چهارصد نکته قرآنی - نکته 69: عنایت خداوند به یوسف

چهارصد نکته قرآنی - نکته 69: عنایت خداوند به یوسف

(11)

در داستان زندگی حضرت یوسف، آیات و نشانه های زیادی از قدرت نمایی خداوند به چشم می خورد، که هر کدام از آنها مایه ی عبرت و پند برای اهل تحقیق و جستجو است؛ از آن جمله است: 1. خواب پر راز و رمز حضرت یوسف. 2. علم تعبیر خواب. 3. تشخیص و اطلاع یافتن یعقوب از آینده فرزند خود. 4. در چاه بودن و آسیب ندیدن. 5. نابینا شدن و دوباره بینا شدن حضرت یعقوب علیه السلام. 6. قعر چاه و اوج جاه. 7. زندان رفتن و به حکومت رسیدن. 8. پاک بودن و تهمت ناپاکی شنیدن. 9. فراق و وصال. 10. بردگی و پادشاهی. 11. زندان برای فرار از گناه. 12. بزرگواری و عفو سریع برادران خطاکار.

در کنار این نشانه ها، سؤال هایی قابل طرح است که پاسخ هر کدام روشنگر راه زندگانی است؛

1. چگونه حسادت، انسان را به برادرکشی می کشاند؟!

2. چگونه ده نفر در یک خیانت، هم رأی و هم داستان می شوند؟!

3. چگونه یوسف با بزرگواری از مجازات برادران خیانتکار خود، صرف نظر می کند؟!

4. چگونه انسان با یاد خدا، زندان را بر لذّت گناه ترجیح می دهد؟

ص:88


1- 472. یوسف، 24.

2- 473. یوسف، 39.

3- 474. یوسف، 70.

4- 475. یوسف، 59.

5- 476. یوسف، 47.

6- 477. یوسف، 100.

7- 478. یوسف، 92.

8- 479. یوسف، 100.

9- 480. یوسف، 55.

10- 481. یوسف، 59.

11- 482. ذیل آیه 55 سوره یوسف.

Powered by TayaCMS