موضوع کلی: کلام

موضوع عام:ولایت

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - فضائل علی علیه السلام - اولین ایمان آورنده.

فضائل علی علیه السلام از زبان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

اميرالمؤمنين علیه السلام فرمود: روزى ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و سعد و عبدالرحمن بن عوف و چند نفر ديگر از اصحاب به دنبال پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم كه در خانه ام سلمه بود آمدند ليكن مرا ديدند كه بر در خانه نشسته ام، سراغ پيامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم را از من گرفتند به آن ها گفتم صبر كنيد پيامبر الآن از خانه بيرون خواهد آمد. پيامبر بى درنگ بيرون آمد و دست بر پشت من زد و فرمود: زنده و پاينده باشى اى پسر ابيطالب، كه تو پس از من با مردم محاكمه كنى و با شش دليل بر آنان پيروز شوى كه هيچ يك از آن دلايل را قريش ندارند و آن دلايل اين است كه تو نخستين كس از آنان هستى كه ايمان به خدا آورده اى و در اجراى دستورات از همه استوارتر و بر پيمان هاى خداوند از همه پايدارتر و به زيردستان از همه مهربان تر و در قضاوت از همه داناتر و در مراعات حق تساوى در تقسيم از همه كس دقيق تر و مقام و منزلت تو در پيشگاه الهى از همه والاتر مى باشد [1]