چهارصد نکته قرآنی - نکته 93: سیمای نیکوکاران و مجرمان در قرآن

چهارصد نکته قرآنی - نکته 93: سیمای نیکوکاران و مجرمان در قرآن

(9)

قرآن کریم در آیات متعدّدی به توصیف سیمای نیکوکاران و مجرمان در قیامت پرداخته است. درباره نیکوکاران می فرماید:

ص:111


1- 653. قمر، 31 .

2- 654. قمر، 54 .

3- 655. حجر، 79 .

4- 656. ذیل آیه 22 سوره مجادله.

5- 657. مائده، 119.

6- 658. توبه، 100 .

7- 659. فتح، 18.

8- 660. بیّنه، 8 .

9- 661. ذیل آیه 27 سوره ملک.

نیکوکاران:

1. «وجوهٌ یومئذٍ مسفرّه ضاحکهٌ مستبشره»(1) در آن روز صورت هایی درخشان و خندان و شادمانند.

2. «وجوهٌ یومئذٍ ناعمه»(2) صورت هایی در آن روز، شاداب و باطراوتند.

3. «تعرف فی وجوههم نضره النعیم»(3) در چهره های آنان خرّمی و طراوت را درک می کنی.

اما در باره منحرفان و مجرمان می فرماید:

1. «و وجوهٌ یومئذٍ علیها غبره ترهقها قتره»(4) بر صورت هایی در آن روز غبار و کدورت است، و سیاهی و تاریکی آن را فرا گرفته است.

2. «وجوهٌ یومئذٍ خاشعه»(5) چهره هایی در آن روز ذلیل و فرو افتاده اند.

3. «تلفح وجوههم النار و هم فیها کالحون»(6) شعله های آتش سخت به صورتهایشان می وزد و چهره آنان عبوس و شکسته و دندانهایشان به واسطه سوختن لب ها نمایان است.

4. «و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیاً و بکماً و صمّاً»(7) آنان را در قیامت کور و کر و لال و بر صورتهایشان محشور می کنیم.

5. «وجوهٌ یومئذٍ باسره»(8) صورتهایی در آن روز به شدت عبوس و درهم کشیده اند.

6. «یوم یسحبون فی النار علی وجوههم»(9) روزی که در میان آتش به رو کشیده شوند.

Powered by TayaCMS