موضوع کلی:اخلاق

موضوع عام: حلم وبردباری

نمایه ها: علی علیه السلام - ناسزاگویی- سکوت- حلم- خوشنودی خدا.

حلم و بردبارى باعث خوشنودی خدا، خشم شيطان و شکنجه دشمن جاهل

روزى اميرالمؤ منين على (عليه السلام ) شنيد كه مردى به قنبر دشنام مى دهد و قنبر نيز مى خواست به او جواب دهد. حضرت قنبر را صدا زد: آى قنبر! آهسته ، ناسزاگوى خود را؛ رها كن تا خداى رحمان را خشنود سازى ، و شيطان را به خشم آورى و دشمن را كيفر و شكنجه دهى . سوگند به آن كس كه دانه را شكافت و جانداران را بيافريد شخص با ايمان ، خداى خويش را به چيزى مانند حلم و بردبارى خرسند نسازد و شيطان را به چيزى مثل سكوت و خموشى به خشم نياورد، و هيچ احمقى و نادانى به عكس العملى مانند سكوت در مقابل او كيفر و شكنجه نگردد. [1]