چهارصد نکته قرآنی - نکته 95: سیمایی از تخاصم مجرمان

چهارصد نکته قرآنی - نکته 95: سیمایی از تخاصم مجرمان

(1)

در قیامت، هرکس دنبال شریک جرم می گردد که گناهش را به دوش او بیندازد:

بعضی گویند: جامعه ما را منحرف کرد. «لولا انتم لکنّا مؤمنین»(2)

بعضی گویند: دوست بد ما را منحرف کرد. «لقد اضلّنی عن الذکر»(3)

بعضی گویند: شریک، ما را منحرف کرد. «الاخلاّء یومئذ بعضهم لبعض عدوّ»(4)

بعضی گویند: بزرگان فاسد ما را منحرف کرده اند. «اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلّونا»(5)

بعضی گویند: شیطان ما را منحرف کرد. «فلا تلومونی و لوموا انفسکم»(6)

گروهی از شیعیان نزد اهل بیت علیهم السلام شکایت کردند که گروهی ما را رافضی می خوانند و از مشرکان و کفّار بدتر می دانند. امام علیه السلام سوگند یاد کردند که شما مشمول شفاعت ما می شوید و آنان در دوزخ سراغ شما را خواهند گرفت، سپس این آیه را تلاوت کردند: «و قالوا مالنا لا نری رجالا کنّا نعدّهم من الاشرار».(7)

ص:113


1- 674. ذیل آیات 62 تا 64 سوره ص.

2- 675. سبأ، 31.

3- 676. فرقان، 29.

4- 677. زخرف، 67.

5- 678. احزاب، 67.

6- 679. ابراهیم، 22.

7- 680. تفاسیر اطیب البیان، نورالثقلین و کنزالدقائق.

Powered by TayaCMS