قابليتهاي فرد با سواد اطلاعاتي :

1 ) نياز اطلاعاتي را مشخص مي كند

ماهيت و گستره نياز اطلاعاتي را تعيين مي كند .

با ديگران مانند همتايان ، مربيان ، و ... به تبادل نظر مي پردازد .

نسبت به طيفي از منابع اطلاعات آگاهي مي يابد .

2 ) نياز اطلاعاتي را مطرح مي كند

نحوه طرح نياز اطلاعاتي را مشخص مي كند .

كليد واژه ها و استراتژيهاي جستجو را تنظيم مي كند .

منابع اطلاعات را گزينش و ارزيابي مي كند .

3 ) اطلاعات را بازيابي مي كند

طيفي از منابع را كنكاش مي كند .

نتايج را گزينش، بررسي، وغربال مي كند .

4 ) اطلاعات را به صورت منتقدانه ارزيابي مي كند

اطلاعات بازيابي شده را از نظر كميت، كيفيت، ومرتبط بودن ارزيابي مي كند .

استراتژي جستجو را اطلاح و در صورت لزوم مجددا تكرار مي كند .

كيفيت اطلاعات بازيابي شده را از نظر تعصب و پيشداوري، به روز بودن، وصحت واعتبار ارزيابي مي كند .

5 ) اطلاعات را انطباق مي دهد

اطلاعات بدست آمده را از نظر همخواني با نياز اطلاعاتي تفسير مي كند .

دانش جديدي براي خود و ديگران خلق مي كند .

تراكم دانش جديد را تشخيص مي دهد .

6 ) اطلاعات را سازماندهي مي كند

ركوردهاي دقيقي از منابع و مراجع را نگهداري مي كند.

با روشي مناسب براي مراجع مورد استفاده فهرست تهيه مي كند .

نسبت به حقوق مالكيت معنوي و سرقت ادبي آگاهي دارد .

7 ) اطلاعات را در چرخه ارتباط علمي قرار مي دهد

اطلاعات را به شكل موثري در اختيار ديگران قرار مي دهد و منتشر مي كند .

از روشهاي مناسبي بهره مي جويد .

8 ) اين فرايند را مجددا تكرار مي كند

نشان مي دهد كه نياز اطلاعاتي اوليه برطرف شده است.

در صورت لزوم فرايند را دوباره تكرار مي كند .

آموخته هاي خود را در زمينه هاي متفاوت به كار مي گيرد ( يادگيري تمام عمر ) .

مهارتهاي اطلاع يابي