موضوع کلی: اخلاقی

موضوع عام: نیکویی های اخلاق

نمایه ها: پیامبر صلى الله عليه و آله وسلم - وصیت پیامبر صلى الله عليه و آله وسلم - راستگویی- خوف و رجاء- نماز- روزه- صدقه.

وصیت اخلاقی پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم به على علیه السلام

اما اولى آن ها: راست گفتارى است. هيچگاه از دهان تو دروغى خارج نشود. دومى: پرهيزگارى است. جراءت مكن بر خيانت هرگز. سوم: ترسناكى از خداوند است چنانچه گويى او را مى بينى. چهارم: گريه بسيار از ترس خداوند است براى تو به هر قطره اشكى هزار خانه در بهشت. بر پا مى شود. پنجم: بخشيدن از مال و خونت در راه دينت. ششم: گرفتن طريقه من در نماز و روزه و صدقه ام، اما نماز پنجاه ركعت. روزه، سه روز در ماه، روز پنج شنبه در اول هر ماه و چهارشنبه در وسط ماه و پنج شنبه آخر آن، و اما صدقه به قدر طاقت خود تا آنكه گويى اسراف كردم و حال آنكه اسراف نكردى و ملازم باش با نماز شب و ملازم باش با نماز شب و ملازم باش با نماز شب. و بر تو باد نماز ظهر و بر تو باد نماز ظهر و بر تو باد نماز ظهر و بر تو باد به خواندن قرآن در هر حال و بر تو باد به بلند نمودن دست هاى خود در نماز و برگرداندن آن ها و بر تو باد به مسواك نمودن در نزد هر وضويى و بر تو باد نيكويى هاى اخلاق پس آن را انجام بده و بدي هاى اخلاق، پس از آن ها دورى كن ... [1]