انواع موتورهاي جستجو:

موتورهاي جستجو را مي توان از جنبه هاي مختلف تقسيم بندي كرد. در اينجا، موتورها رابر اساس شيوه جستجو دسته بندي مي كنيم .

موتورهاي راهنما

(براي جستجو در موضوعهايي كه از قبل در گروههاي مشخص دسته بندي شده اند):

در اين موتورها، جستجو را مي توان به صورت سلسله مراتبي انجام داد،يعني از موضوع كلي ، مثل Art شروع كرده و مرحله به مرحله به موضوع تخصصي مورد نظر مثل Modern Oil Paintingرسيد. مزيت عمده اين نوع موتورها بازيابي دقيق موضوع مورد نيازمي باشد. محدوديت عمده آنها نيز چند مرحله اي بودن و وقت گير بودن آنها است .

اين موتورها عبارتند از:

2) موتورهاي جستجوي كليدواژه اي (براي جستجوي عمومي يك موضوع خاص ):

با تايپ واژه يا عبارت مربوط به موضوع مورد نظر خود در يكي از اين موتورها، همه سايتهاو صفحاتي كه آن موضوع را در بردارند بازيابي مي شود. مزيت عمده اين موتورها سرعت دربازيابي و محدوديت عمده آن ، بازيابي تعداد زيادي منابع بعضاً كم ربط يا نامربوط است .

3) موتورهاي جستجوي مادر يا ابر موتورها (multi engines يا meta search):

اين موتورها در واقع تركيبي از چند موتور هستند كه بطور همزمان به جستجو درباره يك موضوع مي پردازند. بنابراين ، جامعيت زيادي در بازيابي اطلاعات دارند:

4) موتورهاي جستجوي نشاني پست الكترونيكي اشخاص :

اين موتورها قادرند نشاني پست الكترونيكي اشخاص را، در صورتيكه حداقل اطلاعات ازآن اشخاص در دسترس باشد، (مثل نام خانوادگي و يا محل كار)، بازيابي كنند.

5) موتورهاي جستجوي گروههاي بحث الكترونيكي :

برخي از موتورها اختصاصاً گروههاي بحث الكترونيكي در اينترنت را بازيابي مي كنند.

6) موتورهاي جستجوي منابع تصويري - صوتي :

اين موتورها اختصاصاً فايلها و منابع صوتي -تصويري و چند رسانه اي را بازيابي مي كنند:

7) موتورهاي جستجوي نرم افزارهاي قابل انتقال :

كار اين موتورها، جستجوي سايتهايي است كه نرم افزارهاي رايگان را در اختيار مي گذارند:

انواع ديگري از موتورهاي جستجو وجود دارد كه به دليل كاربردهاي اختصاصي از نام بردن آنها صرف نظر مي شود.