• مىخوام برم وضو بگيرمآب مىريزم رو صورتم
 • مىشويم، از اينجا، تا اينجابا دست چپ آب مىريزم، رو دست راست
 • مىشويم، از اينجا، تا اينجا با دست راست آب مىريزم، رو دست چپ
 • مىشويم، از اينجا، تا اينجا مسح مىكشم روى سرم
 • از اينجا، تا اينجا حالا نماز مىخونم،
 • حمد خدا مىگويمبا ركوع و سجودم
 • با قيام و قعودمتشهد و سلامم
 • شكر خدا مىكنم

وضو 2

 • با يك دست صورت خود مىشوييم اين ميانه
 • تمام گردى آناز نوك مو تا چانه
 • با دست چپ، دست راستهميشه مىبايد شست
 • مىشوييم پشت و رويشاز آرنج تا سر انگشت
 • با دست راست، دست چپ مثل بالا بايد شست
 • چون دست راست پشت و رو از آرنج تا سر انگشت
 • با دست راست فرق سر تا پيشانى مىكشيم
 • با دست راست پاى راستبا دست چپ، پاى چپ
 • از سر انگشتهاچو پاى راست مىكشيم

وضو 3 [1]

 • با نام خدا مىگيرم وضو نيت مىكنم از براى او
 • دست و پاهايم، صورت و مويممىكنم تميز، پيش از وضويم
 • گردى صورت، حالا مىشويمبالا به پايين، از زير مويم
 • حالا نوبت شستن دست هاستاول كدام است، اول دست راست
 • از روى آرنج، تا سر انگشت مىشويم با آب، يك مشت و دو مشت
 • مثل دست راست، دست چپم رابالا به پايين مىشويم حالا
 • مىكشم يك بار، مسح سرم رابه جلو مو، دست ترم را
 • بعد از مسح سر، مسح هر دو پاستاما به ترتيب، اول پاى راست
 • جاى مسح پا، انگشت تا مچ استپايين تا بالا مىكشم با دست
 • با دست راستم روى پاى راستاين دست چپم، پاى چپ اينجاست
 • آماده هستم، براى نمازبا ياد خدا، مىكنم آغاز