چهارصد نکته قرآنی - نکته 61: ابراهیم یک امّت بود

چهارصد نکته قرآنی - نکته 61: ابراهیم یک امّت بود

(5)

در آیه «اِنَّ ابراهیمَ کانَ أُمَّهً قانِتاً لِّلَّه»، خداوند ابراهیم را به تنهایی یک اُمّت دانسته است و هر یک از مفسران برای تحلیل و تفسیر این جمله سخنی گفته اند، از جمله:

1. چون ابراهیم بر مکتبی بود که احدی بر آن نبود، پس یک اُمّت بود.(6)

2. او به اندازه یک اُمّت خیر و خوبی و کمال داشت نظیر شعری که می گوید:

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری.(7)

3. کلمه اُمّت به معنای معلّم خیر است او معلّم خوبی ها بود.(8)

4. مراد از اُمّت یعنی رهبر و مقصود و امام تمام خداپرستان.(9)

5. شخصیّت و شعاع وجود او به اندازه یک اُمّت بود.(10)

6. چون قوام اُمّت به او بود.

7. چون عالم بود و عالم اُمّتی را راهنمایی می کند.

ص:81


1- 433. ذیل آیات 85 تا 87 سوره صافّات.

2- 434. نحل، 120.

3- 435. بقره، 124.

4- 436. انعام، 75.

5- 437. ذیل آیه 120 سوره نحل.

6- 438. تفسیر صافی.

7- 439. تفسیر مراغی.

8- 440. تفسیر طبری.

9- 441. تفسیر فرقان.

10- 442. تفسیر نمونه.

8. چون حرکت آفرید کار یک امّت را انجام داد، یاری نداشت ویک تنه قیام کرد.(1)

Powered by TayaCMS