُكُمْ شِقَاقٌ- وَ دِينُكُمْ نِفَاقٌ وَ مَاؤُكُمْ زُعَاقٌ- وَ الْمُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنٌ بِذَنْبِهِ- وَ الشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَارَكٌ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ- كَأَنِّي بِمَسْجِدِكُمْ كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةٍ- قَدْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَ مِنْ تَحْتِهَا- وَ غَرَّقَ مَنْ فِي ضِمْنِهَا- وَ فِي رِوَايَةٍ وَ ايْمُ اللَّهِ لَتُغْرَقَنَّ بَلْدَتُكُمْ- حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدِهَا كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةٍ- أَوْ نَعَامَةٍ جَاثِمَةٍ- وَ فِي رِوَايَةٍ كَجُؤْجُؤِ طَيْرٍ فِي لُجَّةِ بَحْرٍ- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِلَادُكُمْ أَنْتَنُ بِلَادِ اللَّهِ تُرْبَةً- أَقْرَبُهَا مِنَ الْمَاءِ وَ أَبْعَدُهَا مِنَ السَّمَاءِ- وَ بِهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ- الْمُحْتَبَسُ فِيهَا بِذَنْبِهِ وَ الْخَارِجُ بِعَفْوِ اللَّهِ- كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَرْيَتِكُمْ هَذِهِ قَدْ طَبَّقَهَا الْمَاءُ- حَتَّى مَا يُرَى مِنْهَا إِلَّا شُرَفُ الْمَسْجِدِ- كَأَنَّهُ جُؤْجُؤُ طَيْرٍ فِي لُجَّةِ بَحْرٍ قوله و أتباع البهيمة يعني الجمل- و كان جمل عائشة راية عسكر البصرة- قتلوا دونه كما تقتل الرجال تحت راياتها- . و قوله أخلاقكم دقاق يصفهم باللؤم-

و في الحديث أن رجلا قال له يا رسول الله- إني أحب أن أنكح فلانة إلا أن في أخلاق أهلها دقه- فقال له إياك و خضراء الدمن- إياك و المرأة الحسناء في منبت السوء

- . قوله و عهدكم شقاق يصفهم بالغدر- يقول عهدكم و ذمتكم لا يوثق بها- بل هي و إن كانت في الصورة عهدا أو ذمة- فإنها في المعنى خلاف و عداوة- . قوله و ماؤكم زعاق أي ملح- و هذا و إن لم يكن من أفعالهم إلا أنه مما تذم به المدينة- كما قال

 • بلاد بها الحمى و أسد عرينةو فيها المعلى يعتدي و يجور

فإني لمن قد حل فيها لراحم

و إني من لم يأتها لنذير

- و لا ذنب لأهلها في أنها بلاد الحمى و السباع- . ثم وصف المقيم بين أظهرهم بأنه مرتهن بذنبه- لأنه إما أن يشاركهم في الذنوب أو يراها فلا ينكرها- و مذهب أصحابنا أنه لا تجوز الإقامة في دار الفسق- كما لا تجوز الإقامة في دار الكفر- . و جؤجؤ عظم الصدر و جؤجؤ السفينة صدرها- .

فأما إخباره ع أن البصرة تغرق عدا المسجد الجامع بها- فقد رأيت من يذكر أن كتب الملاحم- تدل على أن البصرة تهلك بالماء الأسود- ينفجر من أرضها فتغرق و يبقى مسجدها- . و الصحيح أن المخبر به قد وقع فإن البصرة غرقت مرتين- مرة في أيام القادر بالله و مرة في أيام القائم بأمر الله- غرقت بأجمعها و لم يبق منها إلا مسجدها الجامع- بارزا بعضه كجؤجؤ الطائر- حسب ما أخبر به أمير المؤمنين ع- جاءها الماء من بحر فارس- من جهة الموضع المعروف الآن بجزيرة الفرس- و من جهة الجبل المعروف بجبل السنام- و خربت دورها و غرق كل ما في ضمنها- و هلك كثير من أهلها- . و أخبار هذين الغرقين معروفة عند أهل البصرة- يتناقلها خلفهم عن سلفهم

من أخبار يوم الجمل أيضا

قال أبو الحسن علي بن محمد بن سيف المدائني- و محمد بن عمر الواقدي- ما حفظ رجز قط أكثر من رجز قيل يوم الجمل- و أكثره لبني ضبة و الأزد- الذين كانوا حول الجمل يحامون عنه- و لقد كانت الرءوس تندر عن الكواهل- و الأيدي تطيح من المعاصم و أقتاب البطن- تندلق من الأجواف- و هم حول الجمل كالجراد الثابتة لا تتحلحل و لا تتزلزل- حتى لقد صرخ ع بأعلى صوته- ويلكم اعقروا الجمل فإنه شيطان- ثم قال اعقروه و إلا فنيت العرب- لا يزال السيف قائما و راكعا- حتى يهوي هذا البعير إلى الأرض- فصمدوا له حتى عقروه فسقط و له رغاء شديد- فلما برك كانت الهزيمة- . و من الأراجيز المحفوظة يوم الجمل لعسكر البصرة- قول بعضهم-

 • نحن بني ضبة أصحاب الجملننازل الموت إذا الموت نزل
 • ننعى ابن عفان بأطراف الأسلردوا علينا شيخنا ثم بجل
 • الموت أحلى عندنا من العسللا عار في الموت إذا حان الأجل
 • إن عليا هو من شر البدلإن تعدلوا بشيخنا لا يعتدل

أين الوهاد و شماريخ القلل

- . فأجابه رجل من عسكر الكوفة- من أصحاب أمير المؤمنين ع-

 • نحن قتلنا نعثلا فيمن قتلأكثر من أكثر فيه أو أقل
 • أنى يرد نعثل و قد قحلنحن ضربنا وسطه حتى انجدل
 • لحكمه حكم الطواغيت الأولآثر بالفي ء و جافى في العمل
 • فأبدل الله به خير بدلإني امرؤ مستقدم غير وكل

مشمر للحرب معروف بطل

- . و من أراجيز أهل البصرة-

 • يا أيها الجند الصليب الإيمانقوموا قياما و استغيثوا الرحمن
 • إني أتاني خبر ذو ألوانإن عليا قتل ابن عفان
 • ردوا إلينا شيخنا كما كانيا رب و ابعث ناصرا لعثمان

يقتلهم بقوة و سلطان

- . فأجابه رجل من عسكر الكوفة- .

 • أبت سيوف مذحج و همدانبأن ترد نعثلا كما كان
 • خلقا سويا بعد خلق الرحمنو قد قضى بالحكم حكم الشيطان
 • و فارق الحق و نور الفرقانفذاق كأس الموت شرب الظمآن

- . و من الرجز المشهور المقول يوم الحمل- قاله أهل البصرة-

 • يا أمنا عائش لا تراعيكل بنيك بطل المصاع
 • ينعى ابن عفان إليك ناعكعب بن سور كاشف القناع
 • فارضي بنصر السيد المطاعو الأزد فيها كرم الطباع

- . و منه قول بعضهم-

 • يا أمنا يكفيك منا دنوهلن يؤخذ الدهر الخطام عنوه
 • و حولك اليوم رجال شنوهو حي همدان رجال الهبوه
 • و المالكيون القليلو الكبوهو الأزد حي ليس فيهم نبوه

- . قالوا و خرج من أهل البصرة شيخ صبيح الوجه نبيل- عليه جبة وشي يحض الناس على الحرب و يقول-

 • يا معشر الأزد عليكم أمكمفإنها صلاتكم و صومكم
 • و الحرمة العظمى التي تعمكمفأحضروها جدكم و حزمكم
 • لا يغلبن سم العدو سمكمإن العدو إن علاكم زمكم
 • و خصكم بجوره و عمكملا تفضحوا اليوم فداكم قومكم

- قال المدائني و الواقدي- و هذا الرجز يصدق الرواية- أن الزبير و طلحة قاما في الناس فقالا- إن عليا إن يظفر فهو فناؤكم يا أهل البصرة- فاحموا حقيقتكم- فإنه لا يبقي حرمة إلا انتهكها- و لا حريما إلا هتكه و لا ذرية إلا قتلها- و لا ذوات خدر إلا سباهن- فقاتلوا مقاتلة من يحمي عن حريمه- و يختار الموت على الفضيحة يراها في أهله- . و قال أبو مخنف- لم يقل أحد من رجاز البصرة قولا- كان أحب إلى أهل الجمل من قول هذا الشيخ- استقتل الناس عند قوله و ثبتوا حول الجمل و انتدبوا- فخرج عوف بن قطن الضبي و هو ينادي- ليس لعثمان ثأر إلا علي بن أبي طالب و ولده- فأخذ خطام الجمل و قال-

 • يا أم يا أم خلا مني الوطنلا أبتغي القبر و لا أبغي الكفن
 • من هاهنا محشر عوف بن قطنإن فاتنا اليوم علي فالغبن
 • أو فاتنا ابناه حسين و حسنإذا أمت بطول هم و حزن

- . ثم تقدم فضرب بسيفه حتى قتل- . و تناول عبد الله بن أبزى خطام الجمل- و كان كل من أراد الجد في الحرب و قاتل قتال مستميت- يتقدم إلى الجمل فيأخذ بخطامه- ثم شد على عسكر علي ع و قال-

 • أضربهم و لا أرى أبا حسنها إن هذا حزن من الحزن

- . فشد عليه علي أمير المؤمنين ع بالرمح فطعنه فقتله- و قال قد رأيت أبا حسن فكيف رأيته و ترك الرمح فيه- .

و أخذت عائشة كفا من حصى- فحصبت به أصحاب علي ع- و صاحت بأعلى صوتها شاهت الوجوه- كما صنع رسول الله ص يوم حنين- فقال لها قائل و ما رميت إذ رميت و لكن الشيطان رمى- و زحف علي ع نحو الجمل بنفسه- في كتيبته الخضراء من المهاجرين و الأنصار- و حوله بنوه حسن و حسين و محمد ع- و دفع الراية إلى محمد- و قال أقدم بها حتى تركزها في عين الجمل و لا تقفن دونه- فتقدم محمد فرشقته السهام- فقال لأصحابه رويدا حتى تنفد سهامهم- فلم يبق لهم إلا رشقة أو رشقتان- فأنفذا إليه علي ع إليه يستحثه و يأمره بالمناجزة- فلما أبطأ عليه جاء بنفسه من خلفه- فوضع يده اليسرى على منكبه الأيمن و قال له- أقدم لا أم لك- فكان محمد رضي الله عنه إذا ذكر ذلك بعد يبكي- و يقول لكأني أجد ريح نفسه في قفاي- و الله لا أنسى أبدا- ثم أدركت عليا ع رقة على ولده- فتناول الراية منه بيده اليسرى- و ذو الفقار مشهور في يمنى يديه- ثم حمل فغاص في عسكر الجمل ثم رجع و قد انحنى سيفه- فأقامه بركبته- فقال له أصحابه و بنوه و الأشتر و عمار- نحن نكفيك يا أمير المؤمنين- فلم يجب أحدا منهم و لا رد إليهم بصره- و ظل ينحط و يزأر زئير الأسد حتى فرق من حوله- و تبادروه و إنه لطامح ببصره نحو عسكر البصرة- لا يبصر من حوله و لا يرد حوارا- ثم دفع الراية إلى ابنه محمد ثم حمل حملة ثانية وحده- فدخل وسطهم فضربهم بالسيف قدما قدما- و الرجال تفر من بين يديه و تنحاز عنه يمنة و يسرة- حتى خضب الأرض بدماء القتلى- ثم رجع و قد انحنى سيفه فأقامه بركبته- فاعصوصب به أصحابه- و ناشدوه الله في نفسه و في الإسلام- و قالوا إنك إن تصب يذهب الدين فأمسك و نحن نكفيك- فقال و الله ما أريد بما ترون إلا وجه الله و الدار الآخرة- ثم قال لمحمد ابنه هكذا تصنع يا ابن الحنفية- فقال الناس من الذي يستطيع ما تستطيعه يا أمير المؤمنين- .

و من كلماته الفصيحة ع في يوم الجمل- ما رواه الكلبي عن رجل من الأنصار- قال بينا أنا واقف في أول الصفوف يوم الجمل- إذ جاء علي ع فانحرفت إليه- فقال أين مثرى القوم فقلت هاهنا نحو عائشة- . قال الكلبي- يريد أين عددهم و أين جمهورهم و كثرتهم- و المال الثري على فعيل هو الكثير- و منه رجل ثروان و امرأة ثروى و تصغيرها ثريا- و الصدقة مثراة للمال أي مكثرة له- . قال أبو مخنف- و بعث علي ع إلى الأشتر أن احمل على ميسرتهم- فحمل عليها و فيها هلال بن وكيع فاقتتلوا قتالا شديدا- و قتل هلال قتله الأشتر- فمالت الميسرة إلى عائشة فلاذوا بها- و عظمهم بنو ضبة و بنو عدي- ثم عطفت الأزد و ضبة و ناجية و باهلة إلى الجمل- فأحاطوا به و اقتتل الناس حوله قتالا شديدا- و قتل كعب بن سور قاضي البصرة- جاءه سهم غرب فقتله و خطام الجمل في يده- ثم قتل عمرو بن يثربي الضبي- و كان فارس أصحاب الجمل و شجاعهم- بعد أن قتل كثيرا من أصحاب علي ع- . قالوا كان عمرو أخذ بخطام الجمل فدفعه إلى ابنه- ثم دعا إلى البراز- فخرج إليه علباء بن الهيثم السدوسي فقتله عمرو- ثم دعا إلى البراز- فخرج إليه هند بن عمرو الجملي فقتله عمرو- ثم دعا إلى البراز- فقال زيد بن صوحان العبدي لعلي ع يا أمير المؤمنين- إني رأيت يدا أشرفت علي من السماء- و هي تقول هلم إلينا- و أنا خارج إلى ابن يثربي- فإذا قتلني فادفني بدمي و لا تغسلني- فإني مخاصم عند ربي- ثم خرج فقتله عمرو- ثم رجع إلى خطام الجمل مرتجزا يقول-

 • أرديت علباء و هندا في طلقثم ابن صوحان خضيبا في علق
 • قد سبق اليوم لنا ما قد سبقو الوتر منا في عدي ذي الفرق
 • و الأشتر الغاوي و عمرو بن الحمقو الفارس المعلم في الحرب الحنق
 • ذاك الذي في الحادثات لم يطقأعني عليا ليته فينا مزق

- . قال قوله و الوتر منا في عدي يعني عدي بن حاتم الطائي- و كان من أشد الناس على عثمان و من أشدهم جهادا مع علي ع- ثم ترك ابن يثربي الخطام و خرج يطلب المبارزة- فاختلف في قاتله فقال قوم إن عمار بن ياسر خرج إليه- و الناس يسترجعون له- لأنه كان أضعف من برز إليه يومئذ- أقصرهم سيفا و أقصفهم رمحا و أحمشهم ساقا- حمالة سيفه من نسعة الرحل- و ذباب سيفه قريب من إبطه- فاختلفا ضربتين فنشب سيف ابن يثربي في حجفة عمار- فضربه عمار على رأسه فصرعه- ثم أخذ برجله يسحبه حتى انتهى به إلى علي ع- فقال يا أمير المؤمنين استبقني أجاهد بين يديك- و أقتل منهم مثل ما قتلت منكم- فقال له علي ع أ بعد زيد و هند و علباء أستبقيك- لاها الله إذا- قال فأدنني منك أسارك قال له أنت متمرد- و قد أخبرني رسول الله ص بالمتمردين و ذكرك فيهم- فقال أما و الله لو وصلت إليك لعضضت أنفك عضة أبنته منك- . فأمر به علي ع فضربت عنقه- .

و قال قوم- إن عمرا لما قتل من قتل و أراد أن يخرج لطلب البراز- قال للأزد يا معشر الأزد إنكم قوم لكم حياء و بأس- و إني قد وترت القوم و هم قاتلي- و هذه أمكم نصرها دين و خذلانها عقوق- و لست أخشى أن أقتل حتى أصرع فإن صرعت فاستنقذوني- فقالت له الأزد- ما في هذا الجمع أحد نخافه عليك إلا الأشتر- قال فإياه أخاف- . قال أبو مخنف- فقيضه الله له و قد أعلما جميعا فارتجز الأشتر-

 • إني إذا ما الحرب أبدت نابهاو أغلقت يوم الوغى أبوابها
 • و مزقت من حنق أثوابهاكنا قداماها و لا أذنابها
 • ليس العدو دوننا أصحابهامن هابها اليوم فلن أهابها

لا طعنها أخشى و لا ضرابها

- . ثم حمل عليه فطعنه فصرعه- و حامت عنه الأزد فاستنقذوه فوثب و هو وقيذ ثقيل- فلم يستطع أن يدفع عن نفسه- و استعرضه عبد الرحمن بن طود البكري- فطعنه فصرعه ثانية- و وثب عليه رجل من سدوس فأخذه مسحوبا برجله- حتى أتى به عليا ع- فناشده الله و قال يا أمير المؤمنين اعف عني- فإن العرب لم تزل قائلة عنك- إنك لم تجهز على جريح قط- فأطلقه و قال اذهب حيث شئت- فجاء إلى أصحابه و هو لما به حضره الموت- فقالوا له دمك عند أي الناس- فقال أما الأشتر فلقيني و أنا كالمهر الأرن فعلا حده حدي- و لقيت رجلا يبتغي له عشرة أمثالي- و أما البكري فلقيني و أنا لما بي- و كان يبتغي لي عشرة أمثاله- و تولى أسري أضعف القوم و صاحبي الأشتر- . قال أبو مخنف فلما انكشفت الحرب- شكرت ابنة عمرو بن يثربي الأزد و عابت قومها فقالت-

 • يا ضب إنك قد فجعت بفارسحامي الحقيقة قاتل الأقران
 • عمرو بن يثرب الذي فجعت بهكل القبائل من بني عدنان
 • لم يحمه وسط العجاجة قومهو حنت عليه الأزد أزد عمان
 • فلهم علي بذاك حادث نعمةو لحبهم أحببت كل يمان
 • لو كان يدفع عن منية هالكطول الأكف بذابل المران
 • أو معشر وصلوا الخطا بسيوفهموسط العجاجة و الحتوف دوان
 • ما نيل عمر و الحوادث جمةحتى ينال النجم و القمران
 • لو غير الأشتر ناله لندبتهو بكيته ما دام هضب أبان
 • لكنه من لا يعاب بقتلهأسد الأسود و فارس الفرسان

- . قال أبو مخنف- و بلغنا أن عبد الرحمن بن طود البكري قال لقومه- أنا و الله قتلت عمرا- و إن الأشتر كان بعدي و أنا أمامه في الصعاليك- فطعنت عمرا طعنة لم أحسب أنها تجعل للأشتر دوني- و إنما الأشتر ذو حظ في الحرب- و إنه ليعلم أنه كان خلفي- و لكن أبى الناس إلا أنه صاحبه- و لا أرى أن أكون خصم العامة و إن الأشتر لأهل ألا ينازع- فلما بلغ الأشتر قوله قال- أما و الله لو لا أني أطفأت جمرته عنه ما دنا منه- و ما صاحبه غيري و إن الصيد لمن وقذه- فقال عبد الرحمن لا أنازع فيه- ما القول إلا ما قاله و أنى لي أن أخالف الناس- . قال و خرج عبد الله بن خلف الخزاعي- و هو رئيس البصرة و أكثر أهلها مالا و ضياعا- فطلب البراز و سأل ألا يخرج إليه إلا علي ع- و ارتجز فقال

 • أبا تراب ادن مني فترافإنني دان إليك شبرا

و إن في صدري عليك غمرا

فخرج إليه علي ع فلم يمهله أن ضربه ففلق هامته- . قالوا استدار الجمل كما تدور الرحى- و تكاثفت الرجال من حوله و اشتد رغاؤه- و اشتد زحام الناس عليه- و نادى الحتات المجاشعي أيها الناس أمكم أمكم- و اختلط الناس فضرب بعضهم بعضا- و تقصد أهل الكوفة قصد الجمل- و الرجال دونه كالجبال- كلما خف قوم جاء أضعافهم- فنادى علي ع ويحكم ارشقوا الجمل بالنبل- اعقروه لعنه الله فرشق بالسهام- فلم يبق فيه موضع إلا أصابه النبل و كان مجففا- فتعلقت السهام به فصار كالقنفذ- و نادت الأزد و ضبة يا لثارات عثمان- فاتخذوها شعارا- و نادى أصحاب علي ع يا محمد فاتخذوها شعارا- و اختلط الفريقان- و نادى علي ع بشعار رسول الله ص يا منصور أمت- و هذا في اليوم الثاني من أيام الجمل- فلما دعا بها تزلزلت أقدام القوم- و ذلك وقت العصر بعد أن كانت الحرب من وقت الفجر- . قال الواقدي-

و قد روي أن شعاره ع كان في ذلك اليوم حم لا ينصرون- اللهم انصرنا على القوم الناكثين

- ثم تحاجز الفريقان و القتل فاش فيهما- إلا أنه في أهل البصرة أكثر- و أمارات النصر لائحة لعسكر الكوفة- ثم تواقفوا في اليوم الثالث- فبرز أول الناس عبد الله بن الزبير- و دعا إلى المبارزة فبرز إليه الأشتر- فقالت عائشة من برز إلى عبد الله قالوا الأشتر- فقالت وا ثكل أسماء- فضرب كل منهما صاحبه فجرحه ثم اعتنقا- فصرع الأشتر عبد الله و قعد على صدره- و اختلط الفريقان- هؤلاء لينقذوا عبد الله و هؤلاء ليعينوا الأشتر- و كان الأشتر طاويا ثلاثة أيام لم يطعم- و هذه عادته في الحرب و كان أيضا شيخا عالي السن- فجعل عبد الله ينادي-

اقتلوني و مالكا

- . فلو قال اقتلوني و الأشتر لقتلوهما- إلا أن أكثر من كان يمر بهما لا يعرفهما- لكثرة من وقع في المعركة صرعى بعضهم فوق بعض- و أفلت ابن الزبير من تحته و لم يكد- فذلك قول الأشتر-

 • أ عائش لو لا أنني كنت طاوياثلاثا لألفيت ابن أختك هالكا
 • غداة ينادي و الرجال تحوزهبأضعف صوت اقتلوني و مالكا
 • فلم يعرفوه إذ دعاهم و غمهخدب عليه في العجاجة باركا
 • فنجاه مني أكله و شبابهو أني شيخ لم أكن متماسكا

- . و روى أبو مخنف عن الأصبغ بن نباتة قال- دخل عمار بن ياسر و مالك بن الحارث الأشتر على عائشة- بعد انقضاء أمر الجمل- فقالت عائشة يا عمار من معك قال الأشتر- فقالت يا مالك أنت الذي صنعت بابن أختي ما صنعت- قال نعم- و لو لا أني كنت طاويا ثلاثة أيام لأرحت أمة محمد منه- فقالت أ ما علمت-

أن رسول الله ص قال لا يحل دم مسلم إلا بأحد أمور ثلاثة- كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان- أو قتل نفس بغير حق

- فقال الأشتر- على بعض هذه الثلاثة قاتلناه يا أم المؤمنين- و ايم الله ما خانني سيفي قبلها- و لقد أقسمت ألا يصحبني بعدها- . قال أبو مخنف- ففي ذلك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذي ذكرناه-

 • و قالت على أي الخصال صرعتهبقتل أتى أم رده لا أبا لكا
 • أم المحصن الزاني الذي حل قتلهفقلت لها لا بد من بعض ذلكا

قال أبو مخنف- و انتهى الحارث بن زهير الأزدي من أصحاب علي ع- إلى الجمل- و رجل آخذ بخطامه لا يدنو منه أحد إلا قتله- فلما رآه الحارث بن زهير مشى إليه بالسيف و ارتجز- فقال لعائشة-

 • يا أمنا أعق أم نعلمو الأم تغذو ولدها و ترحم
 • أ ما ترين كم شجاع يكلمو تختلى هامته و المعصم

- . فاختلف هو و الرجل ضربتين فكلاهما أثخن صاحبه- . قال جندب بن عبد الله الأزدي- فجئت حتى وقفت عليهما- و هما يفحصان بأرجلهما حتى ماتا- قال فأتيت عائشة بعد ذلك أسلم عليها بالمدينة- فقالت من أنت قلت رجل من أهل الكوفة- قالت هل شهدتنا يوم البصرة قلت نعم- قالت مع أي الفريقين قلت مع علي- قالت هل سمعت مقالة الذي قال-

يا أمنا أعق أم نعلم

- . قلت نعم و أعرفه- قالت و من هو قلت ابن عم لي- قالت و ما فعل قلت قتل عند الجمل و قتل قاتله- قال فبكت حتى ظننت و الله أنها لا تسكت- ثم قالت لوددت و الله أنني كنت مت قبل ذلك اليوم- بعشرين سنة- . قالوا و خرج رجل من عسكر البصرة- يعرف بخباب بن عمرو الراسبي فارتجز فقال-

 • أضربهم و لو أرى علياعممته أبيض مشرفيا

أريح منه معشرا غويا

- . فصمد عليه الأشتر فقتله- . ثم تقدم عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد- بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس- و هو من أشراف قريش- و كان اسم سيفه ولول فارتجز فقال-

 • أنا ابن عتاب و سيفي ولولو الموت دون الجمل المجلل

- . فحمل عليه الأشتر فقتله- ثم خرج عبد الله بن حكيم بن حزام- من بني أسد بن عبد العزى بن قصي من أشراف قريش أيضا- فارتجز و طلب المبارزة- فخرج إليه الأشتر فضربه على رأسه فصرعه- ثم قام فنجا بنفسه- . قالوا و أخذ خطام الجمل سبعون من قريش قتلوا كلهم- و لم يكن يأخذ بخطام الجمل أحد إلا سالت نفسه- أو قطعت يده- و جاءت بنو ناجية فأخذوا بخطام الجمل- و لم يكن يأخذ الخطام أحد إلا سألت عائشة من هذا- فسألت عنهم فقيل بنو ناجية- فقالت عائشة صبرا يا بني ناجية- فإني أعرف فيكم شمائل قريش- قالوا و بنو ناجية مطعون في نسبهم إلى قريش- فقتلوا حولها جميعا- . قال أبو مخنف- و حدثنا إسحاق بن راشد عن عبد الله بن الزبير- قال أمسيت يوم الجمل و بي سبعة و ثلاثون جرحا- من ضربة و طعنة و رمية- و ما رأيت مثل يوم الجمل قط- ما كان الفريقان إلا كالجبلين لا يزولان- .

قال أبو مخنف و قام رجل إلى علي ع فقال- يا أمير المؤمنين أي فتنة أعظم من هذه- إن البدرية ليمشي بعضها إلى بعض بالسيف- فقال علي ع ويحك- أ تكون فتنة أنا أميرها و قائدها- و الذي بعث محمدا بالحق و كرم وجهه- ما كذبت و لا كذبت و لا ضللت و لا ضل بي- و لا زللت و لا زل بي- و إني لعلى بينة من ربي بينها الله لرسوله- و بينها رسوله لي و سأدعى يوم القيامة و لا ذنب لي- و لو كان لي ذنب لكفر عني ذنوبي ما أنا فيه من قتالهم

قال أبو مخنف و حدثنا مسلم الأعور عن حبة العرني- قال فلما رأى علي ع أن الموت عند الجمل- و أنه ما دام قائما فالحرب لا تطفأ- وضع سيفه على عاتقه و عطف نحوه- و أمر أصحابه بذلك و مشى نحوه و الخطام مع بني ضبة- فاقتتلوا قتالا شديدا و استحر القتل في بني ضبة- فقتل منهم مقتلة عظيمة- و خلص علي ع في جماعة من النخع و همدان إلى الجمل- فقال لرجل من النخع اسمه بجير دونك الجمل يا بجير- فضرب عجز الجمل بسيفه فوقع لجنبه- و ضرب بجرانه الأرض و عج عجيجا لم يسمع بأشد منه- فما هو إلا أن صرع الجمل حتى فرت الرجال- كما يطير الجراد في الريح الشديدة الهبوب- و احتملت عائشة بهودجها- فحملت إلى دار عبد الله بن خلف- و أمر علي ع بالجمل أن يحرق ثم يذرى في الريح-

و قال ع لعنه الله من دابة فما أشبهه بعجل بني إسرائيل- ثم قرأ وَ انْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً- لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً

شرح نهج البلاغه منظوم

(13) (و من كلام لّه عليه السّلام:) (فى ذمّ البصرة و اهلها:)

كنتم جند المرأة، و اتباع البهيمة، رغا فاجبتم، و عقر فهربتم، اخلاقكم دقاق، و عهدكم شقاق، و دينكم نفاق، و ماؤكم زعاق، و المقيم بين اظهركم مرتهن بذنبه، و الشّاخص عنكم متدارك برحمة من ربّه، كانّى بمسجد كم كجؤجؤ سفينة، قد بعث اللّه عليها العذاب من فوقها و من تحتها، و غرق من فى ضمنها. (و فى رواية) و ايم اللّه لتغرقنّ بلدتكم حتّى كانّى انظر الى مسجدها كجؤجؤ سفينة أو نعامة جاثمة. (و فى رواية) كجؤجؤ طير فى لجّة بحر.

ترجمه

از جمله سخنان آن حضرت است كه در نكوهش اهل بصره فرموده (همين كه حضرت از جنگ جمل و فتح بصره فراغت يافت منادى از جانب آن امام همام ندا كرد كه پس از سه روز ديگر مردم بنماز جمعه حاضر شوند و مردم حاضر شده پس از خواندن نماز حضرت رو بجمعيّت كرده پس از حمد و ثناى خدا و درود برسول اكرم (ص) و استغفار براى مؤمنين حقيقى فرمود:) اى اهل بصره شما لشكريان زن و پيروان حيوانى (عايشه و شترش) بوديد كه بصداى آن همگى بميدان جنگ حاضر و به پى شدن و كشته شدن آن در گريختيد، سستى رأى خود شما و شكستن عهد آئين شما، نفاق و دوروئى دين شما است، آب شهرتان شور و بيمزه است، هر كه در وطن شما اقامت گيرد گروگان گناه خويش، و هر كه از شهرتان بيرون رفت برحمت پروردگار رسيده است (ماندن در شهر شما باعث ارتكاب گناهان و بيرون شدن از آن موجب دورى از گناهان و رسيدن بثوابها است زيرا فرار از گناه ثواب است) گويا مى بينم اين مسجد شما را مانند سينه كشتى (كه آب تا كمر آنرا فرو گرفته باشد) خداوند از بالا و پائين اين شهر عذاب فرستاده و هر كه در آن بوده غرق شده است (از بالا باران و از پائين دريا طغيان كرده) بروايت ديگر وارد شده كه قسم بذات خدا هر آينه غرق خواهد شد اين شهر شما حتّى گويا مسجد آنرا مى نگرم كه همچون سينه كشتى بر روى دريا مانند سينه شتر مرغ كه بر روى دريا خفته پيدا است، در روايت ديگر وارد شده كه فرمود (گويا مى بينم اين مسجد را كه در آب فرو رفته) مانند سينه مرغى در دريا كه مورّخين گفته اند دو مرتبه يكى در زمان القادر باللّه و ديگرى در دوران القائم باللّه بصره در آب غرق شد و بجز كنگرهاى همان مسجد جامع را كه از آب نمايان بود همه شهر در آب فرو رفت، و نقل شده كه پس از ايراد اين خطبه حضرت از روى دلدارى باهل بصره فرمود من اين سخنان را براى آن گفتم تا ديگر باره عاصى نشده و بر امام زمان خويش خروج نكنيد.

نظم

 • شما را رأى چون رأى زنان استزنى را بر شما فرمان روان است
 • هر آن كس چشم مردى از شما داشتخطا كرد و بزردى رخ بنيباشت
 • ز حيوانى شما فرمان پذيريدچرا اخلاق انسانى نگيريد
 • زناى آن زشت اشتر تا صدا كردز هر سو جمع گرد خود شما كرد
 • جهان را بهر اشتر ترك گفتيدبخاك و خون بگردش جمله خفتيد
 • چو پاهاى شتر در جنگ پى شدشما را دانش و فرهنگ طى شد
 • ز دلتان جوشش و كين و عزيمتبمرگ اشترى شد در هزيمت
 • ز بيم تيغ تيز تيغ بازانشديد از پهنه ميدان گريزان
 • شما را پود و تار عهد سست استپى پيمان ضعيف و نادرست است
 • همه اخلاقتان بخل و شقاق استهمه اديانتان كين و نفاق است
 • خود آب شهرتان چون اشك شور استبيم نزديك و از گلزار دور است
 • كسى كاندر شما گيرد اقامتگروگان گناهست و ندامت
 • هر آن كس كز شماها رفت بيرونخدا را كرد از خود شاد و ممنون
 • كه از دست شما دامن كشانيدز تيه معصيت خود را رهانيد
 • همين مسجد كه بهتر جايتان استبزعم خود عبادت گاهتانست
 • ورا بينم كه همچون سينه بطنمايان است اندر ناف اين شطّ
 • و يا چون عرشه كشتى شكسته استكه امواج عذابش راه بسته است
 • در آن كشتى كه در دريا نگون استببين كشتى نشين را حال چون است
 • ببارد بر شما قوم كج آئينعذاب حق ز بالا و ز پائين
 • ز موج دجله و طغيان بارانبرآيد از شماها گرد خذلان
 • چنين گفتند ارباب روايتكه بعد از خطبه اش شاه ولايت
 • بدل دارى باهل بصره فرمودكه مقصود من از اين خطبه اين بود
 • كه از بگذشته ها گيريد پندىچو گوهر پند نيك و سودمندى
 • ز فرمان ولى سر بر نتابيدمگر اجر و ثواب از حق بيابيد

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

خطبه 236 نهج البلاغه : ياد مشكلات هجرت

خطبه 236 نهج البلاغه موضوع "ياد مشكلات هجرت" را مطرح می کند.
No image

خطبه 237 نهج البلاغه : سفارش به نيكوكارى

خطبه 237 نهج البلاغه موضوع "سفارش به نيكوكارى" را بررسی می کند.
No image

خطبه 238 نهج البلاغه بخش 1 : وصف شاميان

خطبه 238 نهج البلاغه بخش 1 موضوع "وصف شاميان" را مطرح می کند.
No image

خطبه 240 نهج البلاغه : نكوهش از موضع گيرى‏ هاى نارواى عثمان

خطبه 240 نهج البلاغه موضوع "نكوهش از موضع گيرى‏ هاى نارواى عثمان" را بررسی می کند.
No image

خطبه 241 نهج البلاغه : تشويق براى جهاد

خطبه 241 نهج البلاغه به موضوع "تشويق براى جهاد" می پردازد.

پر بازدیدترین ها

No image

خطبه 55 نهج البلاغه : توضيحاتى پيرامون جنگ صفّين

خطبه 55 نهج البلاغه به تشریح موضوع "توضيحاتى پيرامون جنگ صفّين" می پردازد.
No image

خطبه 102 نهج البلاغه بخش 2 : خبر از آينده خونين بصره و رزم مجاهدانى پيروز

خطبه 102 نهج البلاغه بخش 2 موضوع "خبر از آينده خونين بصره و رزم مجاهدانى پيروز" را مطرح می کند.
Powered by TayaCMS