بسم الله الرحمن الرحیم

ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودته ورحمه ان فی ذلک لا یات لقوم یتفکرون .

واز نشانه های او«خدا»این است که از خود شما برایتان همسری آفرید تا در کنار او آرام گیرید ومیان شما دوستی و دلسوزی به وجود آورد به راستی که برای مردمی که بیندیشند نشانه هاست. (سوره ی روم آیه ی 21 )

هیچ بنایی نزد خداوند از ازدواج محبوب تر نیست . پیامبر اکرم «ص» خانواده ها به مثابه اصلی ترین پایگاههای رشد وشکوفایی شخصیت وپرورش مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان,همانند حلقه های زنجیر اجتماع انسانها,اساسی ترین سهم را در سلامت واعتلای جوامع بشری برعهده دارند.خانواده با پیمان ازدواج بین زن و مردی هوشمند وآگاه وبرخورداراز بلوغ فکری وقابلیت های اجتماعی پایه گذاری میشود و این زوج ستون اصلی حیاتی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده راتشکیل می دهند. درفرهنگ الهی خانواده به مثابه دژی استوار ونهادی مقدس بیشترین مسئولیت را در رشدوتحول,تربیت وتعالی وسعادت وجود انسان برعهده دارد.خانواده ایرانی می کوشد که براساس تعالیم عالیه اسلام وحرکت برمداردینداری و خداپرستی فرزندانی خوب وصالح به جامعه تقدیم کندوخودرادر زمره ی خانواده های موفق قرار دهد. برای بنده فایده ای بهترازاین نیست که دارای همسری باشدکه هرگاه اورامی بیند مسرورش سازد ودرغیاب او از خود و مال همسرش حفاظت کند.

مقدمه

چقدرزیباست که به عنوان یک مسلمان وشیعه ی علی«ع»ابتدا به ویژگی های بهترین وعالی ترین الگوی خانواده ی مسلمان بپردازیم .خانواده ی مولی الموحدین علی «ع» وفاطمه ی زهرا«س» . آنهایی که با تشکیل یک خانواده آسمانی اسوه و الگوی کاملی برای کل بشریت از آغاز ورود اسلام تا انتهای خلقت شدند .

برای ما مسلمانان و ایرانیان مایه ی بسی فخر ومباهات است که چنین الگوی زیبایی در دینمان معرفی شده است .خانواده ی علی«ع» با خواستگاری بسیار محترمانه و مؤدبانه وپرازحیای علی«ع» ازپیامبر«ص» برای دختر گرامیشان فاطمه زهرا«س» شروع شد .آنگاه که در هاله ای از حرمت وشرم با جملاتی کوتاه و احترام آمیز با رسول خدا«ص» در باره خواستگاری از دردانه رسول«ص» صحبت کرد .رسول خدا که این جوان را به خوبی و کرامت می شناخت وراز آفرینش او را خوب می دانست به او گفت :"ای علی !می دانی که پیش از تو کسان بسیاری ازفاطمه خواستگاری کرده اند "اما من واو نپذیرفته ایم" .اکنون ببینم نظرش چیست .پیامبر اهمیت به نظر دختر و با ارزش بودن آن را در امر پذیرش خواستگار به ما آموزش دادند پس ازتشکیل خانواده و شروع زندگی مشترک این زوج آسمانی, می بینیم همکاری, تعاون, دوستی, مهر, محبت,عشق وفداکاری ورسیدن به اوج کمالات وعلاقه به فرزندان وتوجه به سلامت جسم و هنّ لباسٌ لکم و انتم لباس لهن آنان«زنان» لباس شما هستند و شما «مردان» لباس آنانید. بقره- آیه 187

روح وروان آنان وتربیت صحیح آنان و... همه وهمه در این خانواده کوچک وملکوتی وجود داشت.رفتار این پدر ومادر گرامی با فرزندانشان حسن و حسین وزینب و ام کلثوم نمونه بارز رفتار یک خانواده ی عالی و تکامل یافته والگوی کامل یک مسلمان تمام عیاربود.خانواده ی کوچک علی «ع»محل اتصال آسمان به زمین شدند.اگر این خانواده با این طرز فکر واین طرز عملکرد وجود نداشت ملک وملکوت با هم در ارتباط نبودند.فرش به عرش نمی رسیدوامامت حاصل نمی شد.در واقع خانواده علی«ع»و فاطمه«س»منبع تحولات عظیم تاریخی واجتماعی بودند.این الگوی کامل وتمام عیاربرای ما مسلمانان کافی است تا مسیر زندگی مان را براساس معیار های آنان تعیین کنیم.

تشکیل خانواده از نظر اسلام:

خانواده موفق از این نقطه آغاز می شود که انسان بالغ و عاقل تصمیم می گیرد که همسر مناسب ودلخواه خود را پیدا کند زیرا می داند که اولین سنگ بنای خا نواده انتخاب همسرخوب است وسهل انگاری وتصمیم گیری عجولانه اولین پایه و مهم ترین اصل داشتن یک خانواده خوب رازیر سؤال می برد.

پیشوایان ما بر این موضوع که به اصالت خانوادگی, ایمان و اعتقاد به خداوند و دستورات او, قدرت اداره ی زندگی و تدبیر آن, سلامت جسمی وفکری ,عقل و درایت, علم ودانش, عفیف بودن, با محبت بودن, غیور بودن, محبت به رسول خدا «ص»و اهل بیت ایشان, زیبایی و مورد پسند بودن, خوش سابقه در اخلاق, قناعت در بهره مندی مال وثروت و اهل کار و تلاش بودن را از اصول اساسی انتخاب یک همسر مناسب می دانند. پیامبر «ص»در این باره می فرمایند:باخانواده ی خوب وشایسته وصلت کنید زیرا خون اثر داردهمچنین می فرمایند:کسی که بازنی به خاطر مال و دارایی ازدواج کند خداوند اورا به حال خود واگذار می کندوکسی که به خاطر جمال وزیبایی با او ازدواج کند در او امور نا خوشایند خواهد دید وکسی که به خاطر ایمان و ارزش های دینی با اوازدواج نماید خداوند همه ی آن امتیازات مادی وظاهری را برای او فراهم می کند.«راه زندگی شماره ی 283ص22» آن گاه که خانواده بر پایه صحیح شکل گرفت باید ویژگی هایی را رعایت کنند تابه عنوان خانواده ی موفق شناخته شوند.

معیار های خانواده ی موفق:

1)همسران در خانواده ی موفق مانند دو بال یک پرنده مکمل هم هستند.

رشد وترقی یک جانبه در این خانواده مد نظر نبوده واز هر فرصتی برای رشد همدیگر و بهره وری از زندگی مشترک استفاده می کنند .هیچکدام از اعضای خانواده دیگری را بار دوش خود نمی داند و همگی در یک رقابت سازنده برای پیشرفت خودشان و دیگر اعضا تلاش میکنند بین همه ی افراد و مخصوصا والدین که الگوی اصلی خانواده هستند تبادل عاطفی در برابرانجماد عاطفی حکمفرماست آنها عواطف خود را با شیوه های قلبی کلامی و عملی ابراز میدارند عشق و علاقه واقعی بین پدر و مادر سمبل عشق به فرزندان و فرزندان به همدیگر است«خانواده خوشبخت,فرزندموفق ص11»

اگرعلاقه در محیط خانواده به صورت کلامی مطرح شود عشق و فداکاری درآن خانواده به اوج می رسد .پیامبر(ص) دراین زمینه می فرمایند" این گفته ی مرد به زن که (تورادوست دارم) هرگز از قلب زن بیرون نمی رود".«همسران سازگار ص 330»همچنین می فر مایند" مردی که برای همسرش لقمه می گیرد نزد خدا پاداش دارد."«همسران سازگارص196» همچنین نبی مکرم اسلام (ص)می فرمایند." هر زنی که یک لیوان آب به شوهرش بدهد از یک سال روزه داری و شب زنده داری برایش برتر است."

2)در این خانواده ها بینش تکاپویی حکمفرماست.

یعنی بینشی که فرد را بر می انگیزد تا روابط زندگی را پدیده ای بسته وجبری وگریزناپذیر نپندارد.اعضای خانواده همدیگر را ارزشمند می دانندوبه کرامت انسانی همدیگر احترام می گذارند.عرصه ی زندگی را به نوآوری می گشایند ودرراه رسیدن به کمالات کمک و یاور همدیگر هستند.وبه این نکته واقفندکه خداوندانسان راعزیزآفریدواورابرسایرموجودات کرامت بخشید وخطاب به او فرموده است:

ای فرزند آدم اشیاءرابرای توآفریدم وتو رابرای خودم آفریدم(حدیث قدسی) کفایت وکرامت نفس یا عزت نفس موجب میشودکه انسان از جهات مختلف متعادل باشد و بر اساس ارزشها و اصول انسانی عمل کند.«خانواده وفرزندان ص101».

3)این خانواده ها همواره مثبت گراهستند.

آنهازیباییهای همدیگررامی بینند و آن رامرتبابازگومیکنند.در رفع زشتیهاوکاستیهای همدیگر تلاش می کنند.به جای تخاصم ودشمنی باروحیه ی سعه ی صدرباهمدیگربرخوردمی کنند.همدیگررادرجمع کوچک وخوارنمی کنند.عیوب همدیگررادرجمع مطرح نمی کنند.به سخنان یکدیگر باکمال علاقه گوش فرامیدهند.از مقایسه همسر و فرزندان خود با همسر وفرزندان سایر خانواده ها به شدت پر هیز می کنند «مجله پیوند شماره ی 301 ص 36»