موضوع کلی:اخلاق

موضوع عام: انفاق

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - بخشندگی علی علیه السلام - وام دادن- ثواب وام دادن.

وام دادن علی علیه السلام در راه خدا و چند برابر پول وامش منفعت بردن

روزى على علیه السلام وارد خانه خود شد و ديد حسن و حسين علیهماالسلام گريه مى كنند. حضرت سؤال كرد چرا روشنايى چشمان من مى گريند؟ فاطمه زهرا علیها السلام فرمود: اين ها گرسنه اند و يك روز است كه چيزى نخورده اند! على علیه السلام پرسيد: پس اين ديگ بر سر آتش چيست؟ فرمود: در ديگ تنها آب است كه براى دل خوشى فرزندانم بر سر آتش نهاده ام! على علیه السلام دلتنگ شد، عبايى كه داشت به بازار برد و فروخت و با 6 درهم آن خوراكى تهيه كرد. وقتى كه به سوى خانه باز مى گشت فقيرى به حضرت گفت: آيا كسى در راه خدا وام مى دهد كه چند برابر گردد؟ على علیه السلام همه آن خوراكى را به او داد و چون به خانه رسيد فاطمه علیهالسلام پرسيد: يا على! توفيق يافتى و چيزى آماده كردى؟ گفت: آرى، ليكن همه آن را به بينوايى دادم. فاطمه علیها السلام گفت: چه خوب كردى تو هميشه توفيق كار خير مى يابى! على علیه السلام برگشت تا براى نماز به مسجد برود، در راه كسى را ديد كه گفت: يا على اين شتر را مى فروشم. على علیه السلام گفت: من فعلا پولى ندارم. آن شخص ‍ گفت: به تو فروختم هر وقتى كه پولى به تو رسيد به من باز دهى! على علیه السلام آن شتر را به 60 درهم خريد و حركت كرد كه ناگهان شخصى ديگر رسيد و عرض كرد يا على اين شتر را به من بفروش. على علیه السلام گفت: به چه قيمت مى خرى؟ آن شخص گفت: 120 درهم. على علیه السلام شتر را داد و پول را گرفت و نيمى از آن را به برگشت وام و نيم ديگر را به كار خود برد در اين وقت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم رسيد و ماجرا را از على علیه السلام شنيد،بعد فرمود: فروشنده جبرئيل و خريدار ميكائيل بود و اين آن وامى بود كه به آن فقير بخشيدى[1]