چهارصد نکته قرآنی - نکته 426: شتر، معجزه آفرینش

چهارصد نکته قرآنی - نکته 426: شتر، معجزه آفرینش

(2)

اگر روحیه تفکر در انسان باشد، همه هستی کلاس درس است. یک چوپان در بیابان هم گویی در بزرگترین کتابخانه های دنیاست؛ زیر پایش زمین است، بالای سرش آسمان، در اطرافش کوهها و جلوی رویش شترها، و اگر در هر یک دقت کند، اسرار بسیاری را کشف می کند. مثلاً شتر از اسب بیشتر می دود، از الاغ بیشتر بار می برد. در میان حیوانات بعضی برای سواری، بعضی برای گوشت و بعضی برای شیر مورد استفاده قرار می گیرند، ولی شتر همه چیزش قابل استفاده است. پلک هایش در برابر باد و خاک بیابان مقاوم است، در کوهان خود چربی و غذا را ذخیره کرده و در برابر گرسنگی مقاوم است. در بدنش آب را نگهداری کرده و در برابر تشنگی مقاوم است، راه را می داند، چنان رام است که صدها شتر تسلیم یک ساربان می شوند، کف پای او برای ریگزار آفریده شده، گردن او پله سوار شدن و اهرم بار برداشتن و خلاصه به قول عربها، شتر کشتی بیابانهاست. قوی ترین، کم خرج ترین، پرفایده ترین و آرام ترین و بردبارترین حیوان است.

پیدایش آسمانها و کوهها و زمین تصادفی نیست، بلکه کاملاً حکیمانه آفریده شده و در جای خود قرار داده شده اند.

در هر نعمتی یک جهتی برجستگی دارد (در شتر، نحوه ی آفرینش؛ در آسمان، بلندی؛ در زمین، گستردگی و در کوهها نحوه ی نصب شدن).

آسمان ها، کرات، مَدار کرات، نظم و حساب آنها که هر روز گوشه ای از عجایب آنها کشف می شود، از عرصه های همیشگی مطالعه و کشف و تأمّل هستند.

کوه ها و ریشه های آنها در دل زمین، مثل میخها و حلقه های زنجیر زمین را از تزلزل و اضطرابی که در اثر مواد گداخته درون زمین پدید می آید، حفظ می کنند، برفها را در خود

ص:425


1- 2834. اعراف، 133.

2- 2835. ذیل آیات 17-20 سوره غاشیه.

ذخیره نموده و به تدریج روانه می کنند، جلو طوفان ها را گرفته و سبب تصفیه هوا می شوند، مخزن انواع معدن ها و مواد صنعتی بوده و علاماتی برای مسافران و بستری برای پرورش بعضی از گیاهان هستند. دیگر کوهها از طریق انواع سنگهای قیمتی و زینتی مثل عقیق یا سنگهای عمرانی همچون مرمر در ساختمان ها، سرمایه ای پایان ناپذیر برای بشر هستند و خلاصه در این آیات به مسائل جهان شناسی و حتّی تمام مسائلی همچون کشاورزی، دامداری، صنعت و امور فضایی به نحوی اشاره شده است.

«والحمد للّه ربّ العالمین»

ص:426

فهرست مطالب

ص:427

توحید و هستی شناسی

1. صفات الهی 12

2. اسم اعظم 14

3. هدف آفرینش انسان 15

4. فلسفه عبادت خداوند 15

5. خداوند، بهترین خالق 17

6. رؤیت خدا 17

7. انگیزه های شرک 20

8. نشانه های شرک 20

9. آثار شرک 21

10. مبارزه با شرک 22

11. شکر و سپاس خداوند 23

12. شکر عملی 25

13. حمایت خداوند از مخلصان 26

14. تلخی ها هم تشکر می خواهد 26

15. وعده های خداوند 27

16. وجوب رحمت و شرط دریافت آن 28

17. تعلیمات ویژه الهی 28

18. تسبیح، ریشه تمام عقاید 29

19. اهمیت و جایگاه تسبیح 30

20. نمونه هایی از تسبیح موجودات 31

21. تسبیح فرشتگان 31

22. تسبیح موجودات 32

ص:428

23. نگه دارنده آسمان و زمین 33

24. کارهای بزرگ با ابزارهای کوچک 34

25. برنامه های الهی بر اساس حکمت 34

26. کارهای خدا برترین کارها 35

27. برترین کارهای انسان 35

28. آفریده های خدا و تولیدات انسان 36

29. رحمانیت خداوند 37

30. جلوه های رحمت خداوند 38

31. نعمت های ویژه خداوند 38

32. فلسفه اعطای نعمت های ویژه 38

33. کلمه اللّه 39

34. سیمای بسم اللّه 40

35. اهمیت شروع کارها با نام خدا 41

36. «بسم اللّه...» آیه ای مستقل 41

37. آگاهان به علم غیب 42

38. نعمت های با منّت 45

39. نمونه هایی از نعمت خداوند 45

40. مقدّرات الهی 47

41. بدأ چیست؟ 49

42. نقش خدا و غیر خدا در زندگی 51

ص:429

نبوّت

43. پیامبر اکرم، قرآن مجسّم 54

44. پیامبر، خُلق عظیم 57

45. اخلاق و سیره پیامبر اکرم 58

46. توجّه ویژه خداوند به پیامبر اکرم 60

47. رفتار پیامبر با مردم 60

48. مراحل بعثت 64

49. نکاتی در باره آیه تطهیر 64

50. چند سؤال 65

51. پاداش محبّت اهل بیت 67

52. فضایل امیرمؤمنان و اهل بیت 68

53. کوثر نبوّت 69

54. مراد از کوثر چیست؟ 73

55. دلائل مؤمن بودن حضرت ابوطالب 75

56. سیمای نوح در قرآن 76

57. ویژگی های نوح در قرآن 78

58. مقایسه کفّار زمان حضرت نوح و پیامبر اسلام 79

59. سیمای ابراهیم در قرآن 80

60. ویژگی های حضرت ابراهیم 81

61. ابراهیم یک امّت بود 81

62. سؤالاتی در باره ابراهیم 82

63. مهاجران حبشه و معرفی مسیح در قرآن 83

64. صفات برجسته عیسی 84

65. معجزات حضرت موسی 85

ص:430

66. دعا و خواسته های موسی 85

67. حکمت و فلسفه اعمال حضرت خضر 86

68. سیمای یوسف و شرایط مدیریّت موفّق 87

69. عنایت خداوند به یوسف 88

70. دلایل پاکدامنی یوسف 89

71. نقش پیراهن یوسف 89

72. سؤالاتی در باره یوسف 90

73. سیمای ادریس 92

74. سلیمان و برخورداری از نعمت های الهی 93

75. فضیلت های حضرت داود 94

76. سیمای لقمان 95

77. گوشه ای از نصایح لقمان 96

78. استغفار انبیا در قرآن 97

79. دعای انبیا 98

80. نصرت الهی به پیامبران 98

81. جلوه های نصرت الهی به انبیا 100

82. اذیّت و آزار پیامبر اسلام 101

83. اذیّت و آزار انبیا 102

ص:431

معاد

84. سیمای مرگ در قرآن و روایات 104

85. قیامت روز تنهایی 104

86. چرا از مرگ می ترسیم؟ 106

87. اندازه عمر انسان در دنیا 107

88. ریشه های حوادث تلخ و شیرین 108

89. بروز و ظهور مردم در قیامت 109

90. آرزوهای دوزخیان 110

91. عذاب اقوام گذشته 110

92. خداوند از چه کسانی رضایت دارد؟ 111

93. سیمای نیکوکاران و مجرمان در قرآن 111

94. مجرمان در قیامت 112

95. سیمایی از تخاصم مجرمان 113

96. ناکامی مجرمان 114

97. درخواست مجرمان در قیامت 114

98. نداها در قیامت 114

99. حساب در قیامت 115

100. سیمای انسان ها در قیامت 116

101. جلوه هایی از دادگاه قیامت 116

102. نامه اعمال انسان 117

103. انواع کتاب در قیامت 117

104. پرسش و بازخواست در قیامت 118

105. شهود و گواهان دادگاه قیامت 120

106. گواهان روز قیامت 121

ص:432

107. ویژگی های روز قیامت 122

108. عذاب کافران در قیامت 123

109. اعتراف کافران در قیامت 123

110. مواقف گوناگون قیامت 124

111. نمونه هایی از عذرخواهی در قیامت 124

112. آشامیدنی های دوزخ 125

113. سخت تر بودن عذاب آخرت 125

114. تقاضای بازگشت مجرمان 126

115. بهتر بودن پاداش اخروی 126

116. حالات مردم در قیامت 127

117. سرزنش شوندگان 129

118. کیفیت جان دادن انسان ها 129

119. شفاعت کنندگان در قیامت 131

120. شرایط شفاعت شوندگان 131

121. نعمت های بهشتی 132

122. ارتباط فرشتگان با انسان در قیامت 133

123. مقایسه بهشتیان و دوزخیان 134

124. آفات نعمت های دنیوی 135

125. دریافت سلام در بهشت 135

126. پذیرایی و پذیرایی کنندگان بهشت 136

127. مزایای نعمت های بهشتی 136

ص:433

عبادی

128. سیمایی از نماز 138

129. نماز، جامع تمام کمالات 139

130. نماز جمعه 140

131. نماز و بازدارندگی از منکرات 143

132. جایگاه روز جمعه در آیات و روایات 144

133. نمازشب 145

134. تهجّد و نمازشب 146

135. سیمای زکات 148

136. زکات در روایات 151

137. اهمیت زکات 151

138. رمضان، ماه مهمانی خدا 152

139. آداب مهمانی 153

140. سیمای حج 153

141. فایده امر به معروف و نهی از منکر 154

142. همراهی نماز و امر به معروف و نهی از منکر 155

143. تولّی و تبرّی در قرآن 156

144. تکلیف در حدّ مقدورات 157

145. تسلیم خدا بودن 158

146. تکیه گاه مطمئن 159

147. انواع اطاعت در قرآن 159

148. عبادت، محدوده و شرایط آن 160

149. انواع سجده 161

150. شب قدر 161

ص:434

اجتماعی

151. اهمیت ازدواج 166

152. انتخاب همسر 167

153. نکاح در اسلام 167

154. تعدّد ازدواج پیامبر 168

155. روایاتی درباره ی نگاه 169

156. چشم چرانی ممنوع 170

157. مفاسد زنا 171

158. راهکارهای پیشگیری از زنا 172

159. مفاسد زنا در روایات 172

160. حکم زنا 173

161. ازدواج موقّت 174

پاسخ به شبهات 174

162. طلاق و چگونگی آن 175

163. دادگاه خانواده 175

164. حکمت تعدّد زوجات 176

165. زنان در قرآن 176

166. دلایل تنفّر عرب جاهلی از دختر 177

167. آداب ورود به خانه ی دیگران 177

168. نقش زن در زندگی حضرت موسی 178

169. سیمای همسر فرعون 179

170. انواع خانواده ها در قرآن 180

171. این گونه باشید 180

172. این گونه نباشید 181

ص:435

173. نگاهی چند پیرامون مسجد 183

174. کار و کارگری 184

175. انواع تجارت در قرآن 186

176. نمونه های تاریخی جلو افتادن از انبیا 187

177. معیارهای انتخاب و گزینش 188

178. شرایط یک مدیر کارآمد جامعه 189

179. روش برخورد با مخالفان 189

180. بحثی پیرامون دعوت 191

181. دشمن شناسی 193

182. انواع ارتباطات در قرآن 194

183. آثار سوء رفتارها 195

184. عکس العمل مردم در راه خدا 196

185. عوامل وحدت 197

186. امر به معروف و نهی از منکر 197

187. اصول مهم نهی از منکر 199

188. وفای به عهد 200

189. صله رحم در روایات 202

190. هجرت کردن مؤمنان 202

191. قانون مماثلت در اسلام 203

192. وظایف دانشمندان 205

193. عالمان بی عمل 206

194. آثار و برکات وصیّت 207

195. اقسام وصیّت 207

196. وصیّت داشتن 208

ص:436

197. دلیل قطع رابطه با کفار در قرآن 209

198. سیاست خارجی اسلام 210

199. مغبول کیست؟ 211

200. مقابله به مثل در قرآن 211

201. شهید و شهادت 212

202. جهاد در ادیان دیگر 215

203. بهانه های فرار از جبهه و جنگ 216

204. مراحل برخورد با دشمن 216

205. مجازات مخالفت کنندگان با حق 217

206. عوامل پیروزی 218

207. چه کسانی رستگارند؟ 219

208. زیانکاران چه کسانی هستند؟ 220

209. عوامل غفلت 220

210. توطئه های دشمن برای خاموشی نور خدا 221

211. اربعین در قرآن 222

212. شعر و شاعران 223

213. سیمای زیانکاران 225

214. سیمای منافق در قرآن 225

215. سؤالهای بجا و نابجا 226

نمونه ها و مصادیق 226

216. ویژگی های بازار دنیا 227

217. کم فروشی در قرآن 229

218. امتیازات تجارت خدا 230

219. توجیهات افراد برای کارهای خلاف 230

ص:437

220. عوامل گمراهی و انحراف 231

221. عوامل سقوط بنی اسرائیل 232

222. ربا و رباخواری 232

223. آثار ربا 234

224. احکام ضرر در اسلام 235

225. آثار پرداخت دیه 236

226. چه عواملی کیفر را مضاعف می کند؟ 236

227. احکام قتل نفس 237

228. استکبار و مستکبر 238

229. شکستن سنّت جاهلیت 239

230. برتری جویی، مایه هلاکت 241

231. قارون، نماد برتری جویی 242

232. نفاق و منافقان 242

233. ویژگی های منافق 243

234. مقایسه مؤمن و کافر 245

235. ویژگی های مؤمن و کافر 245

236. مقایسه بین اهل نفاق و اهل ایمان 247

237. ویژگی های قلب مؤمن و کافر 248

238. کلیدهای توسعه در اسلام 248

239. رزق و روزی 249

240. انفاق در قرآن 250

241. انواع انفاق 251

242. نمونه هایی از انفاق مؤمنان 251

243. قرض الحسنه و شرایط پرداخت آن 253

ص:438

244. نمونه هایی از امور مادی و معنوی در قرآن 255

245. ویژگی های رفیق خوب 256

246. کسانی که به واسطه شکم آزمایش شده اند 257

247. بهداشت تغذیه 258

248. مسابقه در قرآن 259

249.تفریح در اسلام 260

250. مشورت و مشاوره 261

251. شیر، غذای کامل 264

252. آفات بی حجابی و بدحجابی 266

ص:439

فضایل و رذایل اخلاقی

253. اخلاق در اسلام 268

254. صدق و راستی در قرآن 269

255. رابطه میان گوینده و گفتار 270

256. امانت و امانتداری 270

257. انواع امانت 271

258. اهمیت امانت در روایات 271

259. گستره امانت در فرهنگ قرآن 272

260. مقایسه متقین و مستکبرین 273

261. بشارت خداوند به اولیایش 274

262. برخورد انسان ها با نعمت ها 275

263. انفاق و درجات آن 276

264. نشانه های مؤمن مخلص 276

265. نشانه های مؤمن مشرک 277

266. صبر و پایداری 277

267. انواع صبر 279

268. آثار و برکات صبر 279

269. جدال و انواع آن 279

270. نمونه هایی از جدال نیکو 280

271. مفاسد جدال 281

272. روش جدال نیکو 281

273. ذکر و یاد خدا 282

274. موانع ذکر خداوند 283

275. اثرات یاد خدا 283

ص:440

276. اخلاص 283

277. راه های کسب اخلاص 284

278. حسادت 287

279. منشأ حسادت 288

280. جلوه های تکاثر 289

281. یقین و نشانه های آن 290

282. گناه کبیره قتل و آدمکشی 292

283. آثار ظلم 292

284. مذمّت هواپرستی 293

285. لهو و سخن بیهوده 294

286. عوامل غفلت از یاد خدا 295

287. غفلت در فرهنگ قرآن 296

288. گناه کبیره لواط 297

289. اسراف و تبذیر 298

290. نمونه های دروغ بستن به خدا 300

291. عوامل اساسی انحراف 301

292. کارهایی که مورد انتقاد واقع شد 302

293. اعمال و گفتار باطل کننده 302

294. تشبیه فرار کفار از قرآن 303

295. آثار مخرّب غنا و موسیقی حرام 304

296. حرص و حریص بودن انسان 305

ص:441

تربیتی عرفانی

297. سلام و ویژگی های آن 308

298. سلام و تحیت در قیامت 309

299. مسئولیت های انسان در کنار خوردن 309

300. سفارشات لقمان 310

301. وظایف مربیان و مبلّغان 311

302. چند چیز در گروه چند چیز 312

303. شکر نعمت 312

304. آرزوهای مورد انتقاد 313

305. انواع نفس 314

306. آداب دعا در قرآن 315

307. سیمای خردمندان در قرآن 315

308. تأثیر علم در آرامش و دلگرمی 316

309. عوامل اضطراب و نگرانی 317

310. برکات یاد و ذکر خدا 318

311. ادب در گفتار 320

312. چرا گاهی دعا مستجاب نمی شود؟ 321

313. ابزار و وسیله آرامش 322

314. نیاز انسان به قرآن 323

315. مقدسات در اسلام 324

316. انگیزه سؤال کردن 327

317. احسان به والدین 327

318. وصیّت الهی 329

319. گستره معنای والدین 330

320. عوامل مؤثر در تربیت 331

ص:442

321. تفقّه در دین 332

322. عوامل تربیت 333

323. وفای به عهد 334

324. پرهیز از سخن لغو 334

325. دوری از سخن و مجلس باطل 335

326. رنگ و صبغه الهی 336

327. مسئولیت انسان در برابر خانواده 337

328. عوامل و زمینه های اختلاف و جدایی 338

329. فلسفه آفرینش انسان 340

330. آزمایش انسان ها 341

331. عنایت ویژه به صابران 342

332. راههای موفقیت در آزمایش ها 342

333. یاد خدا به هنگام بلا و گرفتاری 342

334. نکات و لطایفی در تشبیه همسر به لباس 344

335. سیمای پذیرفتگان ولایت خدا 344

336. ویژگی های افراد با تقوا 345

337. اهمیت انگیزه و نیّت 346

338. دو عمل در کنار یکدیگر 347

339. رستگاری 347

340. ویژگی رستگاران 348

341. شرایط و لوازم رستگاری 348

342. موارد نفی افراط و تفریط 349

343. صراط مستقیم 350

344. توبه در قرآن 351

345. عوامل مغفرت 353

346. دنیا از منظر قرآن 353

ص:443

معارف

انسان شناسی

347. مراحل آفرینش انسان 356

348. بهترین بودن کارهای الهی 357

349. اقسام انسان ها 357

350. برتری انسان بر فرشته 358

351. سرشت انسان 360

352. مقایسه انسان ها در قرآن 361

353. حالات انسان ها در بندگی 361

354. انواع حیات انسان ها 362

355. منشأ طغیان انسان 363

356. قرآن و توبیخ انسان 363

357. انسان بدتر از چارپایان 364

358. ویژگی های قلب منیب 365

359. انواع برادری در قرآن 365

360. جاهلیت مدرن 366

361. شکر نعمت و مسئولیت 367

362. فتنه بودن مال و فرزند 368

363. ویژگی های قلب سلیم 369

364. ویژگی های قلب مریض 369

365. چشم زخم 370

قرآن شناسی

366. کریم بودن قرآن 371

367. تفاوت داستان های قرآن با سایر داستان ها 371

ص:444

368. داستان یوسف، بهترین داستان 372

369. احسن بودن کارهای الهی 372

370. مبارک بودن قرآن در همه ابعاد 373

371. تعدّد نزول قرآن 373

372. رحمت و عظمت قرآن 373

373. آیات محکم و متشابه 374

374. تأویل قرآن 376

375. جهات اعجاز قرآن 377

376. ویژگی های قرآن 378

377. دلایل تکرار آیات و مسایل تاریخی 378

378. دلایل تکرار در قرآن 379

379. امتیازات قرآن 380

380. سوگند در قرآن 381

381. اقسام سوگند در قرآن 382

382. سوگند خداوند به قلم 382

383. ترتیل قرآن 383

384. ویژگی های تعلیم خداوند 384

385. سرچشمه قرآن 385

386. حق در قرآن 385

387. چهار درخواست حضرت علی 386

388. اقرار بزرگان به مهجوریت قرآن 386

389. آتش در قرآن 387

390. ضلالت و انحراف 388

391. امیدبخش ترین آیه قرآن 388

ص:445

392. مغضوبین در قرآن 389

393. ضالّین در قرآن 391

394. قرآن را ساده ننگریم 392

395. جبرئیل، فرشته وحی 393

396. تشابه نزول قرآن به باران 393

397. برخورد با قرآن 394

شیطان شناسی

398. شیطان در قرآن 395

399. روش های انحراف کشاندن شیطان 395

400. مردم و وسوسه های شیطان 396

401. سیاست فریب کاری شیطان 397

402. اعراض از یاد خدا 397

403. ولایت شیطان 398

404. فلسفه وجودی شیطان 399

405. پاسخ به شبهات 400

406. سیمای فرشتگان در قرآن 402

407. جنّ در قرآن 406

علمی اعتقادی

408. حکمت، معرفت، طاعت 407

409. ارزش حکمت 407

410. چگونگی دست یابی به حکمت 408

411. نمونه های حکمت 408

412. خواب و رؤیا 409

413. ابزار شناخت 411

ص:446

414. هدایت و ضلالت 412

415. حیات برزخی و توسل 414

416. شجره ی ملعونه 415

طبیعت شناسی

417. انواع گریه و اشک 418

418. زوجیت در نظام آفرینش 418

419. مراحل حیات 419

420. حیات و اقسام آن 419

421. تشبیه انسان به چهار پایان 420

422. ویژگی های چشم 421

423. شعور حیوانات 422

424. پرندگان در قرآن 423

425. حیوانات، مأموران خدا 424

426. شتر، معجزه آفرینش 425

ص:447

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JaVa
2.aNDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.aNDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109

Powered by TayaCMS