چهارصد نکته قرآنی - نکته 142: همراهی نماز و امر به معروف و نهی از منکر

چهارصد نکته قرآنی - نکته 142: همراهی نماز و امر به معروف و نهی از منکر

(5)

چون آیه ی 114 پیرامون نماز و این آیه در مورد نهی از منکر است، بجاست تا به آیاتی از قرآن مجید که در آنها مسائل «نماز» و «امر به معروف ونهی از منکر» در کنار هم و متأثّر از یکدیگر آمده، اشاره ای داشته باشیم. از جمله ی این آیات عبارتند از:

الف: «انّ الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر»(6) قطعاً نماز، انسان را از زشتی ها و منکرات باز می دارد.

ص:155


1- 977. صافّات، 13.

2- 978. آل عمران، 112.

3- 979. بقره، 61.

4- 980. آل عمران، 21.

5- 981. ذیل آیه 116 سوره هود.

6- 982. عنکبوت، 45.

ب: «انّ الحسنات یذهبن السیئات»(1) همانا خوبی ها (مثل نماز) بدی ها را محو می کند.

ج: «اقم الصلاه و أمر بالمعروف و انه عن المنکر»(2) نماز به پادار و امر به معروف کن و از منکر بازدار.

د: «الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نَهَوا عن المنکر»(3) مؤمنان واقعی آنانند که اگر در زمین به آنها مکنت و قدرت بخشیم، نماز به پا می دارند و زکات می پردازند.

Powered by TayaCMS