موضوع کلی: اجتماعی

موضوع عام:همسایه

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - حق همسایه- شرط ایمان.

منع پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از همسایه آزاری

روزى شخصى نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمد و عرض كرد يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من خانه اى در فلان جا خريده ام و نزديكترن همسايه اين منزل كسى است كه خيرى از او توقع ندارم ولى از اذيت و آزار او در امان نيستم. پيامبرخدا صلی الله علیه وآله وسلم به على علیه السلام و ابوذر و... فرمودند: به مسجد برويد و با صداى بلند در مسجد اعلام كنيد كسى كه همسايه اش را آزار دهد ايمان ندارد. على علیه السلام و ابوذر و.. به مسجد رفته و سه بار اين سخن پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم را با صداى بلند براى مردم تكرار كردند. آنگاه حضرت با دست خود به چهل خانه از هر طرف (جلو، عقب ، چپ و راست) اشاره كرد. (یعنی تا چهل خانه همسايه محسوب مى شوند.) [1]