• سلام سلام آى بچه ها آى بچه ها آى غنچه ها فرشته ها
 • گوشاتونو خوب تيز كنيد به من بگين بلند بگين
 • كى محرمه كى نامحرمه عموى من برادر باباى من محرم يا نامحرمه؟
 • محرمه محرمه پسر خاله كه اومده به مهمونى محرم يا نامحرمه
 • نامحرمه نامحرمه شوهر خواهر پشت دره مى خوام در و باز بكنم
 • چادر بپوشم يا نپوشم؟ چادر بپوش، چادر بپوش
 • پسر عمو كه اومده خونه ما به مهمونى محرمه يا نامحرمه؟
 • نامحرمه نامحرمه پدر بزرگ قصه ميگه قصه هاى خوب و قشنگ
 • محرمه يا نامحرمه؟ محرمه محرمه
 • مى خوام برم به بقالى تا بخرم يك سير پنير چادر بپوشم يا نپوشم؟
 • چادر بپوش چادر بپوش راستى كيه در مى زنه؟ پسر دايى پشت درِ
 • چادر بپوشم يا نپوشم؟ چادر بپوش چادر بپوش