موضوع کلی:تاریخ

موضوع عام:زندگانی پیامبر صلی الله علیه وآله

نمایه ها: پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم - ابراهیم علیه السلام فرزند پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم - سیره پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم در عزاداری

پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم در سوگ فرزندش ابراهيم

على عليه السلام مى فرمايد: ابراهيم كودك شيرخوار رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم در حالى كه بيش از هيجده ماه نداشت از دنيا رفت و پدر را در عزاى خود نشاند. رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم از من خواست تا به كار غسل و تجهيز او بپردازم. رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نيز او را در كفن پيچيد و حنوطش كرد. سپس فرمود: على تو پيكر كودك را بگير و به قبرستان ببر. على عليه السلام مى فرمايد: جنازه را به همراه عده اى به قبرستان بقيع آوردم و حضرت بر او نماز گزارد سپس نزديك قبر آمد و به من فرمود تا درون قبر روم. من در قبر رفتم و حضرت پيكر طفل خود را به دستم داد در همين حال كه جنازه كودكش را به قبر سرازير مى كرد سرشك اشك از ديدگان مباركش باريدن گرفت. از گريه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مسلمانان هم به گريه افتادند زن و مرد همه گريستند ولى صداى مردها بر زن ها غلبه داشت. لحظاتى به همين منوال گذشت و مردم همچنان مى گريستند، تا اينكه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم از مردم خواست تا ساكت شوند سپس خطاب به فرزندش فرمود: هر چند ديدگان اشك بار است و دل از فراغت مى سوزد اما هرگز سخنى كه موجب خشم و غضب خداوند شود نخواهيم گفت ما در سوگ تو نشسته ايم و از فقدان تو بسى اندوه در دل داريم ... [1]