امام خمینی ره

امام خمینی ره

اشاره

امام خمینی ره

داستان:

داستان:

داستان:

داستان:

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین...

اللهم کن لولیک الحجهابن الحسن...

امام خمینی ره

مراحل زندگی امام خمینی ره را از آیات قرآن میشود استخراج کرد یعنی حضرت امام زندگیش به قرآن وصل بود لذا توجه شما را به این تطبیق در این بحث کوتاه جلب مینمایم:

1- کودکی حضرت امام : یتیم بود و با یتیمی بزرگ شد:

ألم یجدک یتیما فآوی و وجدک ضالا فهدی (ضحی/6 و 7)

2 - طلبگی حضرت امام: احساس وظیفه نمودن او برای طلبه شدن:

فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین (توبه/ 122)

3-حوزه علمیه: در حوزه ای بود که همه از بهترین ها بودند:

فیه رجال یحبون ان یتطهروا (توبه/108)

4- مسجدی را برای درس و بحث و نماز بر اساس تقوا زنده کرد:

لمسجد اسس علی التقوی (توبه/108)

5- او برای بزرگ کردن نام خود قدم برنداشت اما خدا نام او را بعنوان مرجعیت بزرگ کرد و خدا آوازه او را بلند کرد:

و رفعنا لک ذکرک (انشراح/4)

داستان:

در تشییع جنازه آقای بروجردی بنا گذاشتند او رابزرگ کنند به همین خاطر شرکت نکرد و پس از فوت ایشان به خاطر پرهیز از شهرت مجلس فاتحه ای نگرفت مگر پس از گذشت دو هفته که دستور دادند اسم بزنند.

6- آغاز مبارزه او برگرفته از مبارزه پیامبران با ظالمان بود:

اذهب الی فرعون انه طغی(طه/24)

7-آنها که طاغوت را بزرگ میپنداشتند و انقلاب امام را از بابت این انقلاب مسخره میکردند قرآن جواب میدهد :

انا کفیناک المستهزئین (حجر/95)

8-برای انقلاب کردن باید از هیچ قدرتی نترسید :

لایخافون لومه لائم (مائده /54)

داستان:

در سال 1343 در مسجد اعظم فرمود : والله در عمرم نترسیدم ، حتی دو مأمور مقام بالا که دو طرفم بودند میلرزیدند و آنها را دلداری میدادم.

9- برای انجام رسالت تبلغ دین خدا باید شهامت داشت:

الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لایخشون احدا الا الله و کفی بالله حسیبا (احزاب /39)

داستان:

ساواک پیشنهاد کرد انتقاد از دولت آزاد است لکن نام شاه و اسرائیل را نبرید و کلمه اسلام در خطر است را نبرید امام در سیزده خرداد بیش از ده سطر درمورد اسرائیل سخن گفت. بعد خطاب به شاه گفت : ای بدبخت ، بیچاره ، 45سال از عمرت میرود ،کمی فکر کن (سرگذشتها ج1ص82)

10-برای دین خدا باید زندان را نیز دوست داشت:

رب السجن احب الی (یوسف/33)

امام خمینی در عصر عاش_ورای سال 1383 هجری قم_ی( 13 خرداد 1342 شمسی ) در مدرسه فیضیه نطق تاریخ_ی خ_وی_ش را که آغازی بر قیام 15 خرداد بود ایراد کرد .

در همی_ن سخنرانی ب_ود که امام خمینی با صدای بلند خطاب به شاه فرم_ود :

آقا م_ن به شما نصیحت م_ی کن_م, ای آقای شاه ! ای جناب شاه! م_ن به تو نصیحت می کنم دست بردار از این کارها, آقا اغفال می کنند تو را. م_ن میل ندارم که یک روز اگر بخ_واهند ت_و بروی, همه شکر کنند ... اگر دیکته می دهند دستت و می گ_ویند بخ_وان, در اط_راف_ش فک_ر ک_ن .... نصیحت مرا بشن_و ... ربط ما بی_ن شاه و اسرأیل چیست که سازمان امنیت م_ی گ_وید از اسرأیل ح_رف نزنی_د ... مگر شاه اس_رأیل_ی است ؟

شاه ف_رمان خام_وش ک_ردن قیام را صادر ک_رد. نخست جمع زیادی از یاران امام خمین_ی در ش_امگاه 14 خرداد دستگی_ر و ساعت سه نیمه شب ( سح_رگاه پانزده خ_رداد 42 ) ص_دها کماندوی اعزام_ی از مرکز, منزل حضرت امام خمینی را محاصره کردند و ایشان را در حالیکه مشغول نماز شب ب_ود دستگیر و س_راسیمه به تهران ب_رده و در بازداشتگاه باشگاه افس_ران زندان_ی ک_ردن_د و غروب آنروز به زندان قصر منتقل نم_ودن_د . صبحگاه پانزده خرداد خب_ر دستگیری رهب_ر انقلاب به تهران, مشهد, شی_راز ودیگ_ر شهرها رسی_د و وضعیت_ی مش_ابه ق_م پ_دید آورد .

نزدیکترین ندیم همیشگی شاه, تیمسار حسی_ن فردوست در خاطراتش از بکارگیری تجربیات و همکاری زبده ترین مإموری_ن سیاسی و امنیتی آمریکا برای سرک_وب قیام و همچنی_ن از سراسیمگ_ی شاه و دربار و امرای ارت_ش وساواک در ای_ن ساعات پرده ب_رداشته و ت_وضیح داده است که چگ_ونه شاه و ژنرالهای_ش دی_وانه وار فرمان سرک_وب صادر می کردند .

امام خمین_ی, پ_س از 19 روز حب_س در زندان قص_ر به زن_دان_ی در پ_ادگ_ان نظام_ی عش_رت آب_اد منتقل ش_د .

با دستگیری امام خمینی و کشتار وحشیانه م_ردم در روز 15 خ_رداد 42, قیام ظاهرا سرکوب شد. امام خمینی در حب_س از پاسخ گفت_ن به سئوالات بازج_ویان, با شهامت و اعلام اینکه هیئت حاکمه در ای_ران و ق_وه قضأیه آنرا غیر قان_ون_ی وفاق_د صلاحیت م_ی داند, اجتناب ورزید. در شامگاه 18 فروردی_ن سال 1343 بدون اطلاع قبل_ی, امام خمینی آزاد و به ق_م منتقل م_ی ش_ود. به محض اطلاع مردم, شادمانی سراسر شهر را فرا م_ی گیرد وجشنهای باشک_وه_ی در م_درسه فیضیه و شهر به م_دت چن_د روز ب_ر پا م_ی ش_ود . اولی_ن سالگ_رد قیام 15 خ_رداد در سال 1343 با ص_دور بیانیه مشت_رک امام خمین_ی و دیگر مراجع تقلید و بیانیه های جداگانه ح_وزه های علمیه گرام_ی داشته ش_د و به عن_وان روز عزای عم_وم_ی معرف_ی ش_د.

11- برخی از پیامبران را از شهر بیرون میکردند یا تبعید میکردند برای دین خدا باید سختی تبعید را به جان خرید :

أخرجوا من دیارهم (حج /40)

سحرگاه 13 آبان 1343 کماندوهای مسلح اعزام_ی از تهران, منزل امام خمینی در ق_م را محاصره کردند. شگفت آنکه وقت باز داشت, همانن_د سال قبل مصادف با نیای_ش شب_انه امام خمین_ی ب_ود .حضرت امام خمینی بازداشت و به همراه نیروهای امنیتی مستقیما به فرودگاه مهرآباد تهران اعزام و با یک فروند ه_واپیمای نظامی که از قبل آماده شده ب_ود, تحت الحفظ مام_وری_ن امنیتی و نظامی به آنکارا پ_رواز ک_رد. عص_ر آن_روز ساواک خب_ر تبعی_د امام خمینی را به اتهام اق_دام علیه امنیت کش_ور ! در روزن_امه ها منتش_ر س_اخت.

اقامت امام در ترکیه یازده ماه به درازا کشید در ای_ن مدت رژیم شاه با شدت عمل ب_ی سابقه ای بقایای مقاومت را در ایران در ه_م شکست و در غیاب امام خمین_ی به سرعت دست به اصلاحات آمریکا پسند زد. اقامت اجباری در ت_رکیه ف_رصت_ی مغتن_م ب_رای امام ب_ود تا ت_دوی_ن کت_اب بزرگ تح_ری_ر ال_وسیله را آغاز کند.

تبعی_د ام_ام خمین_ی از ت_رکیه به عراق:

روز 13 مهرماه 1343 حضرت امام به همراه فرزن_دشان آیه الله حاج آقا مصطف_ی از ترکیه به تبعیدگاه دوم, کش_ور عراق اعزام شدند . امام خمینی پس از ورود به بغداد برای زیارت مرقد أمه اطهار(ع) به شه__ره__ای کاظمی_ن, سام_را و ک_ربلا شت_افت ویک هفته بعد به محل اصل_ی اق_امت خ_ود یعن_ی نجف عزیمت کرد.

دوران اقامت ط_ولان_ی و 13 ساله امام خمین_ی در نجف در ش_رایط_ی آغاز شد که هر چند در ظاهر فشارها و محدودیتهای مستقی_م در ح_د ای_ران و ت_رکیه وج_ود ن_داشت اما مخالفتها و کارشکنیها و زخ_م زبانها نه از جبهه دشم_ن رویارو بلکه از ناحیه روحانی نمایان و دنیا خ_واهان مخفی شده در لباس دی_ن آنچنان گسترده و آزاردهنده بود که امام خمینی با همه صبر و بردباری معروف_ش بارها از سختی شرایط مبارزه در ای_ن سالها به تلخی تمام یاد کرده است. ولی هیچیک از ای_ن مص_أب و دش_واریها نت_وانست او را از مسی_ری که آگ_اهانه انتخاب کرده بود باز دارد .

امام خمینی سلسله درسهای خارج فقه خ_وی_ش را با همه مخالفتها و کارشکنی های عناص_ر مغرض در آبان 1344 در مسج_د شیخ انصاری (ره) نجف آغاز کرد که تا زمان هج_رت از عراق به پاری_س ادامه داشت ..

12-برای دین خدا اگر نیاز به هجرت شد باید هجرت کرد:

الذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا (نحل/110)

داستان:

در سال 1357، وقتی که نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی به اوج خود رسیده بود، رژیم شاه پس از آنکه از سکوت امام نا امید شد، دست به فعالیت های سیاسی برای محدود کردن ایشان و یا اخراج ایشان از عراق زد. به همین جهت رژیم عراق منزل ایشان را در نجف محاصره کرد و رفت و آمد ها کنترل و محدود گردید. امام که به هیچ وجه حاصر به ترک مبارزه نبودند تصمیم به مهاجرت از عراق به سمت سوریه گرفتند اما به علت تیرگی روابط عراق و سوریه، قرار شد که از طریق کویت عازم سوریه شوند. با آنکه جهت ورود به کویت، ویزا صادر شده بود، پس از رسیدن به مرز کویت، مقامات دولت کویت دستور جلوگیری از ورود ایشان به خاک کویت را صادر کردند. امام شب را در بصره گذراندند و تصمیم گرفتند به پاریس هجرت کنند. به هنگام هجرت به پاریس در پیامی به ملت ایران، دلایل این هجرت را چنین بیان نمودند.

"اکنون که من به ناچار باید ترک جوار امیرالمؤمنین علیه السلام را نمایم و در کشورهای اسلامی دست خود را برای خدمت به شما ملت محروم که مورد هجوم همه جانبه اجانب و وابستگان به آنان هستید، باز نمی بینم و از ورود به کویت با داشتن اجازه، ممانعت نموده اند، به سوی فرانسه پرواز می کنم. پیش من مکان معینی مطرح نیست؛ عمل به تکلیف الهی مطرح است. مصالح عالیه اسلام و مسلمین مطرح است. ما و شما، امروز که نهضت اسلامی به مرتبه حساسی رسیده است، مسؤول هستیم. اسلام از ما انتظار دارد."

به این ترتیب، عصر روز 14 مهر ماه 1357، امام و همراهان به بغداد منتقل شده و روز بعد، هجرتی تاریخی را در راه رضای خدا انجام دادند و در آنجا پس از توقفی کوتاه در پاریس در دهکده ای به نام "نوفل لوشاتو" اقامت کردند. اقامت ایشان در فرانسه بر خلاف تصور رژیم شاه، باعث تسریع در انقلاب شد و هر روز سیل خبرنگاران و عکاسان و ... به دیدار امام می شتافتند؛ به طوری که، این دهکده کوچک به کانون مهمترین اخبار جهان تبدیل شد و پس از چند ماه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی گردید.

پاورقی

  این موضوعات را نیز بررسی کنید:

  پر بازدیدترین ها

  No image

  امام خمینی ره

  No image

  مفهوم ولایت فقیه

  Powered by TayaCMS