چهارصد نکته قرآنی - نکته 98: نداها در قیامت

چهارصد نکته قرآنی - نکته 98: نداها در قیامت

(9)

در قیامت صداها و نداهایی وجود دارد که قرآن به آن اشاره دارد:

1. ندای سلام به بهشتیان: «نادوا اصحاب الجنّه ان سلام علیکم»(10)

2. ندای بهشتیان به دوزخیان که ما وعده های خدا را یافتیم شما چطور؟ «و نادی اصحاب الجنّه اصحاب النّار أن قد وجدنا ما وعدنا ربّنا»(11)

ص:114


1- 681. ذیل آیات 50 تا 51 سوره زمر.

2- 682. آل عمران،10.

3- 683. اعراف، 48.

4- 684. طور، 46.

5- 685. ذیل آیه 13 سوره حدید.

6- 686. ابراهیم، 21.

7- 687. غافر، 49.

8- 688. ابراهیم، 22.

9- 689. ذیل آیه 47 سوره فصّلت.

10- 690. اعراف، 46.

11- 691. اعراف، 44.

3. ندای دوزخیان برای دریافت آب. «نادی اصحاب النّار اصحاب الجنّه أن أفیضوا علینا من الماء»(1)

4. ندای خداوند به مشرکان که شرکای من کجا هستند. «ینادیهم فیقول این شرکائی»(2)

5. ندای منافقان به مؤمنان که ما در دنیا با هم بودیم، از ما دستگیری کنید. «ینادونهم الم نکن

Powered by TayaCMS