شعر ماه خدا

 • ماه خوب خدا ماه قرآن رسيد
 • ماه خوشنودى روزه داران رسيد
 • مثل گل در فضا پيچد عطر خدا
 • پر شد از نام او بام گلدستهها
 • آيد از هر طرف بانگ خوب اذان
 • من شدم غرقه در موج جان بخش آن

(على اصغر نصرتى)

شعر روزه

 • روزه سرمايه بهروزى ماست روح را روشنى و نور و صفاست
 • اگر از جسم بكاهد چه زيان چون بود منبع نيروى روان
 • روزه باشد سپر آتش حق باب فضل و كرم و دلكش حق
 • همه گويند حكيمان جهان كه بود روزه ز امراض، امان
 • روزه مفتاح سعادت باشد رمز بهبودى و صحت باشد
 • روزه انگيزه احسان و عطاست روزه يادآور حال فقراست
 • تا توانگر نكشد رنج و عنا نكند ياد زبى رنگ و نوا
 • نكند درك، غنى حال فقير نبود باخبر از گرسنه، سير
 • آنكه را هيچ گرفتارى نيست در نيابد كه گرفتارى چيست

شعر خوردن پنهانى

 • شنيدم كه نابالغى روزه داشت به صد محنتآورد روزى به جاشت
 • پدر ديده بوسيد و مادر سرش فشاندند بادام و زر بر سرش
 • چو بر وى گذر كرد يك نيمه روز فتاد اندرو زآتش معده سوز
 • به دل گفت اگر لقمه چندى خورم چه داند پدر غيب يا مادرم
 • چو روى پسر در پدر بود و قوم نهان خورد و پيدا به سر برد صوم
 • كه داند چو دربند حق نيستى اگر بى وضو در نماز ايستى [1]

شعر انس با قرآن

 • يا وَلَدى يا وَلَدى چى بلدى، چى بلدى؟
 • من بلدم سوره قرآن بخونم من بلدم حديث ايمان بخونم
 • بخون كه من گوش كنم خوندن تو گوش كنم
 • من مىخونم قرآن و با صوت جلى عمل كنم به آيههاش خيلى قوى
 • عمل به آيههاى اون خيلى خوبه شيطونو از تو سينههامون مىرونه

شعر دعا

 • دستامونو بالا كنيم با همديگر دعا كنيم
 • خدا كه ما را دوست داره دعامونو قبول داره
 • براى اين كه ايران بماند شاد و شادمان
 • براى اين كه دشمن شود ذليل و حيران
 • براى اين كه مهدى شود راضى و خشنود
 • شود خرسند و خوشحال خدايا خدايا
 • تا انقلاب مهدى از نهضت خمينى
 • محافظت بفرما